Veilige Vecht (HWBP)

De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt. Daarom is het waterschap Drents Overijsselse Delta in september 2020 het project Veilige Vecht gestart. Het project beoogt niet alleen de korte termijn waterveiligheidsopgave op te lossen, maar ook een basis te leggen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem waarin verschillende gebruiksfuncties en opgaven samenkomen en op elkaar worden afgestemd.

Veilige Vecht Hoogwater bij Dalfsen - 23 februari 2022 (bron Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Veilige Vecht, Hoogwater bij Dalfsen 23 februari 2022 (bron Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Laatst gewijzigd: 1 juni 2022

Relevante integrale thema’s binnen dit project zijn onder andere: verbinding watersysteem-waterveiligheid, landbouwtransitie, energietransitie, bossenstrategie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie.

Over het project

Het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt binnen het Hoogwaterbeschermingsproject (HWBP) Veilige Vecht welke mogelijke alternatieven er zijn om de Vechtdijken weer aan de waterveiligheidseisen te laten voldoen en welke oplossing de voorkeur heeft. Dit doet het waterschap samen met waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de gemeenten Hardenberg, Ommen, Hellendoorn, Dalfsen, Zwolle en Zwartewaterland.

Naast versterking van de dijken proberen de partners ook kansen te benutten voor realisatie van een robuust klimaatbestendiger watersysteem. Daarom wordt ook onderzocht welke andere maatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle.

Deze zogeheten systeemmaatregelen - zoals rivierverruiming, water vasthouden in het stroomgebied en bergen in flanken langs de Vecht - kunnen ervoor zorgen dat de waterstanden op de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle bij zeer zeldzame situaties lager worden. De dijkversterkingsopgave kan daarmee worden verkleind. Daarnaast dragen de maatregelen bij aan een klimaatbestendig stroomgebied en bieden ze kansen voor gebiedsontwikkeling in de regio.

Dit willen we van elkaar leren

Met de IRM-pilot ‘Veilige Vecht’ willen we kennis opdoen op het gebied van onder andere waterbeheer, landbouw en type landgebruik. We doen daarvoor binnen de pilot onderzoek naar:

  1. De koppeling van watersysteemmaatregelen en waterveiligheid door maatregelen te onderzoeken in het stroomgebied om piekafvoeren in het bedijkte deel van de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle te beperken om daarmee de dijkversterkingsopgave te verkleinen.
  2. De koppeling van een regionaal watersysteem en een hoofdsysteem voor berging en afvoer van water over en weer.
  3. De gevolgen voor de inrichting en landgebruik bij de inzet van binnendijkse gebieden als bergingsgebied.
  4. Het effect van rivierverruiming op de kwaliteit en capaciteit van drinkwatervoorziening.
  5. Hoe de verdere verstedelijking vorm krijgt in samenhang met de waterveiligheidsrisico’s en zonder de rivier te beknellen? Hierbij nemen we ook natuurontwikkeling en het vormgeven van waterveiligheidslandschappen mee.
  6. Welke financiering en bestuurlijke afspraken passen bij de borging van waterveiligheid in relatie tot systeemmaatregelen die met een beleidsafspraak (IRM) later in de tijd gerealiseerd worden dan de dijkversterking (HWBP).

De lessen die we uit de IRM-pilot ‘Veilige Vecht’ halen zijn waardevol voor dijktrajecten elders in het rivierengebied. Ook in relatie tot de afvoercapaciteit van Rijn en Maas en het voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau voor primaire keringen.

Dick van Pijkeren projectmanager Veilige Vecht

Planning

Het project bestaat uit drie fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. In de huidige verkenningsfase wordt onderzocht wat de beste oplossing is om de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle te versterken en kansen te benutten voor een klimaatbestendiger watersysteem.

De verkenning is in 2020 gestart en het project wordt in 2027 opgeleverd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://veiligevecht.wdodelta.nl. Neem met vragen contact op met Dick van Pijkeren: veiligevecht@wdodelta.nl of 088 233 1200.

IRM en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) versterken de waterschappen de komende jaren al verschillende dijken in het rivierengebied. Afhankelijk van de fase waarin deze projecten zich bevinden stemmen we de opgaven van IRM en HWBP zoveel mogelijk op elkaar af. Door rivierverruiming in het kader van IRM is het bijvoorbeeld aannemelijk dat dijken minder of niet versterkt hoeven te worden. Daarnaast kunnen we de werkzaamheden (kosten-)efficiënter inrichten door werkzaamheden waar mogelijk te combineren. Hoe en waar dit kan moet de komende jaren duidelijk worden.