Notitie Realistische Beleidsopties (NRB)

Met IRM ontwikkelen we onder andere nieuw beleid over de afvoercapaciteit en rivierbodemligging van de Rijntakken en de Maas. In de Notitie Realistische Beleidsopties (NRB) hebben we met elkaar afgesproken welke opties we voor dit nieuwe beleid verder willen onderzoeken en welke opties niet realistisch of uitvoerbaar zijn en dus afvallen.

Afgerond
Maas.jpg
Maas.jpg

Laatst gewijzigd: 13 december 2022

Waarom een NRB?

Bodemligging en afvoercapaciteit zijn bepalende 'systeemknoppen' voor vele functies van het rivierengebied. De bodemligging heeft bijvoorbeeld niet alleen invloed op de aflaaddiepte van schepen maar ook op de grondwaterstanden en daarmee de natuurwaarden van het omliggende gebied. Afvoercapaciteit bepaalt primair hoeveel hoogwater de rivier kan afvoeren. En bepaalt hiermee dus in belangrijke mate de ruimtelijke inrichting van het gebied. Met het onderzoek in de NRB onderzoeken we wat realistische instellingen zijn voor die beide systeemknoppen.

Totstandkoming NRB

In 2019 en 2020 hebben we per riviertraject verkennend onderzoek gedaan (‘quick scans’) naar deze zogeheten systeemknoppen. We hebben beschikbare kennis samengebracht en geanalyseerd. De inzichten die dit heeft opgeleverd en de potentiële beleidsopties hebben we samengebracht in twee informatiebladen:

Luchtfoto dijken bij hoogwater in Maaspark Ooijen Wanssum - bron Paul Poels fotografie
Hoogwater in Maaspark Ooijen Wanssum - bron Paul Poels fotografie

Expertsessies

Vervolgens hebben deskundigen van de partneroverheden in expertsessies de mogelijke instellingen van die systeemknoppen beoordeeld. Zij bespraken bijvoorbeeld de vraag met hoeveel rivierverruiming (afvoercapaciteit) we rekening willen houden. En welke ligging van de rivierbodem we ambiëren. Dit heeft geleid tot verschillende beleidsopties voor zowel rivierbodemligging als afvoercapaciteit.

Op basis van de criteria in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn deze opties beoordeeld: is het haalbaar (juridisch), maakbaar (technisch uitvoerbaar), betaalbaar (te duur) en beheerbaar (te grote beheerinspanning na oplevering)?

De Stuurgroep IRM stelde de NRB op 1 juli 2021 vast. Na instemming van de Stuurgroep Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn.

IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 11 (bron prov Gelderland)
Rivierklimaatpark IJsselpoort, bron provincie Gelderland

Nadere beschouwing in Notitie Systeemknoppen

In de Notitie Systeemknoppen is een nadere beschouwing uitgevoerd op de beleidsopties die in de NRB zijn beschreven. Daarmee is een verdere nuancering en precisering gekomen van die beleidsopties. Bij het opstellen van deze Notitie Systeemknoppen is met name geput uit inzichten uit de Systeembeschouwing fase I en uit doorlopende kennisontwikkeling binnen IRM. Het biedt voeding voor de ontwikkeling van kansrijke alternatieven binnen IRM als eerste stap richting het Programma onder de Omgevingswet voor IRM.

Je kunt de notitie onderaan deze pagina downloaden.

Vervolg

We brengen de NRB samen met het Beeld op de Rivieren (BoR) in de kansrijke alternatieven (NKA). We onderzoeken deze alternatieven op milieueffecten (MER), kosten-baten (MKBA) en bestuurlijk en maatschappelijke haalbaarheid. Op basis van deze informatie stellen we een voorkeursalternatief op dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet (POW).

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.