Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het programma Integraal Riviermanagement (IRM) hebben we de reikwijdte van onze opdracht beschreven: het programmagebied en de mee te nemen beleidsdoelen. Ook hebben we met elkaar ‘het detailniveau’ van het (milieu)onderzoek bepaald.

Status: afgerond in oktober 2020

Waarom een NRD?

De uitvoering van IRM kan invloed hebben op het milieu en de leefomgeving in het Maas- en Rijngebied. We doorlopen dan ook de procedure van de milieueffectrapportage om de milieueffecten van de verschillende alternatieven in beeld te brengen. Dit moet, samen met informatie uit de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse en de inbreng van partneroverheden en belangengroeperingen de nodige informatie bieden voor een goed onderbouwde keuze voor een voorkeursalternatief.

In de NRD beschrijven we wat we onderzoeken, hoe we dat doen en binnen welke kaders we dat onderzoeken. De NRD is daarmee een soort van ‘spoorboekje’ voor het onderzoek en gaat in op het plan- en studiegebied, de te onderzoeken beleidsopgaven, de te bereiken doelen, de te onderzoeken milieuaspecten en hoe we het onderzoek uitvoeren.

Totstandkoming NRD 

De NRD is tot stand gekomen in samenwerking met regionale partneroverheden en het Rijk. De stuurgroep IRM heeft de NRD vervolgens vrijgegeven voor een terinzagelegging van 23 januari tot en met 19 februari 2020 om iedereen de gelegenheid te geven te reageren. 

In totaal hebben 47 organisaties van de gelegenheid gebruikgemaakt om te reageren op de inhoud van dit stuk. Daarnaast hebben we wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de te onderzoeken effecten. Omdat het programma mogelijk milieugevolgen kan hebben voor Duitsland en België, hebben we ook de relevante bestuursorganen over de grens in Duitsland en België geraadpleegd. 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (de Commissie m.e.r.) is ook om advies gevaagd. Zij adviseren IRM op meerdere momenten in de m.e.r.-procedure. In reactie op de NRD hebben zij een Advies Reikwijdte en Detailniveau gegeven. In dit advies heeft de Commissie m.e.r. aangegeven wat we moeten onderzoeken om het milieubelang in de besluitvorming over IRM goed te borgen. In dit advies heeft de Commissie m.e.r. ook rekening gehouden met de ingediende zienswijzen. 

Lees in de Reactienota welke reacties we hebben ontvangen en wat we hiermee doen.

Impressie reacties

De zienswijzen inclusief de reacties van de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen hebben, samengevat, betrekking op:

  • de relatie van IRM met andere programma’s én met regionale en lokale projecten; 
  • de geografische begrenzing van IRM; 
  • de maatregelpakketten;
  • de effectbeschrijving van de milieueffecten en specifiek die op het gebied van water;
  • het te nemen besluit over het Programma onder de Omgevingswet voor IRM en de mogelijkheden om mee te bouwen.

Geoweb viewers

In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende ruimtelijke opgaven in het rivierengebied. Deze inventarisatie biedt inzicht in de locatie, het traject of het gebied waar de opgave speelt, de tijdschaal waarover het speelt, de hardheid van de opgave en de specifieke aandachtspunten. Het resultaat is in hoofdlijn verwerkt in de NRD en kan ook in het vervolg worden benut en aangevuld. De informatie is ontsloten via twee geoweb viewers.

GEOWEB-viewer Rijn:

GEOWEB-viewer Maas:
 

 

Nieuwsarchief NRD

Op dit moment zijn er nog geen nieuwsberichten

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op