Start inspraak Ontwerp Programma IRM op 31 januari 2024

Vooraankondiging

Van woensdag 31 januari tot en met dinsdag 12 maart 2024 kan iedereen reageren op het Ontwerp Programma IRM. De afgelopen jaren werd meer dan ooit duidelijk dat we in Nederland in toenemende mate te maken krijgen met zeer warme, natte én droge periodes. Dit zorgt in het rivierengebied voor extreem hoogwater en periodes met langduriger extreem laagwater. Hierop moeten Rijk en regio de rivieren voorbereiden. In het ontwerpprogramma legt IRM met nieuw rivierenbeleid een basis voor een toekomstbestendig rivierengebied.

Omslag Ontwerp Programma IRM
Uitsnede omslag POW hr_2.jpg

Lees de brief waarin minister Harbers 15 december jl. na instemming door de ministerraad de Tweede Kamer informeerde over de voorgenomen plannen. Het Ontwerp Programma IRM is als bijlage bij de brief toegevoegd en dus al in te zien.

Nadere informatie volgt

Bij de start van de inspraakperiode sturen we een nieuwsbrief met uitgebreide informatie over hoe en waar je een zienswijze kunt indienen en waar je de ontwerpplannen kunt inzien. Deze informatie vind je vanaf 31 januari ook op www.platformparticipatie.nl.

Welke besluiten staan in het Ontwerp Programma IRM?

In het Ontwerp Programma IRM staat nieuw rivierenbeleid voor de afvoercapaciteit en rivierbodemligging. Met de nadere uitwerking en uitvoering van dit beleid zorgen Rijk en regio er de komende decennia voor dat we veilig kunnen blijven wonen en werken in het rivierengebied. Dat rivieren bevaarbaar blijven. Dat de natuur zich kan ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan herstellen. Dat we voldoende zoetwater en drinkwater beschikbaar houden. En dat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om scherpe keuzes, want de maatregelen die nodig zijn, vragen ruimte. In het Ontwerp Programma IRM is hiervoor een eerste inschatting gemaakt.

Laatst gewijzigd: 29 januari 2024