Beeld op de Rivieren (BoR)

In het Beeld op de Rivieren (BoR) beschrijven we de ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied en het gezamenlijk toekomstperspectief. Passend bij het gedrag van de rivier, rechtdoende aan de diverse rivierfuncties én aansluitend bij het behoud en versterken van kernkwaliteiten van de riviergebieden.

Afgerond
IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 9 (bron prov Gelderland).jpg
IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 9 (bron prov Gelderland).jpg

Waarom een BoR?

In het Beeld op de Rivieren bepalen we samen het gewenste ontwikkelperspectief voor de toekomst (2050 met doorkijk naar 2100). Dat doen we op basis van de kenmerken en karakteristieken van de rivieren, belangrijke ontwikkelingen in onze riviersystemen en de kansen en opgaven die zich voordoen. Door dit integraal en in de juiste samenhang te bezien ontstaat een richtinggevend perspectief per riviertak dat een bouwsteen vormt voor de verdere ontwikkeling van IRM.

"Er ligt nu een breed gedragen en zo compleet mogelijk rapport waarin we bestaande informatie en opgaven bij elkaar hebben gebracht en nieuwe ideeën en inzichten hebben toegevoegd.”

Koos Beurskens Programmamanager Maas Lees het interview
Koos Beurskens

Totstandkoming

Zo’n 300 vertegenwoordigers van partneroverheden, maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen bouwden mee aan het Beeld op de Rivieren.

Het traject begon met een literatuurstudie. Uitgangspunt vormde verder de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de zienswijzen daarop die we hebben vastgelegd in een Reactienota. Vervolgens hebben we bestaande kennis opgehaald bij deskundigen van onze partneroverheden.

Luchtfoto dijken bij hoogwater in Maaspark Ooijen Wanssum - bron Paul Poels fotografie
Hoogwater in Maaspark Ooijen Wanssum - bron Paul Poels fotografie

Startbijeenkomst en eerste Bouwdagen IRM

Tijdens een startbijeenkomst (download impressieverslag) verkenden we wat het BoR moest bevatten. Ook konden de deelnemers reageren op de eerste inventarisatiekaarten. In kleinschalige ontwerpsessies per riviertraject hebben we de trajecten besproken aan de hand van de beschikbare informatie en beoordeeld waar al een eenduidig beeld is en waar we nog keuzes moeten maken. Vervolgens hebben we de integrale kansen en dilemma’s in beeld gebracht.

Tijdens de eerste Bouwdagen IRM in november 2020 was iedereen die heeft aangegeven bij IRM betrokken te willen zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over het tussenresultaat. Tijdens twee schriftelijke reactierondes vroegen we belanghebbenden en betrokkenen tot slot of we compleet waren en of we de inbreng goed hebben verwerkt.

Foto Reactienota NRD
Foto Reactienota NRD

"Door het gezamenlijk proces hebben we onze partners nog beter leren kennen en hebben we beter inzicht in hun wensen en behoeftes gekregen."

Jan Willem Kamerman Programmamanager Rijn Lees het interview
Jan Willem

Besluitvorming

De Stuurgroep IRM stelde de eindrapportage Beeld op de Rivieren op 1 juli 2021 vast. Na instemming van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn.

Download het eindrapport (pdf)

Een dynamisch beeld

Het BoR is met de bestuurlijke vaststelling in juli 2021 niet in beton gegoten. Net als de andere bouwstenen is en blijft het een dynamisch beeld. Nieuwe wensen en inzichten blijven altijd ontstaan. We verwachten het beeld, net als het Programma onder de Omgevingswet, elke zes jaar te herijken. En vaker indien nodig.

IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 11 (bron prov Gelderland)
Rivierklimaatpark IJsselpoort, bron provincie Gelderland

Vervolg

Het BoR vormt samen met de Notitie Realistische Beleidsopties de basis voor de kansrijke alternatieven. We onderzoeken deze alternatieven op milieueffecten (MER), kosten-baten (MKBA) en bestuurlijk en maatschappelijke haalbaarheid. Op basis van deze informatie stellen we een voorkeursalternatief op dat we vastleggen in het Programma onder de Omgevingswet (POW).

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

~ Van 18 juli tot en met 12 augustus 2022 is ons secretariaat gesloten vanwege de vakantie. Mails naar info@bouwplaatsirm.nl beantwoorden we vanaf 15 augustus weer. ~

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.