Beeld op de Rivieren

In het Beeld op de Rivieren (BoR) beschrijven we de ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied en willen we komen tot een gezamenlijk toekomstperspectief. Passend bij het gedrag van de rivier, rechtdoend aan de diverse rivierfuncties én aansluitend bij het behoud en versterken van kernkwaliteiten van de riviergebieden.

Status: afgerond

Waarom een BoR / Inbreng voor het BoR

Het BoR geeft inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingen en bevat een ontwikkelingsperspectief voor het rivierengebied in 2050 met een doorkijk tot 2100. Opgaven en ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving komen hierin samen. Doordat we alles in samenhang en op het niveau van het riviersysteem bekijken is het BoR een logisch geheel. Passend bij het riviersysteem en de landschappelijke kwaliteiten. 

Het BoR vormt samen met de Notitie Realistische Beleidsopties de basis voor de Notitie Kansrijke Alternatieven. 

De volgende informatie vormde het vertrekpunt voor het samenstellen van het BoR:

  • Literatuuronderzoek 
  • Expertkennis van betrokken overheden 
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de zienswijzen en Reactienota.

Bouwstappen

Op 24 maart 2020 vond een succesvolle online startsessie plaats met circa honderd vertegenwoordigers van partneroverheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar besproken wat de gewenste inhoud en het doel van het BoR is. Aansluitend kon men schriftelijk reageren op de eerste inventarisatiekaarten.

In het voor- en najaar van 2020 organiseerden we per riviertraject ontwerpsessies. Met circa vijftien tot dertig deelnemers per sessie hebben we de trajecten besproken aan de hand van de beschikbare informatie. Vervolgens hebben we met elkaar beoordeeld waar al een eenduidig beeld is en waar we nog keuzes moeten maken. In groepjes is vervolgens ingezoomd per riviertraject om daar de integrale kansen en dilemma’s in beeld te krijgen. 

We nodigden voor deze ontwerpsessies gericht een evenwichtige groep uit. Rekening houdend met geografie en voldoende inbreng vanuit alle IRM-thema’s (waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling en leefomgeving).

Tijdens de eerste serie integrale Bouwdagen in november 2020 was iedereen die heeft aangegeven bij IRM betrokken te willen zijn uitgenodigd om te reageren op de opbrengst tot nu toe en hierover in samenhang met de andere bouwstenen in gesprek te gaan.

Tijdens twee schriftelijke reactierondes vroegen we belanghebbenden en betrokkenen of we compleet waren en of we de inbreng goed hebben verwerkt.

Na instemming van de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn in het voorjaar van 2021 heeft de stuurgroep IRM de eindrapportage BoR op 1 juli 2021 vastgesteld.

Het BoR vormt samen met onder andere de Realistische Beleidsopties (NRB) de basis voor het bouwen aan alternatieven voor het Programma onder de Omgevingswet (PoW) voor IRM. Vervolgens onderzoeken we deze alternatieven op milieueffecten (MER), kosten-baten (MKBA) en bestuurlijk en maatschappelijke haalbaarheid. Op basis van deze informatie stellen we een voorkeursalternatief op dat we vastleggen in het PoW.

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op