Nieuw rivierenbeleid

In november 2022 presenteerde het kabinet haar beleidslijn om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van ons land. IRM geeft hier voor het rivierengebied invulling aan. Eerst maken we nieuw beleid om de Rijn en Maas als systeem beter te laten functioneren. Dit leggen we vast in een Programma IRM.

Programma onder de Omgevingswet (PoW)
stockfoto pannerdense kop

Laatst gewijzigd: 13 november 2023

Programma IRM

We geven IRM stapsgewijs vorm. Eerst besluit het Rijk , met instemming van provincies en waterschappen, met een Programma IRM tot een nieuwe koers voor de inrichting en het beheer van de grote rivieren in Nederland. In het programma staan richtinggevende beleidskeuzes voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit van het Rijn- en Maassysteem. Keuzes die invulling geven aan de landelijke beleidslijn 'Water en bodem sturend'.

Het nieuwe rivierenbeleid is een eerste stap richting een toekomstbestendig riviersysteem dat als systeem goed functioneert en meervoudig bruikbaar is.

Een systeem dat zichzelf zoveel mogelijk op basis van natuurlijke processen in stand houdt én vijf belangrijke functies ondersteunt waarop IRM zich richt: een veilige afvoer van hoogwater, natuur en ecologische waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en drinkwatervoorziening, bevaarbare rivieren en regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

> Zo komt het Programma IRM tot stand

Dit staat in het Programma IRM

Het (Ontwerp) Programma IRM bevat in elk geval:

  1. Een integrale visie op een toekomstbestendig Maas- en Rijngebied in 2050, met doorkijk naar 2100. Bij het ontwikkelen van deze visie baseren we ons op bestaande documenten, zoals het Beeld op de Rivieren, de Systeembeschouwing Maas en Rijn, de ecologische systeemanalyse van de Programmatische Aanpak Grote Rivieren (PAGW) en het Panorama Gelderse Rivieren.
  2. Richtinggevende beleidskeuzes voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit van het Rijn- en Maassysteem. Onder andere het onderzoeksrapport ‘Systeembeschouwing Maas en Rijn’ dat in juli 2022 is gepubliceerd vormt voor deze beleidskeuzes een belangrijke bouwsteen. In het Programma IRM staat ook hoe we de ecologische systeemopgaven uit het PAGW meenemen.
  3. We geven een indicatie hoeveel ruimte nodig is voor een toekomstbestendig rivierengebied waarin ons riviersysteem de vijf IRM-functies optimaal kan ondersteunen.

  4. Een lijst met wat we in de eerste fase nader onderzoeken en uitwerken en een overzicht van lopende projecten, zoals de pilots IRM, waaraan we natuurlijk gewoon blijven doorwerken.

  5. Een visie op de toekomstige integrale samenwerking in het rivierengebied met aandachtspunten die we de komende jaren nader moeten uitwerken.

Zesjaarlijkse herijking

IRM kijkt ver vooruit. Tot 2050 met een doorkijk naar 2100. We richten de ontwikkeling van IRM daarom zo in dat we flexibel kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen - zoals klimaat- en economische ontwikkelingen en nieuw beleid - kansen en inzichten. Hier spelen we op in door een periodieke herijking van het programma.

De Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2024 in werking. Een programma zoals het Programma IRM is binnen de wet één van de mogelijke instrumenten waarin de overheid beleid en maatregelen voor een aspect van de leefomgeving kan vastleggen. Het programma vervangt de huidige Structuurvisie.

Als de Omgevingswet er nog niet is als wij klaar zijn, dan brengen we het Programma IRM onder bij het Nationaal Water Programma. Op de inhoud van het programma heeft dit geen effect.

Laatst gewijzigd: 13 november 2023