Terugblik review concept Ontwerp POW IRM: “POW gaat steeds meer leven”

Aan het woord

Bij de slag van de 80-procentversie naar de versie van het concept Ontwerp POW IRM dat we 6 juli in de stuurgroepvergadering bespreken is dankbaar gebruik gemaakt van alle (1700!) reacties die honderd verschillende IRM-betrokkenen gaven op de tekst. De reviewronde leverde ook nog eens 500 reacties op, op de milieueffectrapportage (PlanMER) dat straks met het Ontwerp POW ter inzage komt, vertelt Jette Eshuis van het programmateam IRM.

Jette Eshuis
Jette Eshuis

Voor je het weet lijkt het alsof zo’n POW ‘van het schrijfteam is’, weet Jette Eshuis. “Terwijl IRM natuurlijk van en voor ons allemaal is. Heel fijn dus, dat zo massaal is gereageerd op het POW-in-wording. We merken dat IRM en het POW steeds meer beginnen te leven.”

Ter vergelijking: op de vorige versie van het concept Ontwerp POW kwam nog minder dan de helft van het aantal reacties binnen dan nu. Mooi, die hoge respons. Maar hoe zit het met de inhoud van die reacties?

Handen op elkaar voor beleidskeuzes bodem en water

Jette: “De hoofdkeuzes voor bodemligging en waterafvoercapaciteit worden herkend. Dat geldt ook voor de inschatting die we maken voor hoeveel ruimte nodig is voor een toekomstbestendig rivierengebied, al laten we dat in de meest recente versie nog duidelijker zien.”

Reageerden mensen in de eerste reviewronde echt meer op de inhoudelijke beleidskeuzes, nu draaide het meer om details en kwamen er ook aanvullingen op de onderbouwing van de keuzes die genoemd zijn in het concept Ontwerp POW.

“Er waren nog wel veel opmerkingen over de boven- en ondergrens voor waterafvoercapaciteit. De bovengrens werd als heel logisch verklaarbaar ervaren, maar voor de ondergrens is lastiger te onderbouwen waarom je voor een bepaald percentage kiest. Dat signaleerden de meelezers ook. Terecht, vinden we. Daarom nemen we die ondergrens niet mee in het Ontwerp POW.”

Taal en toelichting verbeterd

Er was veel te doen om taal en termen. “Moeten we het nog wel hebben over winterbed en zomerbed”, illustreert Jette, “of is de term hoogwaterbed en riviergeul tegenwoordig beter? We maken met alle tips nog een slag in woordkeuze en we hebben inmiddels ook een woordenlijst toegevoegd met een verklaring van veel gebruikte begrippen.”

In de huidige conceptversie is mede dankzij de review ook duidelijker opgeschreven wat het POW nu precies ís en wat de samenhang is met andere rivierprogramma’s.

“Er leven ook wel vragen over het ‘hoe’”, vertelt Jette. Het hoofdstuk over samenwerking en governance was ook nog niet af in de 80-procentversie. “Wel waren de reviewers blij met de leidende principes voor samenwerking. Fijn. Nu de inhoud van het POW echt wel staat, kunnen we ons de komende tijd richten op hoe we daar samen vorm aan geven.”

> Op 7 juni organiseerden we een informatiebijeenkomst voor IRM-betrokkenen. Kijk terug wat Jette vertelde over de review.

Aanpassingen in Ontwerp POW op hoofdlijnen

Op basis van onder andere de laatste stuurgroepvergaderingen en de reacties uit de reviewronde hebben we op hoofdlijnen de volgende aanpassingen doorgevoerd in het concept Ontwerp POW:

  • De twee beleidsbeslissingen bodemligging en afvoercapaciteit zijn concreter geformuleerd:
    • Bodemligging is uitgedrukt in doelbereik om zoetwaterbeschikbaarheid, scheepvaart en natuur te faciliteren. We gaan in het Ontwerp POW niet opschrijven hoeveel centimeters de bodem dan omhoog moet, maar wel wat nodig is om het riviersysteem goed te laten functioneren en welke doelen we daarmee willen bereiken
    • Voor afvoercapaciteit is de de som van alle opgaven per riviertraject vertaald in een benodigde waterstandsdaling per riviertraject die nodig is voor voldoende afvoer- en bergingscapaciteit, voor het opvangen van hogere afvoeren en voor het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen.
  • De ruimtelijke opgave is concreter gemaakt: een indicatie van de ruimte die nodig is voor het realiseren van onze opgaven. Met daarbij de aantekening dat het slim is om er rekening mee te houden dat op sommige riviertrajecten ook binnendijkse ruimte nodig is.
  • We hebben duidelijker beschreven wat de visie en ambitie van IRM is en de status van het POW als instrument.
  • De positie van het POW en van IRM en de samenhang met bestaande wet- en regelgeving en andere nationale beleids- en uitvoeringsplannen en -programma’s is toegevoegd.
  • Er is een toets gedaan op inconsequent gebruik van termen en begrippen. Hierbij hebben we de termen aangehouden uit het Nationaal Waterprogramma of in de verklarende woordenlijst in de bijlagen een duidelijke omschrijving opgenomen.

Laatst gewijzigd: 29 juni 2023