Organisatie

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn werken samen aan IRM. IRM is zoveel mogelijk binnen bestaande processen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn georganiseerd.

Groepsfoto Bouwplaats IRM
2020113434 _groepsfoto 6 feb.jpg

Stuurgroep

Adriaan Zeillemaker

Mininsterie I en W, plaatsvervangend Directeur Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

Louise Veerbeek

Directeur Generaal Water en Bodem, ministerie van I en W

Peter van 't Hoog

Peter van 't Hoog

Gedeputeerde provincie Gelderland, Bestuurlijk Platform Rijn

Jaap Slootmaker

Jaap Slootmaker (voorzitter)

Directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van IenW

Co Verdaas1

Onze rivieren verdienen het om op waarde geschat te worden. Dat vraagt om een integrale aanpak!

Co Verdaas

Dijkgraaf Waterschap Rivierenland, Bestuurlijk Platform Rijn

Hagar Roijakkers

Samenwerking is essentieel voor een vitaal rivierengebied.

Hagar Roijackers

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, stuurgroep Deltaprogramma Maas

Patrick van der Broeck

Watercrisis Limburg in juli ’21 onderstreept noodzaak integrale aanpak

Patrick van der Broeck

Dijkgraaf Waterschap Limburg, Stuurgroep Deltaprogramma Maas

Donne-Slangen

Donné Slangen

Plaatsvervangend directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, ministerie van LNV

Marjolijn van de Zandschulp - HID  Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat draagt als beheerder graag bij aan de integrale aanpak van IRM

Marjolijn van de Zandschulp

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat – Oost Nederland

Lilian van den Aarsen

IRM en het deltaprogramma op de tandem voor een prachtig en veilig rivierengebied!

Lilian van den Aarsen

Directeur Staf Deltacommissaris

Ivo ten Broeke

Ivo ten Broeke

Rijnvaartcommissaris Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Kernteam IRM

Koen de Groot

“Met IRM streven we voor iedereen die ons (vaar)water deelt naar een optimale balans voor alle rivierfuncties”

Koen de Groot

Ministerie van I en W, Binnenvaart en Vaarwegen, senior beleidsmedewerker

Jan Willem1

Jan Willem Kamerman

Deltaprogramma Rijn/ manager

Steven Voest

Steven Voest

Programmamanager IRM

Koos Beurskens

Koos Beurskens

Deltaprogramma Maas/ manager

Rini de Jong

Rini de Jong

Secretaris programma IRM

Leen Kool

Leen Kool

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit DG NVLG

Martijn Looijer

Martijn Looijer

Staf Deltacommissaris financieel-economisch adviseur

Programmamanagementteam (PMT)

Jan Willem Kamerman

Programmamanager

Hans Brouwer

Coördinator spoor 3

Steven Voest

Coördinator spoor 2

Vacature

Coördinator spoor 1

Liesbeth Schipper

De rivieren verdienen een goede samenwerking en besluitvorming! Daarom is een programma ‘Integraal Riviermanagement’ zo belangrijk.

Liesbeth Schipper

Procesadviseur

Rini de Jong

Programmasecretaris en coördinator spoor 4

Onafhankelijke adviseurs

Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn

De regionale klankbord- en adviesgroep bestaan uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen. Met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de gehele regio én de IRM-thema’s: waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling.

De klankbord- en adviesgroep zijn onafhankelijk en nemen geen besluiten. Zij zijn adviseurs en een denktank voor het kernteam en de programmateams Maas en Rijn. Voor de stuurgroep IRM, de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn zijn ze een klankbord. Ook bewaken de klankbordgroepen dat we hun achterban voldoende meenemen in de ontwikkeling van IRM.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de m.e.r. adviseert de stuurgroep over de inhoud van milieueffectrapporten. Zij neemt geen besluiten.

Zo vindt bestuurlijke besluitvorming plaats

De besluiten in de stuurgroep IRM worden voorafgegaan door raadpleging van de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn. De stuurgroep IRM neemt vervolgens een besluit en legt dat ter goedkeuring voor aan het Rijk als bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Milieu (IenW), de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).