Verdere voortgang ontwikkeling IRM

Voortgang IRM

Ondanks dat we door de coronacrisis minder efficient konden werken zijn er wel mooie stappen gezet met de ontwikkeling van IRM. Weliswaar minder grote stappen dan we hadden gewild maar de extra tijd voor verdieping en kennisontwikkeling hebben we goed besteed.

Bouwen aan Beeld op de Rivieren - bron provincie Gelderland
Bouwen aan Beeld op de Rivieren - bron provincie Gelderland

Zo hebben de zienswijzen op de Notitie Reikswijdte en Detailniveau (NRD) waardevolle gesprekken en inzichten opgeleverd. Zowel inhoudelijk als met betrekking tot het proces om samen tot een evenwichtig en goed afgewogen Programma onder de Omgevingswet (POW) te komen. Na de zomer ronden we de Nota van Antwoord af waarin we antwoord geven op de ingediende zienswijzen.

In april jl. hebben we het advies van de Commissie m.e.r. op de NRD ontvangen. Om het milieubelang in het proces volwaardig mee te wegen adviseert de Commissie om de doelen voor het rivierengebied zoveel mogelijk te concretiseren. Ook moet duidelijk zijn hoe het programma zich verhoudt tot ander beleid dat invloed heeft op het rivierengebied.

De onderzoeken (de zogeheten Quick Scans) naar afvoercapaciteit en bodemligging zijn natuurlijk ook doorgegaan. De zomer benutten wij om de veelheid aan informatie te ordenen op riviertrajectniveau. Op de Bouwdagen presenteren en bediscussiëren wij graag de resultaten.

Inmiddels zijn we er echt toe om de kennis die we hebben opgehaald en geanalyseerd breder te delen en hierover in gesprek te gaan. Dat gaan we doen tijdens de integrale Bouwdagen in het najaar.

Laatst gewijzigd: 29 november 2023