Het rivierengebied van de toekomst

IRM werkt aan een toekomstbestendig Maas- en Rijngebied. In oktober 2023 leggen we een voorstel voor nieuw beleid voor de rivieren en een visie voor een integrale samenwerking in het gebied voor aan onze stuurgroep. Hiermee geven we voor het rivierengebied een eerste invulling aan de in november 2022 gepresenteerde beleidslijn van het kabinet om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van ons land.

Lees hier het laatste nieuws
Lees nu: nieuw rivierenbeleid in Ontwerp Programma IRM op hoofdlijnen

Samen werken aan het rivierengebied van de toekomst

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een toekomstbestendig rivierengebied. Met een beter functionerend riviersysteem. Dat duurzaam te beheren is en een optimale balans mogelijk maakt tussen een veilige afvoer van hoogwater, natuur en ecologische waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en drinkwatervoorziening en bevaarbare rivieren en ruimte biedt aan een (economisch) aantrekkelijk rivierengebied.

Dit doen we vanuit een gezamenlijk belang met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. In afstemming met andere ontwikkelingen in het rivierengebied.

De eerste stap is een Programma IRM waarin we nieuw beleid voor de rivieren vastleggen en een gezamenlijke visie op de toekomstige nieuwe samenwerking in het gebied.

Dit is IRM

IRM in vogelvlucht