Notitie Realistische Beleidsopties

Met IRM ontwikkelen we onder andere nieuw beleid over de afvoercapaciteit en rivierbodemligging van de Rijntakken en de Maas. In de Notitie Realistische Beleidsopties (NRB) bepalen we welke opties we voor dit nieuwe beleid verder willen onderzoeken. Op basis van de criteria haalbaar, maakbaar, betaalbaar en beheerbaar selecteren we ook wat NIET realistisch is en we dus niet verder hoeven te onderzoeken.

Status afgerond

Inbreng op de NRB

In de eerste helft van 2020 hebben quick scans veel informatie opgeleverd over de bodemligging en de afvoercapaciteit van de Maas en de Rijn. Deze informatie hebben we samengevat per riviertraject. Deskundigen toetsen welke opties niet haalbaar (juridisch), maakbaar (technisch uitvoerbaar), betaalbaar (te duur) en beheerbaar (te grote beheer-inspanning na oplevering) zijn.

Bouwstappen

Bodemligging en afvoercapaciteit zijn twee cruciale systeemknoppen om het rivierengebied te beïnvloeden. Door beleidsdoelen voor één van de twee of beide te wijzigen ontstaat er meer of minder ruimte voor de opgaven in het rivierengebied. 

In 2019 en 2020 hebben we per riviertraject verkennend onderzoek gedaan (“quick scans”) door beschikbare kennis samen te brengen en te analyseren. Voor de bodem hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de rivierbodem zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Aan de hand van de te verwachten ontwikkelingen zoals de klimaatverandering hebben we verkend of dit kan leiden tot problemen en welke oplossingen er zijn. Ook voor de afvoercapaciteit hebben we verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben we inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen we in het rivierengebied verwachten, of deze ten koste gaan van de afvoercapaciteit en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. 

We hebben de inzichten uit de quick scans per riviertraject samengebracht in informatiebladen. De informatiebladen geven tevens een beeld van de potentiële beleidsopties voor het toekomstig beleid voor de rivierbodemligging en afvoercapaciteit. De infobladen vind je hieronder:
Infoblad Maas 2.0
Infoblad Rijn 2.1

In expertsessies beoordelen deskundigen van de partneroverheden de potentiële beleidsopties. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau hebben we de criteria voor deze beoordeling beschreven: zijn de potentiële beleidsopties maakbaar, betaalbaar, haalbaar en beheerbaar? Het gaat nog niet om de wenselijkheid van een bepaalde optie. De beoordeling daarvan vindt op een later moment plaats (zie stap 4 vervolg). 

Na instemming van de Stuurgroep Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn heeft de Stuurgroep IRM op 1 juli  de NRB vastgesteld.

De NRB wordt met het Beeld op de Rivieren (BoR) samengebracht in kansrijke alternatieven (NKA) voor het Programma onder de Omgevingswet (PoW). Vervolgens worden deze alternatieven onderzocht op milieueffecten (MER), kosten-baten (MKBA) en bestuurlijk en maatschappelijke haalbaarheid. Op basis van deze informatie stellen we een voorkeursalternatief op dat we vastleggen in het PoW.

Notitie Realistische Beleidsopties juli 2021

Resultaat NRB

In 2020 en 2021 zijn mogelijke beleidsopties voor Rivierbodemligging en sedimenthuishouding en voor Afvoer‐ en bergingscapaciteit ontwikkeld. Het betreft grove schetsen, die niet zijn uitgewerkt in maatregelpakketten. Per riviertraject is middels expert judgement ingeschat of deze opties wel of niet realistisch zijn. Hierbij is gekeken naar de mogelijke effecten op de hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid en natuur. In het rapport  is het resultaat van deze exercitie opgenomen. Het document zal in 2021/2022 als worden benut om de kansrijke alternatieven op te stellen.

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op