Lees nu de Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nieuws

Van 23 januari tot en met 19 februari 2020 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor IRM ter inzage gelegen. In totaal hebben 47 organisaties van de gelegenheid gebruikgemaakt om te reageren op de inhoud van dit stuk. Lees in de Reactienota NRD welke reacties we hebben ontvangen en wat we hiermee hebben gedaan.

Foto Reactienota NRD
Foto Reactienota NRD

Download de Reactienota (pdf)

Waarom een NRD?

De uitvoering van IRM kan invloed hebben op het milieu en de leefomgeving in het Maas- en Rijngebied. We doorlopen dan ook de procedure van de milieueffectrapportage om de milieueffecten van de verschillende alternatieven in beeld te brengen. Dit moet, samen met informatie uit de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse en de inbreng van partneroverheden en belangengroeperingen de nodige informatie bieden voor een goed onderbouwde keuze voor een voorkeursalternatief.

In de NRD beschrijven we wat we onderzoeken, hoe we dat doen en binnen welke kaders we dat onderzoeken. De NRD is daarmee een soort van ‘spoorboekje’ voor het onderzoek en gaat in op het plan- en studiegebied, de te onderzoeken beleidsopgaven, de te bereiken doelen, de te onderzoeken milieuaspecten en hoe we het onderzoek uitvoeren.

Onafhankelijk advies

Naast de 47 organisaties die van de gelegenheid om te reageren gebruik hebben gemaakt hebben we wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de te onderzoeken effecten. Omdat het programma mogelijk milieugevolgen kan hebben voor Duitsland en België, hebben we ook de relevante bestuursorganen over de grens in Duitsland en België geraadpleegd.

In het onafhankelijke advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (de Commissie m.e.r.) staat aangegeven wat we moeten onderzoeken om het milieubelang in de besluitvorming over IRM goed te borgen.

Impressie reacties NRD

De zogeheten zienswijzen inclusief de reacties van de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen hebben, samengevat, betrekking op:

  • de relatie van IRM met andere programma’s én met regionale en lokale projecten;
  • de geografische begrenzing van IRM;
  • de maatregelpakketten;
  • de effectbeschrijving van de milieueffecten en specifiek die op het gebied van water;
  • het te nemen besluit over het Programma onder de Omgevingswet voor IRM en de mogelijkheden om mee te bouwen.

Laatst gewijzigd: 27 november 2023