Vierwaarden

Integrale gebiedsontwikkeling waarin de dijkversterkingsopgave, het behoud van het rivierbed, natuurontwikkeling, landschap en recreatie samenkomen. Een schoolvoorbeeld van IRM!

Samenhangende uitwerking - Uiterwaarden ten noorden van Venlo
Integrale uitwerking - Uiterwaarden ten noorden van Venlo

Laatst gewijzigd: 5 april 2023

In het gebied ten noorden van Venlo komen de dijkversterkingsopgave en het behoud van rivierbed, natuurontwikkeling, en landschapsversterking samen. De combinatie van de diverse maatregelen kan de hoogwaterveiligheidsopgave in de bebouwde kom van Venlo en verder stroomopwaarts betekenisvol verlagen. Tevens wordt een gunstig effect verwacht op de werking van Ooijen-Wanssum.

De gebiedsontwikkeling Vierwaarden richt zich op beide zijden van de Maas. Een ingreep op de ene locatie heeft immers gevolgen aan de andere kant. Hoe zoeken wij binnen dit project daarvoor met elkaar een oplossing? We kijken breder om de puzzel beter te kunnen leggen. We zoeken de ruimte voor de Maas niet alleen in Velden maar ook in Venlo-Genooi, Grubbenvorst, Lottum en het gebied Hertogbroek bij Arcen. We pakken verschillende grote opgaven in het gebied in onderlinge samenhang aan. Naast vraagstukken rond hoogwaterveiligheid en ruimte voor de rivier, nemen we nadrukkelijk ook ruimtelijke vraagstukken mee. Denk aan het verplaatsen van de jachthaven van Venlo, maatregelen voor natuur- en landschapsversterking en het vergroten van de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied door aanleg van o.a. fiets- en wandelpaden.
De leervraag vanuit het IRM-programma heeft betrekking op twee onderstaande aspecten:

  1. Door herstel van de interbestuurlijke samenwerking de aanwezige synergiekansen in dit riviertraject helder krijgen en alsnog winst voor de rivier en omgeving bereiken. Daarmee komt ook een einde aan de onzekerheid voor de bewoners in de gebieden van de dijkverlegging.
  2. Met meer partijen samenwerken dan de overheden alleen (initiatiefgroepen van bewoners, burgerparticipatie) en kansen benutten voor impulsen voor dorpen (inclusief dorpseconomie) in de directe omgeving van de rivier.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Waterschap Limburg of neem contact op met het waterschap (088 – 88 90 100); dijkversterking@waterschaplimburg.nl).