Ontwerp POW begin juli 2023 gereed voor vrijgave

Nieuws

Begin juli 2023 leggen we het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW) voor aan de stuurgroep IRM. We hebben hierdoor twee maanden extra ruimte om nog wat beter met elkaar het gesprek te voeren over de betekenis van het POW.

In gesprek over IRM
In gesprek over IRM

Het jaar 2023 wordt een belangrijk jaar voor IRM. Met elkaar leggen we in het Programma onder de Omgevingswet (POW) een aantal kaderstellende beleidskeuzes vast. Deze vormen de basis waarmee we de komende decennia in het Maas- en Rijngebied aan de slag gaan om de gebieden toekomstbestendig te maken.

Ook maken we afspraken waar we van 2024 – 2029 als eerste aan de slag gaan met de verdere uitwerking van de plannen en ook de daadwerkelijke uitvoering. En we maken afspraken over hoe we de samenwerking efficiënt kunnen inrichten.

Wat betekent het POW

We sloten 2022 af met het besluit van de stuurgroep iets meer tijd te nemen. Niet alleen voor het opstellen van het POW. Maar vooral om meer ruimte te hebben om samen het gesprek te voeren over de betekenis van wat we in het POW vastleggen. Voor het Maas- en Rijngebied, voor onze organisaties, voor jouw werk en dat van je collega’s en vooral ook voor de belanghebbenden in de gebieden.

Planning op hoofdlijnen

We beloofden in januari met de aangepaste planning te komen. We schuiven daarin ongeveer twee maanden door. Op hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit:

  • juli 2023: vrijgave Ontwerp POW door stuurgroep IRM
  • najaar 2023: terinzagelegging Ontwerp POW
  • voorjaar 2024: vaststelling definitief POW door minister IenW en ondertekening bestuursovereenkomst door Rijks- en regiopartners

Laatst gewijzigd: 14 augustus 2023