Donderdag 3 juni bestuurlijke verdiepingssessie Deltaprogramma Rijn-IRM eerste bouwstenen IRM

Uitnodiging

Ter voorbereiding op de besluitvorming van de bouwstenen BoR (Beeld op de Rivieren) en de NRB (Notitie Realistische Beleidsopties) organiseren we  op donderdag 3 juni a.s. een bestuurlijke verdiepingssessie waarin in verschillende deelsessies een aantal  bouwstenen nader worden toegelicht. Ook willen we met je van gedachten wisselen over het participatietraject voor de komende (NKA) periode. De inschrijving is intussen gesloten.

Harde Laag bij Nijmegen, bron Rijkswaterstaat
Harde Laag bij Nijmegen, bron Rijkswaterstaat

Deltaprogramma Rijn organiseert bestuurlijke verdiepingssessie eerste bouwstenen IRM op donderdag 3 juni a.s.

Ter voorbereiding op de besluitvorming van de bouwstenen BoR (Beeld op de Rivieren) en de NRB (Notitie Realistische Beleidsopties) organiseren we op donderdag 3 juni a.s. een bestuurlijke verdiepingssessie waarin in verschillende deelsessies een aantal bouwstenen nader worden toegelicht. Ook willen we met je van gedachten wisselen over het participatietraject voor de komende (NKA) periode. Wil je hierbij zijn meld je dan snel aan!

Wat gaan we doen?
Een aantal belangrijke bouwstenen voor IRM, zoals het Beeld op de Rivieren (BoR) en de Nota Realistische Beleidsopties (NRB) zijn in concept gereed en worden op 1 juli aan de stuurgroep IRM aangeboden. Ter voorbereiding op de besluitvorming worden in verschillende deelsessies de bouwstenen toegelicht en kunnen we met elkaar een verdiepend gesprek voeren. Daarnaast wordt een presentatie gegeven over de eerste resultaten van de zogenaamde systeembeschouwing en wordt de ecologisch systeemopgave toegelicht. Tot slot is gelegenheid om in deelsessies uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen over het participatietraject voor de komende (NKA) periode.

Programma

08.45 uur Inloop
09.00 uur Welkom
09.10 uur Start deelsessie ronde 1
09.50 uur Pauze
09.55 uur Start deelsessie ronde 2
10.35 uur Terugkoppeling deelsessies
11.00 uur Afsluiting

Het programma omvat de volgende deelsessies:

  1. Beeld op de Rivieren: Het afgelopen jaar is in samenwerking met veel partijen het Beeld op de Rivieren (BoR) opgesteld. Het BoR is een verleidend, wenkend perspectief voor de rivieren in de toekomst en is een bouwsteen voor het IRM. In het BoR worden beelden geschetst maar nog geen keuzen gemaakt. Bij het opstellen van het BoR zijn diverse vraagstukken naar boven gekomen. In de deelsessie wordt een aantal van deze vraagstukken als dilemma gepresenteerd en wordt hierover het gesprek gevoerd.
  2. Notitie Realistische Beleidsoptie/Notitie Kansrijke Alternatieven: “In deze deelsessie wordt een toelichting gegeven om van alle mogelijke oplossingen vanuit de Notitie Realistische Beleidsopties (NRB) te komen tot de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA).En we gaan graag met u in gesprek: wat heeft u nodig om van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) een succes te maken? Samen staan we aan de lat voor een programma dat alleen maar winnaars kent!”
  3. Systeembeschouwing: 'In deze werksessie gaan we graag met u in gesprek over de IRM-bouwsteen systeembeschouwing en de relevantie voor de Rijntakken. De systeembeschouwing kijkt naar de eigenschappen en werking van het riviersysteem en de voorzienbare toekomstige (externe) ontwikkelingen vanuit een lange termijn- en grote-schaalperspectief. En de gevolgen hiervan voor de verschillende functie van, op en langs de rivier.'
  4. Participatie: “In deze sessie willen we met u in discussie gaan over de wijze waarop we burgers kunnen betrekken bij de ontwikkeling van IRM”.
  5. Ecologische Systeemopgave: “Met de PAGW (Progammatische Aanpak Grote Wateren) ligt er een opgave voor een toekomstbestendige en klimaat robuuste natuur. In deze werksessie willen wij ingaan op de stand van zaken PAGW, hoe kunnen opgaves gekoppeld worden en in het bijzonder hoe kunnen PAGW en IRM elkaar versterken.”

Voor wie?
We organiseren deze informele sessie voor bestuurders betrokken bij de Rijn (Waal, IJssel, Nederrijn/Lek). Betrokken ambtenaren zijn overigens ook van harte uitgenodigd om als toehoorder deze bijeenkomst bij te wonen.

Ik hoop van harte dat je er 3 juni bij bent. Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst en aangeven bij welke deelsessie(s) je wil aansluiten t/m dinsdag 1 juni a.s. via bovenstaande link. Op woensdag 2 juni ontvang je dan van ons een deelnamelink. De technische ondersteuning van deze bijeenkomst wordt verzorgd door Bureau de Lynx.

Heb je een vraag? Mail dan naar Deltaprogramma Rijn.

Laatst gewijzigd: 30 oktober 2023