Wie zit er in de Adviesgroep Rijn

Aan het woord

In de Klankbordgroep Maas en de Adviesgroep Rijn zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De leden van de Adviesgroep Rijn zijn adviseurs en een denktank voor het kernteam IRM, de teams Deltaprogramma’s Maas en Rijn en de betrokken bestuurders. Ook bewaken de leden dat we hun achterban voldoende meenemen in de ontwikkeling van IRM. In deze nieuwsbrief stellen de leden van de Adviesgroep Rijn zich voor.

Piet Zoon - voorzitter Adviesgroep Rijn
Piet Zoon - voorzitter Adviesgroep Rijn

Eind januari kwam de Adviesgroep Rijn voor het eerst bij elkaar onder het bezielende voorzitterschap van Piet Zoon. In de vorige nieuwsbrief stelde Piet zich al voor. Maak in dit artikel kennis met de andere leden. Waarom hebben zij ja gezegd op deze adviesgroep en wat hopen ze met hun deelname te bereiken?

Irma Melse
Irma Melse

Irma Melse

Ruimte voor Levende Rivieren/ Wereld Natuur Fonds

Samen met vijf andere natuurorganisaties en riviersectoren hebben we de het plan Ruimte voor Levende Rivieren ontwikkeld. Hierin hebben we onze visie uitgewerkt hoe we het rivierengebied integraal zo kunnen inrichten dat het ecologisch, economisch en maatschappelijk veerkrachtig is en blijft. Dit komt overeen met de doelen van IRM. We hopen dan ook dat de ambities kunnen samenvloeien.

Door deelname in de Adviesgroep wil ik zowel het natuurbelang van WWF als deze bredere visie inbrengen die ook thema’s als veiligheid, wonen en recreëren in de natuur bevat. Ik ben nu in de mooie positie om, onder andere hierover, gevraagd en ongevraagd advies te geven. IRM gaat de toekomst van het rivierengebied bepalen. Belangrijk om daar nauw bij betrokken te zijn. Goed om te zien dat in de Adviesgroep een brede maatschappelijke vertegenwoordiging zit.

Roelof van Loenen Martinet
Roelof van Loenen Martinet

Roelof van Loenen Martinet

Coalitie Rivieren Natuurlijk

De Coalitie Rivieren Natuurlijk is het afstemmingsoverleg van de landelijke natuurorganisaties rondom de Maas en Rijn. Ik ben de secretaris van deze coalitie en daarom gevraagd om in de Adviesgroep Rijn deel te nemen. We proberen al jaren om Rijnbreed een adviesgroep te organiseren. Het is een enorme meerwaarde om samen met al deze belangenvertegenwoordigers te adviseren over beleidsontwikkeling voor het rivierengebied.

Leonie van der Voort
Leonie van der Voort

Leonie van der Voort

Cascade

Cascade is de brancheorganisatie van de oppervlaktedelfstof binnen de delfstofwinnende industrie van Nederland. Veel bouwgrondstoffen worden gewonnen langs de rivieren. Bijvoorbeeld zand, grind en klei. Wij proberen zelf altijd zo integraal mogelijk te werken. Bouwgrondstoffenwinning combineren in multifunctionele projecten zoals bij het ontwikkelen van natuur en recreatie. Met deze aanpak voorzien we niet alleen de Nederlandse bouw van grondstoffen maar leveren we tegelijk een bijdrage aan de kwaliteit van de gebieden langs onze rivieren.

We zijn heel blij met deze Adviesgroep. Ik ben samen met Roelof jarenlang lid geweest van de Spiegelgroep Waalweelde. Ook toen hebben we geprobeerd om alle belangen langs de rivier samen te brengen. Belangen op het gebied van wonen, werken en recreëren. De Spiegelgroep is opgeheven maar het doel is nog onvoldoende bereikt. Ik sprong dan ook een gat in de lucht toen ik hoorde dat er een Adviesgroep Rijn opgericht werd.

IRM heeft in mijn ogen veel meerwaarde voor het rivierengebied. Beleidsmakers hebben echter vaak geen idee wat er daadwerkelijk allemaal speelt in het gebied. Goed dat wij de kans hebben om die belangen, verhalen, ervaringen en kennis voortdurend in te brengen.

Natuurlijk breng ik ook het belang van de delfstofwinners onder de aandacht. Jonge mensen hebben een huis nodig en grondstoffen worden een steeds groter probleem. Die moeten we schoon blijven winnen en benutten. Het belang van mijn achterban gaat ook over waterveiligheid en het aanleggen van mooie natuurgebieden. We zijn de hofleverancier van de aanleg hiervan.

Marleen Buitendijk
Marleen Buitendijk

Marleen Buitendijk

BLN Schuttevaer

Schuttevaer is de branchevereniging voor de binnenscheepvaart. Een goede bevaarbaarheid van de Rijntakken en ook de Maas is natuurlijk essentieel voor ons. De Waal is bijvoorbeeld de belangrijkste scheepvaartcorridor naar Duitsland. Bijna de helft van het transport naar ons buurland gaat over water. Jaarlijks vervoeren bijna 100.000 schepen 130 miljoen lading over deze rivier.

Ik zit in de Adviesgroep als belangenbehartiger van onze achterban. We leveren graag een bijdrage bij het onderzoek hoe we het rivierengebied het beste toekomstgericht kunnen inrichten. En daarbij voor alle gebruiksdoelen een passende invulling te geven.

