Dit is IRM | Onze opdracht

Medio 2019 hebben bestuurders uit het Maas- en Rijngebied, de Deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat opdracht gegeven om een Programma IRM te ontwikkelen. Daarmee gaven zij het startsein om integrale mogelijkheden te verkennen voor een toekomstbestendige inrichting van het Nederlandse Maas- en Rijngebied.

IJssel (bron prov Gelderland)
IJssel 1 (bron prov Gelderland).jpg

Laatst gewijzigd: 30 november 2021

De verschillende fases

Programma IRM

Het programma IRM omvat verschillende fases. Op dit moment werken we aan de ontwikkelfase. Met de vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet ronden we deze fase af en start de planuitwerkingsfase. Over de wijze waarop we die vervolgfases invullen komt meer duidelijkheid na afronding van de eerste fase.

De opdracht voor de eerste ontwikkelfase van IRM bestaat uit de volgende drie vragen:

a) Beleidsontwikkeling

Schets een beeld over wat we willen met de grote Nederlandse rivieren ten aanzien van hun diverse functies in de periode tot 2050 (stip op de horizon) met doorkijk naar 2100. Werk uit welke strategische beleidskeuzes nodig zijn om tot dit toekomstbeeld te komen.

b) Ontwikkelen werkwijze

Ontwikkel een integrale werkwijze met verantwoordelijkheden en een voorstel voor financiering en besluitvorming. Ontwikkel een afwegingskader dat houvast biedt om vanuit de gezamenlijke visie tot passende keuzes te komen over te realiseren doelen en maatregelen.

c) Voorbereiden besluitvorming uitvoering

Ontwikkel maatregelenpakketten per riviertraject die invulling geven aan de gezamenlijke toekomstvisie. Kom met een voorstel voor een geschikte uitvoeringswijze.