Impressie informatie- en netwerkbijeenkomst 2 maart 2021

Op 2 maart 2021 vond de eerste informatie- en netwerkbijeenkomst IRM plaats. Tijdens Bouwdagen, die we in november voor het eerst organiseerden, bouwen we met elkaar aan (een van de bouwstenen van) IRM. Tijdens informatiebijeenkomsten praten we jullie kort even bij. We namen je mee in de afronding van het Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische Beleidsopties. Ook keken we vooruit naar de maanden die voor ons liggen waarbij de nadruk ligt op het bouwen aan alternatieven. Op 2 maart was er tijdens het allereerste IRM-café bovendien gelegenheid voor een informele nababbel. Dat werd met veel enthousiasme ontvangen.

Informatie bijeenkomst 2 maart
Informatie bijeenkomst 2 maart

Laatst gewijzigd: 10 oktober 2023

Sfeerverslag

Waar staan we met IRM? Dit was 2 maart jl. de centrale vraag op de IRM netwerk- en informatiedag. Net als afgelopen november kwamen zo’n 130 belangstellenden digitaal bijeen om meer te horen, vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Marieke Hofstra lichtte als plaatsvervangend programmamanager toe dat sinds de bouwdagen alweer verschillende stappen zijn gezet in de ontwikkeling van IRM.

Zo hebben we veel informatie opgehaald voor de afronding van de notities Beeld op de Rivieren (BoR) en Realistische Beleidsopties (NRB). En zijn parallel aan de ontwikkeling van deze bouwstenen, naast de drie Rijn-pilots ook negen pilotprojecten op en langs de Maas van start gegaan. We werken dus niet alleen samen aan de bouwstenen voor het Programma onder de Omgevingswet maar zoeken deze samenwerking ook op in de praktijk.

Mooi is om hiernaast te zien dat de eerste twee partijen zijn toegetreden tot de coalitie IRM. We hopen dat deze community de komende maanden nog verder groeit.

Komende maanden werken we verder aan de analyse van het rivierensysteem en de ontwikkeling van kansrijke alternatieven. We zoeken daarbij de afstemming met programma’s als het HWBP en onze collega-waterbeheerders in Duitsland en België.

Jette (dagvoorzitter, links), Koos (BoR) en Marja (NKA, onder) in gesprek tijdens de centrale toelichting
Jette (dagvoorzitter, links), Koos (BoR) en Marja (NKA, onder) in gesprek tijdens de centrale toelichting

Flinke kluif levert veel inzichten op

In het tweede onderdeel ging dagvoorzitter Jette Eshuis in gesprek met de trekkers van het BoR en de nota Kansrijke Alternatieven (NKA).

Koos Beurskens (trekker BoR) vertelde dat met veel betrokkenen in 2020 in werksessies, Bouwdagen en reactieronden is gewerkt aan één beeldtaal voor de drie Rijntakken en de Maas. Een stevige kluif werk die ons veel inzicht heeft opgeleverd in de dilemma’s en opgaven van de rivierengebieden. Naast hoogwaterveiligheid zijn andere vraagstukken nadrukkelijker in beeld gekomen: droogte, zoetwaterverdeling zowel bij Rijn als Maas, drinkwater, natuur en scheepvaart. Koos: “de complexiteit waar we met z’n allen voor staan wordt steeds duidelijker.”

Om de waardevolle inbreng van de laatste reactieronde in februari zorgvuldig te verwerken nemen we wat meer tijd. In de laatste nieuwsbrief stond dat we het BoR in april hoopten af te ronden. De inzet is nu juni.

Detailniveau

Koos draagt vervolgens symbolisch de resultaten van het BoR over aan Marja Menke, plaatsvervangend trekker van de NKA. Marja geeft meteen aan blij te zijn met de bestuurlijke keuzen die nu in het BoR worden benoemd, zoals de keuze rondom bodemligging in relatie tot de doelen voor natuur, scheepvaart en zoetwatervoorziening.

Samen met de resultaten van de systeemanalyse en de Notitie Realistische Beleidsopties (NRB) gaan we onderzoeken op welke wijze we die opgaven kunnen vertalen in (onderzoeks-)alternatieven voor de rivierengebieden. Belangrijk vraagstuk die Marja hierbij meeneemt is welke mate van detailniveau we uiteindelijk willen bereiken in het Programma onder de Omgevingswet.

Hoogwater op de IJssel bij de Steeg - fotograaf Ivo Hutten
Hoogwater op de IJssel bij de Steeg - fotograaf Ivo Hutten

Planning en aanpak NKA

In de chatbox vroegen deelnemers zich af wat de planning van NKA is en hoe men wordt betrokken bij het samenstellen van de kansrijke alternatieven.

De planning en aanpak voor de NKA zijn we nu aan het uitwerken (download conceptversie 2 maart). De gedachte is nu te beginnen met een paar riviertrajecten. In kleinschalige werksessies willen we ervaring opdoen met de aanpak en deze verder verfijnen. In bredere sessies zoals Bouwdagen, waarvoor we iedereen uitnodigen, vragen we dan hierop reactie van de grote groep. Marja verwacht tijdens Bouwdagen in juni de aanpak te kunnen bespreken.

Foto Reactienota NRD
Foto Reactienota NRD

“Houd het eenvoudig”

Ter afsluiting vraagt de dagvoorzitter nog aan Koos welk advies hij nog zou willen meegeven aan Marja. Hij adviseert om met name de verschillende schaalniveaus waarop opgaven spelen in de gaten te houden en goed hiertussen te schakelen. “De kunst wordt om het eenvoudig te houden.”

Hoogwater bij Pannerdense Kop - bron Waterschap Rivierenland
Hoogwater bij Pannerdense Kop - bron Waterschap Rivierenland

Boeiende gesprekken tijdens IRM-café

Na de centrale presentatie en discussie gingen deelnemers in het digitale IRM-café met de kernteamleden van IRM en met elkaar in gesprek over het BoR, het planproces, de werkwijze en participatie. Ruim dertig deelnemers maakte van de gelegenheid gebruik wat in elke ruimte resulteerde in boeiende discussies.

Het IRM-café werd enthousiast en dankbaar omarmt. De ongedwongen ‘nababbel’ wordt gemist in deze digitale tijd. Voor herhaling vatbaar dus!

“Ik wil graag grote complimenten geven voor het BoR! Enorme hoeveelheid informatie en input helder en inzichtelijk integraal in beeld (en woord) gebracht!”

Deelnemer
IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 11 (bron prov Gelderland)