Na vaststelling Programma IRM start eerste fase uitvoering

Voor de Boeg

Achteroverleunen is er niet bij nu het Ontwerp Programma IRM, de milieueffectrapportage en de Passende Beoordeling klaar zijn voor besluitvorming, vertelt programmamanager Jan Willem Kamerman.

Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM
Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM

Op 11 oktober gaf de stuurgroep IRM een klap op het Ontwerp Programma IRM. Dat was natuurlijk goed nieuws. De stuurgroep sprak alle waardering uit voor iedereen die keihard heeft gewerkt aan de afronding van het programma. Veel complimenten dus!

De stuurgroep had geen inhoudelijke wijzigingen, maar gaf wel mee dat we de urgentie van de voorgestelde beleidskeuzes nog duidelijker konden maken. Ook stelde de stuurgroep voor om een aantal passages aan te scherpen of te verduidelijken. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Inmiddels is het Ontwerp Programma IRM klaar voor verdere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg IRM, met daarin onder andere de bevoegde gezagen (ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het Bestuurlijk Overleg Water en uiteindelijk in de ministerraad. Na vrijgave door de ministerraad is het ontwerpprogramma voor iedereen beschikbaar, onder andere via deze website.

Na de go van de stuurgroep op 11 oktober, kunnen we meteen aan de slag met de uitvoering van de routekaart voor de eerste twee jaar. Liesbeth Schipper, die al meeschreef aan het Ontwerp Programma IRM, is nu kwartiermaker voor een werkplan, dat met Rijk en regio wordt voorbereid.

Over onder meer die samenwerking sprak ik begin november ook met Joris Geurts van Kessel, die als Directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook in de stuurgroep IRM zit.”

Roadshow: ruimte is een hot item

Met Marco Taal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maak ik deze maanden een ronde langs de tientallen overheden, programma’s en organisaties die op een of andere manier een link hebben met IRM, om te vertellen over het Ontwerp Programma IRM.

Hét gesprekspunt tijdens onze roadshow: ruimte! In het Ontwerp Programma IRM hebben we een ruimtekaart opgenomen: een indicatie van hoeveel ruimte nodig is om de rivieren toekomstbestendig te maken. Als we die laten zien, zit iedereen op het puntje van de stoel, want we moeten met elkaar in Nederland een enorme ruimtelijke puzzel leggen. Denk alleen al aan woningbouw en de transities in de energie en landbouw.

De ruimtekaart is een eerste inschatting met de kennis van nu. Dit moeten we verder specificeren en zo staat het in het Ontwerp Programma IRM ook in de routekaart voor de eerste fase van IRM. Zo moeten we de klimaatscenario's die onlangs zijn gepresenteerd nog goed doorrekenen op onder meer de verwachte gevolgen voor de rivieren. Die klimaatscenario’s onderstrepen waar we al vanuit gaan: we krijgen ’s zomers vaker heftigere clusterbuien en krijgen ook te maken met langdurigere droogte. De ruimtelijke kaart is ook input voor de Nota Ruimte waarin ‘overall’ de ruimtelijke ontwikkelingen worden gewogen.

Samen sterk in de praktijk

Ondertussen gebeurt er van alles in het rivierengebied. Kennis en ervaringen wisselden we uit tijdens de laatste Praktijknetwerkdag. Ik deed ook veel inspiratie op tijdens het Deltacongres in Groningen op 9 november. Binnenkort vind je op deze website impressieverslagen van twee sessies die IRM organiseerde.

Een sessie ging over de transfer van beleid naar praktijk met als sprekend voorbeeld de Gelderse Poort. De ander was een gesprek met de coalitie Levende Rivieren en daar ontstond een levendige discussie over het meer in balans brengen van de Rijn en Maas. Hoopvol wat mij betreft. Dit laat maar weer zien dat we met alle betrokkenen samen tot mooie ideeën kunnen komen voor een nieuwe inrichting van de rivieren, waarbij het stoppen van de rivierbodemdaling een urgente eerste stap is. In de decembereditie van het magazine Deltanieuws verschijnt er een uitgebreider artikel over de bodemligging van onze rivieren.

Benieuwd hoe de besluitvorming over het Ontwerp Programma IRM gaat? Lees meer op onze website!

Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM

Laatst gewijzigd: 27 november 2023