Midden-Waal

In de IRM-pilot Midden-Waal werken ondernemers en IRM samen om de mogelijkheden en moeilijkheden van zelfrealisatie te onderzoeken: hoe kun je met private initiatieven ook bijdragen aan publieke belangen? En hoe kun je deze (private en publieke) belangen integraal afwegen, zodanig dat ze elkaar versterken en bijdragen aan een optimaal resultaat voor het hele gebied?

Willemspolder (bron: Dekker Groep)
Willemspolder (bron: Dekker Groep)

Laatst gewijzigd: 4 december 2023

Hoe krijgen we een scherp beeld van het samenspel tussen individuele uiterwaarden en het grotere riviersysteem, tussen kortere en langere termijn, tussen beleidsmatige randvoorwaarden en private plannen? Door hiermee in de praktijk samen aan de slag te gaan kunnen we van elkaar leren en de leerervaringen meenemen in de verdere ontwikkeling van IRM.

Gebiedsontwikkeling uiterwaarden Midden-Waal

Aan de noordoever van de Waal liggen drie uiterwaarden: de Willemspolder, de Gouverneurspolder en de Hiensche Waard. De uiterwaarden zijn grotendeels in eigendom van private ondernemingen.

In de Willemspolder en de Gouverneurspolder combineert Dekker Groep zand- en kleiwinning voor de bouw en dijkversterking met het realiseren van maatschappelijke doelen als hoogwaterveiligheid en biodiversiteitsherstel. Over een lengte van 12 km komt een waterrijk natuurgebied met een meestromende nevengeul, struinroutes en mogelijkheden voor natuureducatie en cultuurhistorisch erfgoed.

In de Hiensche Waard verkent de grondstoffenproductie en -handelsonderneming De Beijer samen met de firma Teunesen Zand en Grint opties voor de herinrichting van de uiterwaard voor met name natuur en recreatie. Deels door middel van grondstoffenwinning van zand en klei en deels door mee te werken aan de realisatie van een meestromende nevengeul. Deze nevengeul vermindert de bodemerosie wat gunstig is voor de waterveiligheid.

Bij het uitwerken van deze plannen komen de ondernemers vraagstukken tegen rondom natuurcompensatie en inrichting van de rivier (morfologie, waterstanden, bevaarbaarheid). Opgaven waar we in dit gebied met IRM ook mee te maken hebben.

Dit willen we van elkaar leren

In de IRM-pilot Midden-Waal onderzoeken Dekker Groep en IRM hoe zo’n privaat-publieke samenwerking gestalte kan krijgen. Welke mogelijkheden en welke uitdagingen ervaren beide partijen? Waar zit de synergie en wat betekent dit voor projecten? En hoe kun je (private en publieke) belangen integraal afwegen en inzetten, zodanig dat ze elkaar versterken en bijdragen aan een optimaal resultaat voor het hele gebied? Hoe kan een privaat project met ook publieke doelen ingebed worden in beleidsmatige randvoorwaarden, ook op de langere termijn? Door dit in een concrete situatie samen te onderzoeken kun je lering trekken voor de toekomst.

De concrete leerdoelen:

  1. Op welke manier kunnen private initiatieven invulling gegeven aan Rijks- en regionale opgaven? Welke verschillende financieringsvormen zijn hierbij mogelijk?
  2. Hoe kunnen overheden sturing houden zonder het private initiatief te belemmeren.
  3. Ook willen we samen kennis opdoen en delen op rivierkundig gebied. Bijvoorbeeld over hoe we de bevaarbaarheid van de Waal kunnen borgen bij het realiseren van de plannen voor de herinrichting van het gebied? En hoe we natuurontwikkeling kunnen benutten tegen bodemerosie.

Deze IRM-pilot levert waardevolle informatie op over hoe private en publieke partijen integraal kunnen samenwerken.

Riviertakcoördinator Daniëlle Verhoeven provincie Gelderland

Planning

De IRM-pilot Midden-Waal is in het voorjaar van 2022 gestart en duurt ongeveer een jaar.

Meer informatie

Website Gebiedsvisie Midden-Waal (de Willemspolder en de Gouveneurspolder)

Neem met vragen over de Midden-Waal contact op met: Daniëlle Verhoeven (d.verhoeven@gelderland.nl) van de provincie Gelderland.

Visie Midden-Waal (bron: Dekker Groep)
Visie Midden-Waal (bron: Dekker Groep)