Beeld op de Rivieren: de eerste stappen

Voortgang IRM

In het Beeld op de Rivieren (BoR) voor IRM bepalen we samen het gewenste ontwikkelperspectief voor de toekomst (2050 met doorkijk naar 2100). Dat doen we op basis van de kenmerken en karakteristieken van de rivieren, belangrijke ontwikkelingen in onze riviersystemen en de kansen en opgaven die zich voordoen.

Bovenwaal
Bovenwaal 1.jpg

Door dit integraal en in de juiste samenhang te bezien ontstaat het richtinggevend perspectief per riviertraject dat als kader kan dienen voor IRM-maatregelen.

Succesvolle startsessie
Door de door ons ingehuurde combinatie Lievense/ Defacto/ WUR wordt met een ontwerpende aanpak tot één beeld en taal voor de Rijntakken en Maas gekomen.

Op 24 maart jl. vond een succesvolle digitale startsessie plaats met circa 100 vertegenwoordigers van partneroverheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Deze startsessie werd opgevolgd door een schriftelijke reactieronde op de eerste inventarisatiekaarten. We hebben hiermee het bestaande materiaal gedeeld en aanvullende informatie over kansen en ambities voor de Rijntakken en de Maas opgehaald. Aanvullende interviews over enkele witte vlekken (energie- en landbouwtransitie) hebben bijgedragen aan een completer kaartbeeld.

Digitale sessies Noordelijke Maasvallei, IJsselvechtdelta en Boven Waal.
Op 8 juni jl. vond de eerste digitale expertsessie plaats voor de Noordelijke Maasvallei. Op 25 juni volgde de IJselvechtdelta en op 2 juli de Boven Waal.

Met circa vijftien tot dertig deelnemers per bijeenkomst hebben we eerst plenair de oogst van de eerdere stappen besproken (zie het werkbestand met het processchema van het BoR). Vervolgens hebben we samen gekeken naar waar al een eenduidig beeld is en waar keuzes nodig zijn. Het gesprek werd in twee zogeheten breakout rooms in detail voortgezet om helderheid te krijgen over een samenhangend beeld en de kansen en dilemma’s per riviertraject. Om een gezamenlijke verhaallijn te bouwen werden de conclusies weer plenair teruggekoppeld. Ook werd tegelijkertijd gefilmd hoe een artistieke landschapsarchitect het verhaal omzette in een tekening op kaart.

Een gedeeld beeld voor de Noordelijke Maasvallei is dat grootschalig ingrijpen in dit landschap niet gewenst is gezien het unieke terrassenlandschap en de bestaande natuurwaarden. Waterveiligheidsmaatregelen en het landbouwkundig gebruik in de toekomst dienen deze kernkwaliteiten te versterken.

In de IJsseldelta lijken natuurontwikkeling in combinatie met recreatieve versterking en landbouwtransitie belangrijke opgaven voor de komende decennia.

De drukbevaren BovenWaal is en blijft van groot belang voor de scheepvaart. Het groene landschap van de uiterwaarden van de BovenWaal en Park Lingezegen vormen een groene contramal in een verstedelijkte omgeving en zijn daarmee een belangrijk uitloopgebied. Mede door de voortgaande bodemerosie liggen er flinke opgaven om lage waterstanden en verdroging buitendijks en binnendijks tegen te gaan. De maatregelen moeten een positief effect hebben op de bevaarbaarheid en op de kwaliteit van de natuur en landbouw maar mogen niet ten koste gaan van de hoogwaterveiligheid. Wellicht zal blijken dat het nodig is waterstandsverlagende maatregelen te gaan nemen in dit gebied.

Vervolg
Na de zomer organiseren we sessies voor de trajecten van de Maas en de Rijn die nu nog niet aan bod zijn gekomen. Tijdens de Bouwdagen in het najaar hebben alle IRM-collega’s de gelegenheid om te reageren op de opbrengst tot nu toe en hierover in gesprek te gaan.

Waarom we gericht uitnodigen
We nodigen voor expertsessies gericht uit om de groepen behapbaar te houden maar wel een brede inbreng te waarborgen, geografisch en vanuit alle IRM-thema’s (waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling en leefomgeving). Voor de Bouwdagen nodigen we alle IRM-collega’s uit. Lees meer over wie, wanneer waaraan meebouwt op de pagina Meebouwen. Heb je hierover vragen, mail ons dan: info@bouwplaatsirm.nl.

Laatst gewijzigd: 29 november 2023