DOE OOK MEE. Teken de coalitieverklaring IRM. 
 

Samen bouwen aan het rivierengebied van de toekomst

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. Dit doen we met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen.

Binnen IRM ontwikkelen we een visie op het Nederlandse rivierengebied. We brengen daarbij in beeld welke ingrepen in de periode tot 2050 nodig zijn op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving om deze visie vorm te geven.

Het rivierengebied kan geen ruimte bieden aan alle wensen en ambities die er spelen. We zullen dus keuzes moeten maken waarbij we ons willen inzetten op meervoudig gebruik. Dit vraagt een integrale aanpak en maatregelen die niet op zichzelf staan maar onderdeel zijn van een logisch en samenhangend geheel. Passend bij de karakteristieken van het gebied.

Dit leggen we vast in een Programma onder de Omgevingswet voor Integraal Riviermanagement (IRM) dat volgens de huidige planning eind 2022 gereed is.

Dit is IRM Bekijk de film IRM

 

Concept Beeld op de Rivieren: hebben we je inbreng goed meegenomen?

Reacties: 0

Download het conceptrapport en laat het ons uiterlijk 8 februari 2021 om 15.00 uur weten.

Actueel

Bouw mee
Concept Beeld op de Rivieren: hebben wij je inbreng goed meegenomen?

Hebben wij jouw inbreng op het Beeld op de Rivieren voor IRM goed verwerkt? Voordat we bestuurders om instemming en vaststelling vragen horen we graag uiterlijk 8 februari of de informatie die je onder andere op de Bouwdagen hebt aangedragen goed is verwerkt.

Lees verder

Zet in je agenda
Dinsdag 2 maart praten we je digitaal weer bij

Afgelopen najaar hebben we samen gebouwd aan Integraal Riviermanagement (IRM) tijdens de Bouwdagen Maas en Rijn. Zoals beloofd ronden we deze dagen samen af. Dat doen we dinsdagmiddag 2 maart. Zet deze datum alvast in je agenda.

Lees verder

Voortgang
Een blik vooruit

We blikken vooruit naar 2021. Wat zijn op hoofdlijnen onze plannen en waarover gaan we met elkaar in gesprek? Je leest het in dit artikel.

Lees verder

Bouwstenen

De eerste stap in onze ambitie om de komende decennia ‘het rivierengebied van de toekomst’ te realiseren is het ontwikkelen van een Programma onder de Omgevingswet (PoW). We bouwen hier stapsgewijs naartoe met de volgende bouwstenen:


Notitie Reikwijdte en Detailniveau In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het programma Integraal Riviermanagement (IRM) hebben we de reikwijdte van onze opdracht beschreven: het programmagebied en de mee te nemen beleidsdoelen. Ook hebben we met elkaar ‘het detailniveau’ van het (milieu)onderzoek bepaald. Status: afgerond in oktober 2020
Ga naar de pagina
Notitie Realistische Beleidsopties Met IRM ontwikkelen we onder andere nieuw beleid over de afvoercapaciteit en rivierbodemligging van de Rijntakken en de Maas. In de Notitie Realistische Beleidsopties (NRB) bepalen we welke opties we voor dit nieuwe beleid verder willen onderzoeken. Op basis van de criteria haalbaar, maakbaar, betaalbaar en beheerbaar selecteren we ook wat NIET realistisch is en we dus niet verder hoeven te onderzoeken. Status loopt
Ga naar de pagina
Beeld op de Rivieren In het Beeld op de Rivieren (BoR) beschrijven we de ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied en willen we komen tot een gezamenlijk toekomstperspectief. Passend bij het gedrag van de rivier, rechtdoend aan de diverse rivierfuncties én aansluitend bij het behoud en versterken van kernkwaliteiten van de riviergebieden. Status: loopt
Ga naar de pagina
Notitie Kansrijke Alternatieven In de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) werken we een aantal onderscheidende, opties (kansrijke alternatieven) uit. Elk alternatief bevat per riviertraject een pakket met maatregelen waarmee we vanuit verschillende invalshoeken invulling geven aan de beleidsopties uit de Notitie Realistische Beleidsopties, het ontwikkelperspectief van het Beeld op de Rivieren en de visie vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Status: interne voorbereiding
Ga naar de pagina
Milieueffectrapport   Om tot één voorkeursalternatief te komen onderzoeken we de (milieu)effecten van de verschillende kansrijke alternatieven. Samen met onder andere de kosten en maatschappelijke baten (MKBA) vormt de m.e.r. de onderbouwing van het voorkeursalternatief dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet.   Status: interne voorbereiding
Ga naar de pagina
Kosten-batenanalyse Om tot één voorkeursalternatief te komen onderzoeken we met een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in hoeverre de kansrijke alternatieven bijdragen aan onze doelstellingen en wat de welvaartseffecten voor Nederland zijn. Samen met onder andere de Milieueffectrapportage (m.e.r.) vormt dit de onderbouwing van het voorkeursalternatief dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. Status: interne voorbereiding
Ga naar de pagina
Voorkeursalternatief Aan de hand van de informatie uit het MER en de MKBA en de reacties uit de bestuurlijk en maatschappelijke omgeving wordt een voorkeursalternatief afgeleid uit de kansrijke alternatieven. Dit voorkeursalternatief wordt onze gezamenlijke visie op het rivierengebied van de toekomst. Status: nog niet gestart
Ga naar de pagina
Werkwijze Parallel aan de inhoudelijke ontwikkeling van IRM werken we aan een ‘Werkwijze’ waarin we beschrijven hoe we gaan samenwerken om na vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet (PoW) voor IRM onze visie te realiseren. We maken hierom afspraken over de (adaptieve) aanpak, de besluitvorming, de verantwoordelijkheden van elke partner en nemen een eerste voorstel op voor financiering. Status: loopt
Ga naar de pagina

Agenda

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op