Eerste fase IRM

Welke stappen betrokken overheden vanaf 2024 in de eerste fase van IRM gaan zetten om tot de juiste maatregelen en acties te komen, staat op een routekaart in het Ontwerp Programma IRM. Die maatregelen en acties leggen we vast in zogenoemde uitvoeringsstrategieën, die we in de tweede fase van IRM uitvoeren.

Omgevingsmanager Tom Radstaak in gesprek tijdens Dagvoorzitter Karl Raats in actie tijdens IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch
Omgevingsmanager Tom Radstaak in gesprek tijdens Dagvoorzitter Karl Raats in actie tijdens IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch

Laatst gewijzigd: 25 januari 2024

Er komen uitvoeringsstrategieën voor de Rijn, voor de Maas en ook voor maatregelen en afspraken op (inter)nationaal niveau. We nemen er projecten en activiteiten in op die we uitvoeren in het rivierengebied. En ook wie die (samen) uitvoeren en hoe we als Rijk en regio op de langere termijn met elkaar samenwerken.

Fase één IRM: via een routekaart naar acties en maatregelen

Wij werken in vijf sporen toe naar deze drie uitvoeringsstrategieën. De eerste twee sporen gaan over wat we moeten doen om tot maatregelen te komen voor bodemligging en sedimenthuishouding en voor waterafvoerverdeling en waterberging. Denk aan meer onderzoek, leren van lopende projecten en de vijftien IRM-pilots die we nu al uitvoeren in het rivierengebied.

In de drie andere sporen staan stappen om vanuit de huidige ruimtekaart te komen tot een nog beter onderbouwde ruimteclaim voor de rivieren, tot een aanpak voor integraal en gebiedsgericht samenwerken en tot internationale samenwerking. Dat laatste gaat over afstemmen met onze ‘rivierburen’.

Na vaststelling van het Programma IRM voeren we ons eerste werkplan 2024-2025 uit en gaan met de vijf sporen aan de slag.

Routekaart eerste fase IRM (bron: Ontwerp Programma IRM)
Routekaart eerste fase IRM (bron: Ontwerp Programma IRM)

Onze koers blijven aanpassen

IRM levert input voor de herijking van de deltabeslissingen van het Nationaal Deltaprogramma in 2026 en werkt daarbij samen met andere deltaprogramma’s zoals die voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden en Zoetwater.

IRM loopt in de pas met het Deltaprogramma en herijkt haar programma ook elke zes jaar.

Omdat we steeds nieuwe kennis opdoen en leren van praktijkervaringen uit lopende projecten zoals de IRM-pilots, is IRM een adaptief programma. We passen onze koers dus zo nodig aan.