Het rivierengebied van de toekomst

In april 2023 leggen we het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet voor Integraal Riviermanagement (IRM) voor aan de stuurgroep IRM. Hiermee geven we voor het rivierengebied invulling aan de in november 2022 gepresenteerde beleidslijn van het kabinet om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van ons land.

Lees hier het laatste nieuws
Hero afbeelding richard brunsveld
Eindrapport Systeembeschouwing Rijn en Maas gereed. Met waardevolle adviezen vo…

Samen bouwen aan het rivierengebied van de toekomst

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Dit doen we vanuit een gezamenlijk belang met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. In afstemming met andere ontwikkelingen in het rivierengebied zoals de versterking van de dijken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Eén visie

We ontwikkelen één visie op het Nederlandse rivierengebied. Daarbij brengen we in beeld welke ingrepen in de periode tot 2050 nodig zijn op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving om deze visie vorm te geven.

Integrale aanpak

Het rivierengebied kan geen ruimte bieden aan alle wensen en ambities die er spelen. We zullen dus keuzes moeten maken waarbij we ons willen inzetten op meervoudig gebruik. Dit vraagt een integrale aanpak en maatregelen die niet op zichzelf staan maar onderdeel zijn van een logisch en samenhangend geheel. Passend bij de karakteristieken van het gebied.

Dit leggen we vast in een Programma onder de Omgevingswet voor Integraal Riviermanagement (IRM) dat in 2023 gereed is.

Water en bodem sturend

In november 2022 presenteerde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de beleidslijn dat water en bodem sturend moeten zijn bij de inrichting van ons land. IRM geeft daar voor het rivierengebied een directe invulling aan.

Dit is IRM

Dit is IRM

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.