Resultaten enquête IRM

Bouw mee

Twaalf antwoorden op onze vragen. In de nieuwsbrief van 12 juli stelden we enkele vragen over hoe je IRM tot nu toe ervaart. Dank aan alle twaalf respondenten. Een samenvatting van hun reacties volgt hier.

enquete afbeelding
Resultaten enquête IRM

Vertrouwen in Rijk en regio

Kunnen Rijk en regio samen het programma IRM tot stand brengen? Dat vertrouwen is er gelukkig bij de respondenten. Maar een sinecure is het niet. Het vraagstuk is complex en volgens sommigen niet compleet. Opgaven rond verstedelijking, energie en landbouw ontbreken namelijk (nog). Zo’n complex vraagstuk verdient tijd en ruimte voor integrale en transparante afwegingen. Zorg is dat integratie remmend werkt, leidt tot onbetaalbare oplossingen of kleinere belangen doet ondersneeuwen.

IRM helpt ….. maar niet iedereen

De kennis die IRM ontwikkelt kan partijen helpen in het maken van keuzes en biedt de mogelijkheid belangen in te brengen, vinden de respondenten. Vooral vanuit recreatie en de sportvisserij wordt deze kans gezien. Enkele respondenten roepen op hen te betrekken bij de ontwikkeling van IRM.

IRM kan duidelijker

De stappen om te komen tot een voorkeursalternatief vindt men op zich duidelijk, maar onvoldoende duidelijk is wanneer, hoe en waarmee men bijdragen kan leveren en wat er dan mee gedaan wordt. Er is bijvoorbeeld behoefte om vanuit de recreatie een bijdrage te leveren, omdat de respondent visie en beleid van het Rijk hierop mist.

Voortdurende discussie van belang

Met volmondig ja reageerden de respondenten op de vraag of nut en noodzaak van ruimtelijke ingrepen op elk moment van het proces besproken moeten kunnen worden. Vooral bij langjarige trajecten kan de wereld om je heen veranderen en is meebewegen noodzakelijk. Des te groter de noodzaak helder te zijn over het proces en bewust dat ontwikkelingen als IRM pas echt bij burgers en gebruikers gaat leven als het richting uitvoering gaat.

Wanneer worden inwoners betrokken?

Sommigen respondenten vinden het moment nu aangebroken, anderen wijzen op het abstracte niveau waar IRM nog op zit en zouden wachten tot maatregelen in detail worden uitgewerkt. Veel belang wordt gehecht aan een goede informatievoorziening. Het is van belang dat de informatie op het juiste moment wordt verstrekt, dat het behapbaar is, de voorgenomen ingrepen en gevolgen zichtbaar maakt en de stappen die nog gezet gaan worden inzichtelijk.

Deze reacties houden ons scherp en dagen ons uit om nog beter aanspreekbaar en navolgbaar te zijn op de BouwplaatsIRM.nl .

Laatst gewijzigd: 11 oktober 2023