Organisatie

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn werken samen aan IRM. IRM is zoveel mogelijk binnen bestaande processen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn georganiseerd.

 

Stuurgroep IRM

Medio 2019 hebben bestuurders van regionale overheden en het Rijk de stuurgroep IRM ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit een representatieve bestuurlijke vertegenwoordiging van de belanghebbende landelijke en regionale overheden. De stuurgroep heeft formeel opdrachtgevers: de minister van IenW en twee regiobestuurders (dijkgraaf, gedeputeerde).

De stuurgroep geeft sturing aan het proces en het kernteam IRM. Zij neemt de besluiten die nodig zijn om voortgang te boeken met de ontwikkeling van IRM. Ook bereidt de stuurgroep de vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet door de partners voor.

De stuurgroep IRM bestaat uit de volgende leden:

 • Jaap Slootmaker (voorzitter) - directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van IenW
 • Co Verdaas - dijkgraaf waterschap Rivierenland, Bestuurlijk Platform Rijn
 • Hagar Roijackers - gedeputeerde provincie Noord-Brabant, stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Peter van 't Hoog - gedeputeerde provincie Gelderland, Bestuurlijk Platform Rijn
 • Patrick van der Broeck - dijkgraaf Waterschap Limburg, stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Brigit Gijsbers - plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, ministerie van IenW
 • Titus Livius - plaatsvervangend directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van IenW
 • Donné Slangen - plaatsvervangend directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, ministerie van LNV
 • Marjolijn van de Zandschulp – hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat – Oost Nederland
 • Lilian van den Aarsen - directeur Staf Deltacommissaris
 • Ivo ten Broeke - Rijnvaartcommissaris Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Kernteam IRM

Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de partneroverheden. Zij is in opdracht van de stuurgroep IRM verantwoordelijk voor het realiseren van een Programma onder de Omgevingswet IRM.

Binnen het kernteam hebben we de volgende werkgroeptrekkers (neem contact op):

 • Steven Voest - programmamanager IRM
 • Hans Brouwer - omgevingsmanager
 • Jan Willem Kamerman - programmamanager Deltaprogramma Rijn
 • Koos Beurskens - programmamanager Deltaprogramma Maas
 • Marieke Hofstra - trekker werkgroep Planproces
 • Saskia van Vuren - trekker werkgroep Onderzoek
 • Vince Douwes - trekker werkgroep Werkwijze

Onafhankelijke adviseurs

Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn

De regionale klankbord- en adviesgroep bestaan uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen. Met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de gehele regio én de IRM-thema’s: waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling.

De klankbord- en adviesgroep zijn onafhankelijk en nemen geen besluiten. Zij zijn adviseurs en een denktank voor het kernteam en de programmateams Maas en Rijn. Voor de stuurgroep IRM, de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn zijn ze een klankbord. Ook bewaken de klankbordgroepen dat we hun achterban voldoende meenemen in de ontwikkeling van IRM.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de m.e.r. adviseert de stuurgroep over de inhoud van milieueffectrapporten. Zij neemt geen besluiten.

Zo vindt bestuurlijke besluitvorming plaats

De besluiten in de stuurgroep IRM worden voorafgegaan door raadpleging van de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn. De stuurgroep IRM neemt vervolgens een besluit en legt dat ter goedkeuring voor aan het Rijk als bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Milieu (IenW), de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op