Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur

Inzicht krijgen in de invloed van systeemmaatregelen op de Maas op het regionale systeem in samenhang met waterveiligheid, wateroverlast, droogte en verdroging en de lange termijn gebiedsontwikkeling.

Dieze-Den-Bosch - Waterschap Aa en Maas
Dieze-Den-Bosch - Waterschap Aa en Maas

Laatst gewijzigd: 5 april 2023

In het gebied rond het Maastraject bij ’s-Hertogenbosch komen omvangrijke opgaven samen. Hier komen afvoeren vanuit bovenstroomse Maas, afvoeren vanuit de regionale systemen de Dommel en de Aa en peilverhoging in Getijdenmaas als gevolg van zeespiegelstijging samen. In ditzelfde gebied liggen ook ontwikkelkansen voor natuur en cultuurhistorie.

Waterschap Aa en Maas is in 2021 samen met Rijk, de provincie Noord-Brabant en regionale partners gestart met het uitwerken van kennisvragen gericht op de samenhang tussen hoogwater op de Maas, en de afvoer van hoogwater uit het regionale systeem en de kanalen. Als hoogwatergolven samenvallen stopt de afvoermogelijkheid via de spuisluis bij Crèvecoeur en is waterberging nodig. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de systeemwerking van de Maas en op de duur, timing en vorm van de laag-tot-midden hoogwatergolf, aangezien dit in grote mate bepalend is voor de opgave van wateroverlast bij ’s-Hertogenbosch.

De leervraag vanuit het IRM-programma betreft het verbinden van Maasopgaven aan opgaven vanuit regionale watersystemen. Hoe komen we vanuit een systeembenadering tot een lange termijn gebiedsontwikkeling waarbij we opgaven op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast en droogte aanpakken? Met het ontwikkelen van verschillende adaptatiepaden en bijbehorende kantelpunten willen we inspelen op de grote onzekerheid betreffende klimaatverandering, zeespiegelstijging en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Bas de Boer van Waterschap Aa en Maas.