IRM in de praktijk: 15 pilots

Met de 15 pilots die we in 2020 en 2021 vanuit IRM hebben aangewezen gaat het ontwikkelen van IRM hand in hand met de uitvoering. De pilots leren IRM op lokale schaal wat haalbaar is. Lessen uit de pilotprojecten IRM leveren nadere kennis en ervaring op over de kansen en belemmeringen bij gebiedsgericht samenwerken. Vanuit IRM voeden we de pilots met kennis en netwerk.

In het Praktijknetwerk IRM delen we kennis en ervaringen
Dijkverlegging Paddenpol
Dijkverlegging Paddenpol.jpg

Laatst gewijzigd: 16 januari 2024

In het vervolg van IRM is de voortzetting van lopende projecten en deze 15 pilots van groot belang om een betekenisvolle stap te zetten met gebiedsgericht samenwerken.

Cruciaal onderdeel IRM

De IRM-pilots zijn projecten met urgentie, soms nog in de onderzoeksfase, soms al in de uitvoeringsfase. Voor elke pilot hebben we leervragen geformuleerd. Vragen over nationale systeemopgaven, over één of meer IRM-thema's (waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en waterkwaliteit, bevaarbaarheid en ruimtelijk (economische) ontwikkeling) en over integraal samenwerken. Kortom, de pilots IRM zijn een cruciaal onderdeel van het ontwikkelproces van het hele IRM.

"We hebben lokale ervaringen nodig om een uitvoerbaar programma te kunnen bouwen."Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM 2022 - 2023

De pilotprojecten van IRM

 • 01 Zuidelijk Maasdal

  Zes overheden verkennen samen de mogelijkheden van een integrale aanpak van waterveiligheid, scheepvaart en ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Limburg.
  Ga naar de pagina

 • 02 Verlagen Dam Lateraalkanaal bij Roermond

  Verlaging en herinrichting van de dam langs het Lateraalkanaal biedt kansen voor hoogwaterveiligheid van Roermond én voor de toeristisch en recreatieve doorontwikkeling van het aanliggende Maasplassengebied.
  Ga naar de pagina

 • 03 Vierwaarden: samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo

  Samenhangende ontwikkeling waarin de dijkversterkingsopgave, het behoud van het rivierbed, natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en gebiedsontwikkeling samenkomen. Een schoolvoorbeeld van IRM!
  Ga naar de pagina

 • 04 Alem en fort Sint Andries

  Gemeente Maasdriel en een private partij (familiebedrijf Dekker) doen onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling, gericht op natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie en toerisme en duurzame grondstofwinning.
  Ga naar de pagina

 • 05 Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2

  Verbinden van kruisende infrastructuurprojecten aan Maasopgaven
  Ga naar de pagina

 • 06 Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur

  Inzicht krijgen in de invloed van systeemmaatregelen op de Maas op het regionale systeem in samenhang met waterveiligheid, wateroverlast, droogte en verdroging en de lange termijn gebiedsontwikkeling.
  Ga naar de pagina

 • 07 Werkendam

  In Werkendam ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Met de rivier als de rode draad. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding. Werkendam is vanwege haar integrale aanpak één van de negen pilotprojecten van IRM.
  Ga naar de pagina

 • 08 Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

  De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met de gemeenten, het waterschap en lokale partners, waaronder de landgoederen, Natuurmonumenten, LTO en Vitens een MIRT-onderzoek uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Het betreft een brede inventarisatie van de ambities, opgaven en initiatieven die voor deze uiterwaarden voor de komende jaren in beeld zijn. Het Mirt-onderzoek is september ’20 gestart en eind april ’21 zal het inventarisatie onderzoek met een rapportage worden afgerond.
  Ga naar de pagina

 • 09 Dijkverlegging Paddenpol

  Dijkverlegging Paddenpol bevindt zich in de planvormingsfase waarin overheidspartijen het inrichtingsvoorstel verder uitwerken dat bestaat uit een nieuwe dijk, een nevengeul en een laagte in het buitendijks gebied.
  Ga naar de pagina

 • 10 Midden-Waal

  In de IRM-pilot Midden-Waal werken ondernemers en IRM samen om de mogelijkheden en moeilijkheden van zelfrealisatie te onderzoeken: hoe kun je met private initiatieven ook bijdragen aan publieke belangen? En hoe kun je deze (private en publieke) belangen integraal afwegen, zodanig dat ze elkaar versterken en bijdragen aan een optimaal resultaat voor het hele gebied?
  Ga naar de pagina

 • 11 Pre-verkenning Gelderse Poort (PAGW)

  De Gelderse Poort is een van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Voor dit karakteristieke en kansrijke rivierengebied met twee splitsingspunten voert PAGW op dit moment een pré-verkenning uit. Die resulteert eind 2022 in oplossingsrichtingen voor robuuste en toekomstbestendige riviernatuur en versterking van het rivierlandschap met ontwikkeling van ooibos, rietmoeras, natte graslanden en geulen en plassen. Het gebied kan zich verder ontwikkelen tot leefgebied voor soorten hogerop in de voedselketen, zoals Zwarte ooievaar, Roerdomp, Zeearend en Otter.
  Ga naar de pagina

 • 12 Droogte IJsselvallei

  In de IRM-pilot ‘Droogte IJsselvallei’ ligt de focus op het slim benutten van hoogwatersituaties voor perioden van laagwater en droogte, met een sleutelrol voor de relatie tussen het hoofdwater- en het regionale watersysteem..
  Ga naar de pagina

 • 13 Veilige Vecht (HWBP)

  De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt. Daarom is het waterschap Drents Overijsselse Delta in september 2020 het project Veilige Vecht gestart. Het project beoogt niet alleen de korte termijn waterveiligheidsopgave op te lossen, maar ook een basis te leggen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem waarin verschillende gebruiksfuncties en opgaven samenkomen en op elkaar worden afgestemd.
  Ga naar de pagina

 • 14 Suppletieproject Midden-Waal

  Hoe brengen we de rivierbodem van de Midden-Waal op een duurzame en circulaire manier omhoog met zand en grind? Hoe kunnen we de langsdammen langs de Waal slim benutten? En welke kansen zijn er voor integrale, gebiedsgerichte samenwerking? Dit onderzoeken we in het pilotproject Duurzaam, circulair en integraal beheer rivierbodem Midden-Waal.

  Ga naar de pagina

 • 15 Suppletieproject Gemeenschappelijke Maas

  Hoe brengen we de rivierbodem van de Gemeenschappelijke Maas omhoog met zand en grind? Hoe doen we dat slim en duurzaam? En welke kansen zijn er voor integrale, gebiedsgerichte samenwerking? Denk aan hoe we materiaal dat vrijkomt uit werken langs de Maas kunnen gebruiken voor het ophogen van de rivierbodem. Dit onderzoeken we in het pilotproject Integrale suppletie Gemeenschappelijke Maas.

  Ga naar de pagina

Overzicht IRM-pilots