Zo is het Programma IRM tot stand gekomen

Van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 lag het Ontwerp Programma IRM met nieuw rivierenbeleid ter inzage. Het programma is tot stand gekomen met inbreng van partneroverheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Zo hebben we beleids- en rivieren- en gebiedskennis samengebracht. En belangen afgewogen en eerste keuzes gemaakt.

Lees het Ontwerp Programma IRM met nieuw rivierenbeleid
Deelnemers in gesprek bij IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch
IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch

Laatst gewijzigd: 21 maart 2024

Inbreng partneroverheden en maatschappelijke organisaties

Voor het opstellen van het Ontwerp Programma IRM hebben we alle inbreng benut die de afgelopen jaren is geleverd door partneroverheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het Beeld op de Rivieren en de Systeembeschouwing Rijn en Maas. Deze inbreng is in het programma verwerkt samen met de resultaten van nader onderzoek en analyse.

Tijdens de verwerking zijn tijdens werksessies doorlopend aanvullende belangen en (gebieds)kennis opgehaald. En hebben we ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk betrokkenen geraadpleegd en laten reageren op tussenresultaten via de bestaande overlegstructuren van Deltaprogramma’s Maas en Rijn. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met andere programma's in het rivierengebied die onze doelen en ambities raken, zoals de Programmatische Aanpak Grote Wateren, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma Zoetwater.

Lees de impressieverslagen van de IRM-bijeenkomsten en het Deltacongres waarop IRM jaarlijks een sessie organiseerde.

Bouwstenen Programma IRM

Er is veel gedaan om de toekomst van de rivieren beter in beeld te krijgen. De inhoud uit deze ‘bouwstenen’ heeft bijgedragen om het Programma IRM scherper te maken, maar zijn geen integraal onderdeel van het programma.

Het gaat om de volgende bouwstenen:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2020)

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het programma IRM hebben we de reikwijdte van de opdracht beschreven, het programmagebied en de mee te nemen beleidsdoelen. Ook is het detailniveau van het (milieu)onderzoek bepaald. De NRD is in 2020 voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en gepubliceerd voor inspraak van belanghebbenden. Advies van de commissie (april 2020), zienswijzen en eventuele aanpassingen van de NRD zijn vastgelegd in de reactienota (oktober 2020, inclusief overzicht zienswijzen).

Beeld op de Rivieren (juni 2021)

In het Beeld op de Rivieren hebben betrokkenen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gezamenlijk het gewenste ontwikkelperspectief voor de toekomst bepaald (2050 met doorkijk naar 2100). Door dit breder en in de juiste samenhang te bezien, is een richtinggevend perspectief ontwikkeld per riviertak.

Notitie Realistische Beleidsopties (NRB, juli 2021) en notitie Systeemknoppen (februari 2022)

Bodemligging & sedimenthuishouding en afvoer- & bergingscapaciteit zijn bepalende ‘systeemknoppen’ voor vele functies van het rivierengebied. Met het onderzoek in de NRB is onderzocht wat realistische instellingen zijn voor die beide keuzes. De NRB is een belangrijke bouwsteen geweest voor het bepalen van de alternatieven die in het plan-MER en de KKBA zijn onderzocht op doelbereik, (milieu)effecten en kosten en baten.

  • Wil je deze notities ontvangen, neem dan contact met ons op. Deze rapporten voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen van deze website en kunnen we daarom hier niet publiceren.

Systeembeschouwing Rijn en Maas (juli 2022)

De Systeembeschouwing Rijn en Maas is een onderzoeksrapport dat beschrijft hoe onze rivieren zich ontwikkelen en schetst mogelijke oplossingen om het riviersysteem toekomstbestendig te maken. Dankzij de Systeembeschouwing is meer kennis ontwikkeld over hoe onze rivieren als systeem werken en welke keuzes gemaakt moeten maken om dat systeem toekomstbestendig te maken.

Inspraak door burgers en ondernemers

Burgers en bedrijven hebben op twee momenten in het proces de gelegenheid te reageren. In 2020 konden zij een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die het startpunt vormde voor de ontwikkeling van IRM en het Programma IRM als eerste stap hierin. Van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 lag het Ontwerp Programma IRM met nieuw rivierenbeleid ter inzage. Iedereen kon hierop reageren door het indienen van een zienswijze.

Wanneer IRM aan de slag gaat met de gebiedsgerichte uitwerking van het rivierenbeleid worden individuele belangen zichtbaar. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke gebiedspartners worden bij deze ontwikkelfase dan ook nauw betrokken.