Planning op hoofdlijnen

Deze planning is onder voorbehoud.

11 oktober 2023 | Ontwerp POW in stuurgroep IRM

Programmateam legt het POW voor aan stuurgroep IRM. De stuurgroep biedt door in te stemmen het Ontwerp POW aan het Bestuurlijk overleg (BO) IRM aan.

november 2023 | Ontwerp POW in BO IRM

Het Bestuurlijk overleg IRM, met daarin onder andere de bevoegde gezagen (ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), stelt vast of het Ontwerp POW in deze vorm aangeboden kan worden aan het BO Water.

Het BO IRM vindt naar verwachting in november 2023 plaats.

13 december 2023 | Ontwerp POW in BO Water

Het Bestuurlijk overleg Water bekrachtigt de beleidsbeslissingen in het Ontwerp POW.

2024 | Ontwerp POW in ministerraad

Minister Harbers biedt het Ontwerp POW aan de ministerraad aan. De ministerraad besluit of het Ontwerp POW vrijgegeven wordt voor inspraak.

2024 | Inspraakprocedure Ontwerp POW

Na de ministerraad leggen we het Ontwerp POW en de milieueffectrapportage ter inzage. Iedereen kan hier dan op reageren door het indienen van een zienswijze. Parallel vragen we de Commissie m.e.r. om onafhankelijk advies over de milieueffectrapportage.

2024 | Vaststelling POW

Na de inspraakprocedure besluiten de bevoegde gezagen (ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) of het POW definitief vastgesteld en gepubliceerd kan worden. En wordt er groen licht gegeven om te starten met de eerste ontwikkelfase van IRM.

2024 - 2026 | Eerste fase IRM

Eerste fase programma IRM met onder andere nader onderzoek, verdere uitwerking beleidskeuze afvoercapaciteit en programma rivierbodemzorg en herijking voorkeursstrategie├źn Deltaprogramma's Maas en Rijn.

2026 | Herijking POW

Eerste herijking POW