Planning op hoofdlijnen

Deze planning is onder voorbehoud.

31 januari 2024 | Start inspraakprocedure Ontwerp Programma IRM

Van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 kon iedereen zijn mening geven over de keuzes voor nieuw rivierenbeleid in het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Parallel vragen we de Commissie m.e.r. om onafhankelijk advies over de milieueffectrapportage.

2024 | Vaststelling Programma IRM

> besluit ministerraad met vaststelling door minister van Infrastructuur en Waterstaat

> in overeenstemming met ministers Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Vanaf 2024 | Eerste fase IRM

Eerste fase programma IRM. Welke stappen betrokken overheden vanaf 2024 in de eerste fase van IRM gaan zetten om tot de juiste maatregelen en acties te komen, staat op een routekaart in het Ontwerp Programma IRM. Die maatregelen en acties leggen we vast in zogenoemde uitvoeringsstrategieën, die we in de tweede fase van IRM uitvoeren.

2026 | Herijking deltabeslissingen

IRM levert input voor de herijking van de deltabeslissingen van het Nationaal Deltaprogramma in 2026 en werkt daarbij samen met andere deltaprogramma’s zoals die voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden en Zoetwater.