Webinar IRM kansrijke alternatieven 22 juni jl.

Sfeerimpressie

Nu de basis voor het bouwen van de alternatieven gereed is, organiseerde het programmateam Integraal Riviermanagement (IRM) 22 juni jl.  een webinar:  ‘Op weg naar Kansrijke Alternatieven. Programmamanager IRM Steven Voest en projectleider planstudie IRM Marieke Hofstra deelden hun kennis en beantwoordden vragen. De voorzitters van de adviesgroep Rijn en klankbordgroep Maas reflecteerden hierop.

Webinar 22 juni kansrijke alternatieven
Webinar 22 juni kansrijke alternatieven

Hieronder een sfeerverslag van deze middag. Voor vragen: mail ons via info@bouwplaatsirm.nl.

De oogst tot nu toe

Programmamanager Steven Voest schuift als eerste aan tafel en blikt terug. De ontwikkelfase startte zo’n 1,5 jaar geleden waarin we klein zijn begonnen en nu langzaam verder uitbouwen. Het Beeld op de Rivieren, de Notitie Realistische Beleidsopties en een eerste proeve van de systeembeschouwing vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van IRM. De komende tijd gaan we kijken hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe je de verschillende ontwikkelingen in de tijd gaat uitzetten. Een belangrijk leermoment vond Steven dat niet alleen hoogwater maar ook laagwater en de zoetwaterverdeling veel aandacht vragen en dat juist hierop nog geen beleid is ontwikkeld.

Kansrijke Alternatieven

Vervolgens sluit projectleider Marieke Hofstra aan en vertelt dat we nu de mogelijke alternatieven voor IRM gaan samenstellen. Hieruit selecteren we de kansrijke alternatieven die we nader gaan onderzoeken op milieueffecten en kosten en baten. Het samenstellen van de alternatieven doen we in eerste instantie met de direct betrokken overheden. Deze groep breiden we geleidelijk steeds verder uit om te zorgen dat alle partijen hun inbreng kunnen geven. De kansrijke alternatieven die we uiteindelijk, naar verwachting in 2022, selecteren zullen ter accordering worden voorgelegd aan onze bestuurlijke opdrachtgevers. Dit is een belangrijke tussenstap omdat hiermee wordt vastgesteld wat we wel en niet verder gaan onderzoeken. Met de informatie uit het onderzoek zullen we, naar verwachting in 2023, het voorkeursalternatief samenstellen. Deze landt uiteindelijk in het Programma onder de OmgevingsWet (PoW) : een visie en uitvoeringsprogramma voor het rivierengebied in 2050 met een doorkijk naar 2100.
Steven benadrukt dat de PoW straks niet in beton gegoten is. We zetten in op een adaptief proces. Met de kennis van nu willen we de richting kiezen maar blijven we open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene zaken. Om de zoveel jaar zullen de visie en de gemaakte keuzen in de PoW worden herijkt.

Praktijknetwerk

In de chatbox werd de vraag gesteld op welk moment de opbrengsten van het praktijknetwerk worden ingebracht. Hiervoor is eigenlijk niet één moment te benoemen. Het programma en de projecten zijn elk nog in ontwikkeling met hun eigen dynamiek. Wij willen ervoor zorgen dat alles wat er nu al in de praktijk gebeurt en geleerd wordt, steeds weer aanhaakt bij IRM en andersom. Dit vraagt een regulier contact waarbij we dus telkens van elkaar kunnen aftappen. Het praktijknetwerk wat hiervoor wordt opgericht willen we gebruiken als middel om dit ‘aftappen’ vorm te geven.

Innovatie

Een volgende vraag uit de chatbox ging over de ruimte voor innovatie. Steven en Marieke waren het erover eens dat in alle stappen van het proces, ruimte is voor innovatie. Nu al worden zij regelmatig benaderd door externe partijen met goede innovatieve ideeën. Zij moedigen innovatie aan en willen het goede gesprek over de betekenis ervan voor IRM blijven voeren.

Reflectie van adviesgroep Rijn en klankbordgroep Maas

In het tweede halfuur nemen ook Piet Zoon (voorzitter adviesgroep Rijn) en Jan Boelhouwer (voorzitter klankbordgroep Maas) plaats aan de tafel. Jan Boelhouwer is trots op de grote hoeveelheid aan kennis die in zijn club aanwezig is. Hij is onder de indruk van nieuwe initiatieven die hij ziet ontstaan. Als voorbeeld noemt hij een project waarbij zandwinners samen optrekken met natuurmensen. Deze ervaring uit de samenleving met integraal samenwerken kan zo worden ingebracht in het werk van IRM. Hij ziet dit ook gebeuren binnen de landbouw, plezier- en beroepsscheepvaart.
Piet Zoon is net als Jan Boelhouwer al sinds 2008 betrokken bij ‘Ruimte voor de Rivier’ en begin dit jaar benaderd om de rol van voorzitter van de adviesgroep Rijn te vervullen. Piet Zoon vraagt met name aandacht voor het participatieproces rond IRM. Hij wil graag meedenken over de vormgeving.We moeten ons richten op de tijdige betrokkenheid van de inwoners. Zeker bij impopulaire keuzes moeten zij tijdig op de hoogte zijn en hier niet de dupe van worden.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023