Zo komen we tot het Programma IRM

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn bouwen de komende decennia samen aan Integraal Riviermanagement (IRM). De eerste stap naar het beoogde rivierengebied van de toekomst is nieuw beleid voor de Maas en Rijn en een gezamenlijke visie op een nieuwe samenwerking. Beide leggen we vast in een Programma IRM.

brug
sander-weeteling-i_c1Rj0fAmo-unsplash@2x.png

Laatst gewijzigd: 13 november 2023

Inbreng en inspraak

Inbreng partneroverheden en maatschappelijke organisaties

Voor het opstellen van het Ontwerp Programma IRM benutten we alle inbreng die in 2020 en 2021 is geleverd door partneroverheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het Beeld op de Rivieren en de Systeembeschouwing Rijn en Maas. In 2022 en 2023 verwerkt het programmateam IRM, in nauwe samenwerking met het kernteam van IRM, alle inbreng en de resultaten van nader onderzoek en analyse tot een ontwerp programma.

Tijdens dit proces raadplegen we doorlopend ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk betrokkenen via de bestaande overlegstructuren van Deltaprogramma’s Maas en Rijn en tijdens bijeenkomsten die we als IRM organiseren. Ook vindt afstemming plaats met andere programma's in het rivierengebied die onze doelen en ambities raken, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma Zoetwater.

Gemiddeld elke twee maanden bespreken we de voortgang en te maken keuzes in de stuurgroep van IRM en vragen we om besluiten op onderdelen uit het ontwerp programma.

Deelnemers in gesprek bij IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch
IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch


Inspraak door burgers en ondernemers

Burgers en bedrijven hebben op twee momenten in het proces de gelegenheid te reageren. In 2020 konden zij een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die het startpunt vormde voor de ontwikkeling van IRM en het Programma IRM als eerste stap hierin. In 2024 leggen we ook het Ontwerp Programma IRM, met de milieueffectrapportage als bijlage, ter inzage.

Wanneer we aan de slag gaan met de gebiedsgerichte uitwerking voor IRM worden individuele belangen zichtbaar. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke gebiedspartners worden bij deze ontwikkelfase dan ook nauw betrokken.

Besluitvorming Programma IRM

  • op 11 oktober 2023 biedt de stuurgroep IRM het Ontwerp Programma IRM aan het Bestuurlijk overleg (BO) IRM aan;
  • het BO IRM, met daarin onder andere de bevoegde gezagen (ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), stelt vast of het ontwerp programma in deze vorm aangeboden kan worden aan het BO Water;
  • het BO Water bekrachtigt de beleidsbeslissingen in het Ontwerp Programma IRM;
  • minister Harbers biedt het ontwerp programma aan de ministerraad aan;
  • de ministerraad besluit of het Ontwerp Programma IRM vrijgegeven wordt voor inspraak;
  • na de inspraakprocedure volgt een definitief besluit in de ministerraad. Met vaststelling van het definitieve Programma IRM door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En in overeenstemming met de ministers Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Planning

Bekijk de planning voor de ontwikkeling van het Programma IRM.

Adaptief proces

Met de aanpak die we nu voorstaan voor IRM is nog weinig ervaring opgedaan. Het instrument van een programma als het Programma IRM is nieuw en ook de ambitie om te komen tot één visie voor Rijn en Maas. Het ontwikkelproces is dan ook een verkenningstocht die we met elkaar aangaan. We experimenteren, leren en stellen waar nodig bij.

Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020
Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020