Programma onder de Omgevingswet (POW)

Het Programma (POW) bevat een integrale visie op het rivierengebied met daarbij de te realiseren ambitieniveaus voor de afvoercapaciteit en bodemligging en de te nemen type maatregelen met bijbehorende locatie om deze visie vorm te kunnen geven. Ook leggen we vast hoe we dit samen willen realiseren.

ANP-online317668599.jpg
ANP-online317668599.jpg

Laatst gewijzigd: 11 juli 2022

Waarom een POW?

Nieuwe waterveiligheidsnormen, laagwaterproblematiek, het faciliteren van scheepvaart, duurzame zoetwatervoorziening en een goede ecologische waterkwaliteit en natuur – ook bij langdurige perioden van droogte – zijn opgaven in het rivierengebied die zowel positief als negatief met elkaar kunnen interacteren. Om doordachte keuzes te kunnen maken voor maatregelen die in het rivierengebied worden genomen, ontwikkelen we een visie op het rivierengebied waarin we de opgaven in samenhang bezien.

De visie bevat een integrale analyse van het riviersysteem. De functies van en langs de rivieren, zoals scheepvaart, natuur en ecologische waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijk economische ontwikkelingen komen er ook in aan bod. Vanuit de verschillende functies en de bijbehorende doelen maken we keuzes over de toekomstige afvoercapaciteit en bodemligging van de rivieren. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig riviersysteem dat meervoudig bruikbaar is en als systeem goed functioneert.

Programma onder de Omgevingswet

De aanpak om tot een duurzaam rivierbeheer te komen verankeren we in een beleidskader: een Programma onder de Omgevingswet IRM, inclusief een programma van maatregelen om die te kunnen realiseren. In het POW leggen we per riviertraject zowel mogelijke maatregelen vast als hoe we dit in gezamenlijkheid kunnen realiseren. We streven naar een selectie van maatregelen met positieve effecten op het milieu en een goede balans van kosten en baten.

Het gezamenlijke belang op systeem- of trajectniveau wordt leidend. Door nu al afspraken te maken over verantwoordelijkheden en financiering kunnen betrokkenen op een efficiënte wijze samen en ook eerder in het proces tot toekomstbestendige, integrale keuzes komen.

Samenhangende uitwerking - Uiterwaarden ten noorden van Venlo
Integrale uitwerking - Uiterwaarden ten noorden van Venlo

Dit leggen we vast in het POW

  • Het Voorkeursalternatief met de integrale visie op het rivierengebied (richting 2050);
  • Nieuw beleid voor het behouden en vergroten van de afvoercapaciteit en voor het bereiken en behouden van de gewenste bodemligging van de rivier;
  • Globale locatie en type maatregelen waarmee we de toekomstvisie kunnen realiseren;
  • Een integrale werkwijze met verantwoordelijkheden en bekostiging.
Provincie Maas
BBprovincieMaas12013.jpg

Adaptieve programmering

Binnen IRM kijken we ver vooruit: tot 2050 met een doorkijk naar 2100. In de plannen nemen we natuurlijk trends en te verwachten ontwikkelingen zoals de klimaatveranderingen mee. Maar de wereld staat niet stil. We zorgen dan ook voor een zogeheten adaptieve programmering zodat we kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kansen en inzichten.

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Een ‘Programma onder de Omgevingswet’ is binnen de wet één van de mogelijke instrumenten waarin de overheid beleid en maatregelen voor een aspect van de leefomgeving kan vastleggen. Het POW vervangt de huidige Structuurvisie.

IRM ontwikkelt één van de eerste POW's. We hebben ook bij de invulling hiervan nog het een en ander te verkennen.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.