Privacyverklaring

De partners van Integraal Riviermanagement (IRM) hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving. Als wij op dit online platform om je persoonsgegevens vragen, dan leggen we uit waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang IRM je persoonsgegevens bewaart.

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van deze website en diensten van IRM, dan hebben wij soms gegevens nodig. Deze verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op de website of per e-mail of telefonisch. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben.

Bijvoorbeeld voor:

  • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken
  • het verzenden van een nieuwsbrief of een uitnodiging
  • om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of als je hier zelf om vraagt
  • bij andere wettelijke verplichtingen.

IRM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging van je gegevens

IRM neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid voor informatiebeveiliging, conform de geldende normen voor publiekelijke communicatie. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die je gegevens niet mogen hebben. Heb je bijvoorbeeld een vraag ingediend, dan zijn je persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers die je aanvraag behandelen.

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek, dan kun je dit melden via info@bouwplaatsirm.nl. We behandelen je melding en gegevens vertrouwelijk.

Je rechten

De Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG) kent je een aantal rechten toe wanneer een organisatie je persoonsgegevens verwerkt.

Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je informatie vragen over welke persoonsgegevens we van je hebben en waarvoor ze gebruikt worden. Hiervoor maak je een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer over je rechten lezen.

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van IenW controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert deze functionaris over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De functionaris doet zijn werk onafhankelijk. IRM kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heb je vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming, neem dan contact op: fg@minienw.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is namens IRM contactpersoon. Je kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.