IRM op koers naar 50-procentversie Ontwerp POW

Voor de Boeg

‘IRM vol in bedrijf op weg naar het POW.’ Dit was de titel van het webinar dat we op 13 oktober gaven aan IRM-betrokkenen over de stand van zaken van IRM. Daarin vertelden collega’s waarmee zij bezig zijn om op tijd klaar te zijn met ons Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW). Op 20 april komend jaar staat dat op de agenda van de stuurgroep. De tussenstand is positief: we liggen op koers!

Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM
Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM

Afgelopen weekend maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de Omgevingswet niet in januari maar in juli 2023 wordt ingevoerd. Wat dit betekent voor IRM moeten we nog in kaart brengen, maar ik verwacht vooralsnog geen ingrijpende wijzigingen in onze aanpak.

Webinar terugkijken?

Op 11 oktober hebben we de stuurgroep uitgebreid bijgepraat. In deze nieuwsbrief kijk ik er graag kort op terug. Dat deden we ook in het webinar voor directbetrokkenen bij IRM op 13 oktober. Hier is de link, mocht je dit webinar willen terugkijken. Roept dit vragen bij je op? Aarzel niet die te stellen! Mail ons dan: info@bouwplaatsirm.nl.

Gefaseerd op weg naar het Ontwerp POW

We bouwen het POW stap voor stap op. De 20-procentversie bespraken we in de laatste stuurgroep. Omdat de agendastukken voor dat overleg ruim op tijd verstuurd worden, zijn we inmiddels ook alweer verder. Sterker nog: de contour van de 50-procentversie is alweer besproken in ons programmateam.

Na aanscherping van de inhoud bieden we deze 50-procentversie op 1 december aan in de volgende stuurgroep. We zijn dus lekker op weg en dat geeft een goed gevoel. Ons tijdpad is namelijk krap. Op deze website lees je meer over onze aanpak en ons tijdpad.

Voorkeursvariant steeds scherper in beeld

In het Ontwerp POW komt een voorkeursalternatief (VKA) te staan voor ‘bodem’ en ‘water’. Welke maatregelen zijn nodig voor de aanpak van bodemdaling en waterafvoercapaciteit voor een toekomstbestendig riviersysteem?

Om tot dat VKA te komen, zijn nu eerst onderscheidende varianten uitgewerkt die écht verschillend zijn. Het is niet de bedoeling dat we voor één van die varianten kiezen, maar vooral duidelijk krijgen aan welke knoppen we kunnen en moeten draaien om de doelen van IRM te halen. De stuurgroep gaf een go op deze aanpak en vroeg ons om vooral ook naar maatregelen voor aparte riviertrajecten en -takken te kijken.

Van de voorkeursvarianten brengen we de komende tijd de milieueffecten en de maatschappelijke kosten en baten in beeld. Die zijn medebepalend voor het VKA.

0-variant is géén optie

Ook hebben we in beeld gebracht wat er gebeurt als we níets doen. Die conclusie kan ik kort samenvatten: dat is flink schrikken.

Het rivierengebied zal dan dankzij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat de dijken toekomstbestendig maakt, wel waterveilig blijven. Maar de natuur, de bevaarbaarheid van de rivieren, de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de beschikbaarheid van zoet water komen allemaal in gevaar. Die 0-variant maakt dus écht duidelijk dat we haast moeten maken. En dat doen we dan ook!

Integraal samenwerken: hoe ziet dat eruit?

Natuurlijk willen en moeten we na vaststelling van het POW vooral snel aan de slag in het rivierengebied. Hoe gaan we dat aanpakken? Hiervoor bereiden we ook drie varianten voor.

Haken we aan bij bestaande rivierprogramma’s, zoeken we integrale samenwerking in de hele keten, of gaan we voor een tussenvariant? Lees in deze nieuwsbrief meer over Werkwijze IRM. Daarin komt ook aan bod wat we over samenwerking vastleggen in het Ontwerp POW.

De stuurgroep vond ook deze varianten-aanpak prima en gaf ons mee dat integraal samenwerken geen doel op zich is. De oproep: kies daarvoor als het nodig is, maar ga vooral voor een pragmatische optie.

Over de Werkwijze IRM en de kansen en dilemma’s die daarbij komen kijken, gaan we met de stuurgroep in een aparte informele bijeenkomst in december verder in gesprek. Ook maken we nog duidelijker op welke momenten bestuurders welke besluiten nemen.

Aanhaken regio’s: roadmap geeft inzicht

Natuurlijk werken we als programmateam IRM niet onder een glazen stolp. De collega’s zoeken verbinding met ‘de regio’ en die vragen we weer om hun achterban mee te nemen in de stappen die we zetten. Waar nodig natuurlijk gefaciliteerd door de IRM-organisatie.

In onze roadmap IRM 2022-2023 hebben we onze mijlpalen en communicatie- en participatiemomenten gedetailleerd uitgewerkt en dat levert – ook volgens de stuurgroep – een heldere route op.

14 december: IRM-bijeenkomst!

Op 14 december organiseren we een IRM-bijeenkomst in Den Bosch om maatschappelijke organisaties en collega’s van overheden (landelijk, regionaal en lokaal) in het rivierengebied bij te praten en te reflecteren op de 50-procentversie van het POW, na de stuurgroep van 1 december. Dan hebben we ook een eerste beeld van de prioritaire gebieden – lees: waar gaan we na vaststelling van het POW naar verwachting eind 2023, eerst aan de slag?

Ook wordt een aparte (online) bijeenkomst gepland, specifiek voor gemeentelijke bestuurders. Met de gemeenten die mogelijk in een prioritair gebied vallen, plannen we begin komend jaar gesprekken om hier met elkaar over door te praten, bijvoorbeeld over hoe dit past binnen de eigen programmering en hoe en welke achterban we hierin meenemen.

Houd vooral ook deze website in de gaten voor nieuws over de stappen die we zetten!

Jongeren Technasium Tiel betrokken bij IRM

Ik heb genoten van de verhalen van de collega’s uit ons programmateam die medio oktober de presentaties bijwoonden van de elf groepen leerlingen van het Technasium van het Lingecollege in Tiel.

Op deze school was IRM acht weken lang onderwerp van onderzoek. Veertig leerlingen bedachten innovatieve oplossingen voor het rivierengebied. Een greep: druppelirrigatie om water te besparen in de landbouw, ideeën voor wateropslag in ondergrondse of bovengrondse bekkens, energiewinning uit water of via zonnepanelen op de dijken en slimme ‘flippers’ om water in de juiste richting te sturen.

Tot slot …

Een warm welkom aan Jeroen Gelinck, de nieuwe Programmamanager Deltaprogramma Rijn! Jeroen stelt zich in de volgende nieuwsbrief voor. Dat doet ook Tom Radstaak, die als omgevingsmanager van het Programma IRM is begonnen. Jette Eshuis is sinds kort ook aan boord als trekker van de ontwikkeling van de inhoudelijke ingrediënten voor het POW.

Ik wil ook even stilstaan bij verdrietig nieuws. Lars Couvreur, manager van de voorganger van het programma IRM, is helaas veel te jong overleden. Wie hem als IRM-betrokkene net als ik goed gekend heeft, zal het met mij eens zijn. Lars was een plezierige, inspirerende collega aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Hij zal gemist worden. Lars heeft een collectebus geopend bij stichting Komma, een stichting die helpt om ongeneeslijk zieke ouders kosteloos een blijvende herinnering na te laten. Lars heeft hier zelf helaas geen gebruik meer van kunnen maken.

Jan Willem Kamerman

Laatst gewijzigd: 14 augustus 2023