Samenwerken aan IRM

Rijk en regio werken binnen Integraal Riviermanagement (IRM) de komende decennia samen om het Nederlandse rivierengebied toekomstbestendig te maken én te houden voor volgende generaties. Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas werken het nieuwe rivierenbeleid in het (Ontwerp) Programma IRM de komende jaren samen verder uit, in samenspraak met maatschappelijke organisaties.

Lees het Ontwerp Programma IRM
Werkwijze Bouwsteen
Werkwijze bouwsteen

Laatst gewijzigd: 14 maart 2024

Het Ontwerp Programma IRM lag van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 ter inzage met de mogelijkheid te reageren door het indienen van een zienswijze.

Samenwerking krijgt gebiedsgericht vorm

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het Ontwerp Programma IRM naar verwachting medio 2024 vast in overeenstemming met de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het nieuwe Rijksbeleid voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit wordt vervolgens de komende jaren door het Rijk met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners gebiedsgericht nader uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd.

In de eerste fase van IRM werken we aan vernieuwde spelregels voor die samenwerking, voor onder meer integrale programmering, financiering en besluitvorming. We leren daarbij van de praktijk en kijken bijvoorbeeld naar (lopende) IRM-pilotprojecten zoals Gelderse Poort, Vierwaarden, Zuidelijk Maasdal en IJssel-Vechtdelta (nog in verkennende fase) waar Rijk en regio al volop samenwerken aan integraal riviermanagement.

Afstemming met andere programma’s in het rivierengebied

Naast IRM zijn er meer programma’s die in het rivierengebied werken aan ‘water’ of ‘natuur’. Dat zijn onder meer de Programmatische Aanpak Grote Wateren, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het Deltaprogramma Zoetwater en de gebiedsgerichte Deltaprogramma’s Rijn, Maas, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en IJsselmeergebied.

IRM zet in op het zo goed mogelijk laten functioneren van de rivieren om zoveel mogelijk recht te kunnen blijven doen aan de rivierfuncties waaraan eerdergenoemde programma’s werken. Omgekeerd zoekt IRM deze programma’s op, om ervoor te zorgen dat de maatregelen die zij voor ‘hun’ rivierfunctie nemen in het rivierengebied, optimaal bijdragen aan een goed werkend riviersysteem.