Uit de praktijk

Integraal werken is niet nieuw. Op projectniveau doen we dit al langer. Nu we deze aanpak ook op het niveau van het riviersysteem willen toepassen kunnen we veel leren van verhalen uit de praktijk. We zijn daarnaast altijd benieuwd naar de verhalen achter wensen, ideeën en belangen. We zouden het leuk vinden als je die wilt delen op dit platform.

Mails ons
Uit de praktijk
Uit de praktijk

Pilotprojecten

Het werken aan onze rivierengebieden staat natuurlijk niet stil tijdens de ontwikkeling van IRM. Dat biedt een unieke kans om meteen in de praktijk ervaring op te doen. Met de pilotprojecten IRM starten projecten die nodig zijn vanuit diverse functies en bouwen we meteen al testend en lerend aan het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. Nieuwe inzichten verspreiden we en benutten we meteen in de praktijk. Kortom, de pilots IRM zijn een cruciaal onderdeel van het bouwproces van het hele IRM.

 • 01 Maasoevers Maastricht

  Verkennen van mogelijkheden voor integrale aanpak van hoogwaterveiligheid en nautische veiligheid met stedelijke vernieuwing en herstructurering.
  Ga naar de pagina

 • 02 Verlagen Dam Lateraalkanaal bij Roermond

  Verlaging en herinrichting van de dam langs het Lateraalkanaal biedt kansen voor hoogwaterveiligheid van Roermond én voor de toeristisch en recreatieve doorontwikkeling van het aanliggende Maasplassengebied.
  Ga naar de pagina

 • 03 Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo

  Samenhangende ontwikkeling waarin de dijkversterkingsopgave, het behoud van het rivierbed, natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en gebiedsontwikkeling samenkomen. Een schoolvoorbeeld van IRM!
  Ga naar de pagina

 • 04 Alem en fort Sint Andries

  Gemeente Maasdriel en een private partij (familiebedrijf Dekker) doen onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling, gericht op natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie en toerisme en duurzame grondstofwinning.
  Ga naar de pagina

 • 05 Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2

  Verbinden van kruisende infrastructuurprojecten aan Maasopgaven
  Ga naar de pagina

 • 06 Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur

  Inzicht krijgen in de invloed van systeemmaatregelen op de Maas op het regionale systeem in samenhang met waterveiligheid, wateroverlast, droogte en verdroging en de lange termijn gebiedsontwikkeling.
  Ga naar de pagina

 • 07 Werkendam

  In Werkendam ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Met de rivier als de rode draad. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding. Werkendam is vanwege haar integrale aanpak één van de negen pilotprojecten van IRM.
  Ga naar de pagina

 • 08 Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

  De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met de gemeenten, het waterschap en lokale partners, waaronder de landgoederen, Natuurmonumenten, LTO en Vitens een MIRT-onderzoek uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Het betreft een brede inventarisatie van de ambities, opgaven en initiatieven die voor deze uiterwaarden voor de komende jaren in beeld zijn. Het Mirt-onderzoek is september ’20 gestart en eind april ’21 zal het inventarisatie onderzoek met een rapportage worden afgerond.
  Ga naar de pagina

 • 09 Dijkverlegging Paddenpol

  Dijkverlegging Paddenpol bevindt zich in de planvormingsfase waarin overheidspartijen het inrichtingsvoorstel verder uitwerken dat bestaat uit een nieuwe dijk, een nevengeul en een laagte in het buitendijks gebied.
  Ga naar de pagina

 • 10 Midden-Waal

  In de IRM-pilot Midden-Waal werken ondernemers en IRM samen om de mogelijkheden en moeilijkheden van zelfrealisatie te onderzoeken: hoe kun je met private initiatieven ook bijdragen aan publieke belangen? En hoe kun je deze (private en publieke) belangen integraal afwegen, zodanig dat ze elkaar versterken en bijdragen aan een optimaal resultaat voor het hele gebied?
  Ga naar de pagina

 • 11 Pre-verkenning Gelderse Poort (PAGW)

  De Gelderse Poort is een van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Voor dit karakteristieke en kansrijke rivierengebied met twee splitsingspunten voert PAGW op dit moment een pré-verkenning uit. Die resulteert eind 2022 in oplossingsrichtingen voor robuuste en toekomstbestendige riviernatuur en versterking van het rivierlandschap met ontwikkeling van ooibos, rietmoeras, natte graslanden en geulen en plassen. Het gebied kan zich verder ontwikkelen tot leefgebied voor soorten hogerop in de voedselketen, zoals Zwarte ooievaar, Roerdomp, Zeearend en Otter.
  Ga naar de pagina

 • 12 Droogte IJsselvallei

  In de IRM-pilot ‘Droogte IJsselvallei’ ligt de focus op het slim benutten van hoogwatersituaties voor perioden van laagwater en droogte, met een sleutelrol voor de relatie tussen het hoofdwater- en het regionale watersysteem..
  Ga naar de pagina

 • 13 Veilige Vecht (HWBP)

  De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt. Daarom is het waterschap Drents Overijsselse Delta in september 2020 het project Veilige Vecht gestart. Het project beoogt niet alleen de korte termijn waterveiligheidsopgave op te lossen, maar ook een basis te leggen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem waarin verschillende gebruiksfuncties en opgaven samenkomen en op elkaar worden afgestemd.
  Ga naar de pagina

 • 14 Suppletieproject Midden-Waal

  Meer informatie volgt.

 • 15 Suppletieproject Grensmaas

  Meer informatie volgt.

Kaart pilotprojecten IRM 2022

Uitgelicht project

Havenontwikkeling Werkendam

In Werkendam, gelegen direct aan de Merwede én naast de Biesbosch, ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Water is de rode draad. Water als kans, maar ook als bedreiging. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding.

Lees meer over het pilotproject Werkendam
Haven Werkendam
Haven Werkendam

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Interview met projectleider Carel Bolt over de integrale aanpak van de Verkenningsfase van het Rivierklimaatpark IJsselpoort tussen Arnhem en Giesbeek. Lees het magazine waarin betrokkenen terugkijken op de gezamenlijke zoektocht naar de best mogelijke gebiedsinrichting.

www.rivierklimaatpark.nl

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Een interview met projectdirecteur Theo Reinders met tips voor IRM. De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om onder andere de waterveiligheid te verbeteren.

www.ooijen-wanssum.nl

Ruimte voor Levende Rivieren

Een interview met Irma Melse, senior adviseur Zoetwater bij WWF Nederland. Ruimte voor Levende Rivieren is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren.

www.levenderivieren.nl

Nederland in 2120

Een interview met Michaël van Buuren, senior adviseur Landschapsarchitectuur bij de WUR over hoe een toekomstbestendig Nederland er in 2120 uit zou kunnen zien. Wat kan IRM van deze visie leren?

https://weblog.wur.nl/uitgelicht/nederland-in-2120/

Brede blik op onze rivieren

Een interview met Joost Beckers, senior Remote Sensing Scientist bij Van der Sat. Satellieten bieden de ideale mogelijkheid om met brede blik naar het gehele rivierengebied met al haar gebruiksfuncties te kijken. In zowel Nederland als de aangrenzende landen.

https://vandersat.com