Dit is IRM

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Lek
Lek.jpg

De rivier als één systeem

Een gezamenlijke visie

Ons rivierengebied is economisch, ecologisch en recreatief belangrijk en beeldbepalend voor Nederland. Diverse ontwikkelingen zetten het riviersysteem echter onder druk. Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, er is sprake van extremere regenval en we hebben te maken met langere perioden van droogte en hitte. Het riviersysteem zelf is door menselijke ingrepen uit evenwicht geraakt waardoor de rivierbodem steeds lager komt te liggen.

We hebben in het rivierengebied te maken met veel opgaven. Zoals waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en de zorg voor een leefomgeving die aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en bovendien is er geen ruimte om alles te realiseren.

Duidelijk is dat een sectorale aanpak niet langer werkt. Alleen door de rivier weer als één systeem te zien, opgaven samen te brengen en in samenhang te beoordelen en te realiseren vanuit één gezamenlijke visie kunnen we de Maas en Rijn vitaal en aantrekkelijk houden.

“Belangrijk is dat we er in slagen een brug te vormen tussen de opgaven op een hoog schaalniveau – klimaatverandering, hogere afvoeren, droogte, en wat nog meer op ons afkomt – en de lokale belangen en dynamiek.”

Steven Voest Programmamanager 2020 - 2022
Programmamanager Steven Voest

Samenwerken aan de toekomst van ons rivierengebied

Onze opdracht

Medio 2019 hebben bestuurders uit het Maas- en Rijngebied, de Deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Water opdracht gegeven om een Programma IRM te ontwikkelen. Daarmee gaven zij het startsein om integrale mogelijkheden te verkennen voor een toekomstbestendige inrichting van het Nederlandse Maas- en Rijngebied. Lees meer.

Plangebied

IRM richt zich op Rijks- en regionale opgaven in het Nederlandse Maas- en Rijngebied.
Lees meer

Adaptieve aanpak

IRM kijkt ver vooruit. Tot 2050 met een doorkijk naar 2100. We richten de programmering en uitvoeringswijze daarom zo in dat we flexibel kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kansen en inzichten. Minimaal elke zes jaar kijken we opnieuw naar onze doelen en doen we indien nodig aanpassingen in de integrale programmering en maatregelenpakketten.

Ook het ontwikkelen en de uitrol van IRM vindt adaptief plaats. Een Programma onder de Omgevingswet (POW) is nieuw en integraal samenwerken aan onze rivieren op dit schaalniveau is nieuw. Het ontwikkelproces is dan ook een verkenningstocht die we met elkaar aangaan. We experimenteren, leren en stellen waar nodig bij. We halen daarbij ook continu integrale leerervaringen op uit de praktijk.