Er gebeurt momenteel heel erg veel in het rivierengebied. Veel beleidsontwikkelingen en veel bijeenkomsten om hierover het gesprek te voeren. Als belangenbehartiger wil je op de juiste momenten meepraten en dan is het handig als dit meepraten goed georganiseerd is. Met de Adviesgroep Rijn wordt een belangrijk gat opgevuld dat met het opheffen van de Spiegelgroep Waalweelde alleen maar groter was geworden.

In de Adviesgroep kunnen we onze belangen op de juiste momenten inbrengen. Door de brede vertegenwoordiging in deze groep vindt ook een waardevol gesprek plaats over elkaars belangen waardoor daar meer begrip voor ontstaat. Samen kunnen we kijken naar kansen en tegemoetkomingen en IRM adviseren. Dat geeft veel vertrouwen. Dat samenkomen van alle belangen vind ik ook echt de meerwaarde van IRM.

Wout Kraaijeveld
Wout Kraaijeveld

Wout Kraaijeveld

Verbond Nederlandse Motorbootsport en het KNMC

Ik ben de regiovertegenwoordiger van het VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) en zit in de Adviesgroep mede namens het KNMC (Koninklijke Nederlandse Motorboot Club). Ik vertegenwoordig dus de waterrecreatie die sterk vertegenwoordigd is in het rivierengebied. Belangrijk om dat thema goed op de bespreektafel te leggen en houden. We vertegenwoordigen een brede groep die vaak wordt vergeten in dit soort adviesgroepen. Dus ik ben heel blij dat ik hiervoor gevraagd ben. Zeker ook omdat er zoveel verschillende partijen in vertegenwoordigd zijn. Goed om in deze samenstelling onze stem, de stem van de waterrecreant, te laten horen!

Onno Walda
Onno Walda

Onno Walda

Watersportverbond

Ik ben de regiovertegenwoordiger Rivieren van het Koninklijke Nederlands Watersport Verbond en ambassadeur "Varen doe je Samen!". Ik heb meteen ja gezegd op deze Adviesgroep om ook de recreatieve vaarweggebruikers goed onder de aandacht te brengen. Wij hebben bijvoorbeeld belang bij zoveel mogelijk aanlegplaatsen. De breedte van deze adviesgroep van IRM is goed, omdat we hierbinnen verschillende belangen samenbrengen en samen het gesprek hierover voeren.

Marjolein Sterk
Marjolein Sterk

Marjolein Sterk

Wageningen Environmental Research

Ik zit in de Adviesgroep vanuit zowel persoonlijke als professionele interesse. De WUR is in tegenstelling tot de andere vertegenwoordigers in de Adviesgroep natuurlijk geen maatschappelijke organisatie maar een kennisinstelling. Wij doen onderzoek naar ‘de integrale aanpak’. Een dergelijke aanpak heeft nogal wat voeten in de aarde. We zijn op zoek naar wat integraliteit precies betekent. Hoe dat eruitziet en hoe het uitpakt in de praktijk. Alleen al het multidisciplinaire karakter van de Adviesgroep vind ik ontzettend interessant. Wat onze rol wordt en hoe dit er procesmatig uit komt te zien levert waardevolle kennis op voor ons onderzoek en voor de integrale projecten die we uitvoeren. IRM biedt een nieuwe wereld om in mee te kijken. Natuurlijk benutten we onze kennis over integraal werken ook om IRM te adviseren.

Vanuit persoonlijk oogpunt vind ik het belangrijk dat we voor de rivieren en de landschappen de mooiste, beste en meest duurzame oplossingen vinden om dit gebied te kunnen blijven gebruiken en ervan te kunnen blijven genieten.

Tjerk Elzinga
Tjerk Elzinga

Tjerk Elzinga

LTO-Noord

Ik vertegenwoordig de land- en tuinbouwondernemers. LTO-Noord behartigt de belangen voor de provincies boven de Maas en het stroomgebied van de Rijntakken. Dat gaat om 20.000 hectare agrarische grond. Een aanmerkelijk deel zal ook in agrarisch beheer blijven.

Ik heb ja gezegd op de Adviesgroep om de belangen van mijn achterban direct in te kunnen brengen. Het voordeel is dat we meteen al in het voortraject op conceptstukken kunt reageren. Word je pas veel later betrokken dan zijn de meningen al grotendeels gevormd. Landbouw is wat weggeraakt bij de mening- en besluitvorming over hoogwaterbescherming. Er zijn bijna geen adviesgroepen meer voor dat beleidsthema.

De integrale aanpak van IRM is noodzakelijk voor het rivierengebied dat meerdere essentiële gebruiksfuncties heeft. Landbouw is in het gebied wat in het gedrang gekomen. Maar onze functie is belangrijk en moet ook in de toekomst een grote rol blijven spelen. LTO is ook een maatschappelijke organisatie, dus wij hebben in de te voeren gesprekken oog voor het bredere plaatje.

Vragen aan de Adviesgroep?

Mail dan de secretaris van de Adviesgroep, Elsa Voorsluis: elsa@elsavoorsluijs.nl Elsa is een goede bekende in de wereld van Water en Klimaat. Als zelfstandig professional vervult ze onder andere de functie van beleidsadviseur en projectcoördinator.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023