Minister stelt Ontwerp Programma IRM vast

Nieuws

Goed nieuws! Op 15 december heeft de ministerraad ingestemd met het vaststellen van het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de Tweede Kamer vervolgens over het ontwerpprogramma geïnformeerd.

Rijn
Rijn

Dit staat er op hoofdlijnen in het Ontwerp Programma IRM

Om de Nederlandse rivieren voor te bereiden op toenemende zeer warme, natte én droge periodes en daarmee op periodes met extreem hoog- én laagwater hebben we nieuw rivierenbeleid gemaakt voor de afvoercapaciteit en rivierbodemligging.

Lees de brief waarin minister Harbers de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Het Ontwerp Programma IRM is als bijlage bij de brief toegevoegd.

Met de nadere uitwerking en uitvoering van dit beleid zorgen Rijk en regio er de komende decennia voor dat we veilig kunnen blijven wonen en werken in het rivierengebied. Dat rivieren bevaarbaar blijven. Dat de natuur zich kan ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan herstellen. Dat we voldoende zoetwater en drinkwater beschikbaar houden. En dat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om scherpe keuzes, want de maatregelen die nodig zijn, vragen ruimte. In het ontwerpprogramma is hiervoor een eerste inschatting gemaakt.

Inspraak begin 2024

Begin 2024 wordt iedereen in gelegenheid gesteld om te reageren op het ontwerpprogramma en het milieueffectrapport (planMER). De exacte startdatum van deze inspraakperiode is op dit moment nog niet bekend. IRM is binnen het ministerie van IenW het eerste programma dat een inspraakprocedure start onder de Omgevingswet die 1 januari 2024 in werking treedt. Het is met elkaar daarom wat meer zoeken om dit op de juiste manier te doen.

We informeren je via de nieuwsbrief zodra we de planning van de inspraakprocedure weten.

Ik zeg … tot ziens!

De afronding van het Ontwerp Programma IRM is voor mijzelf een mooi moment om afscheid te nemen als programmamanager. Ik ga volgend jaar weer terug naar de provincie Gelderland om als regiomanager Rivierenland/Fruitdelta aan de slag te gaan met de integrale gebiedsopgaven. De IRM-opgaven horen daar ook bij dus we komen elkaar vast weer tegen!

Ik kijk terug op interessante jaren waarin we een belangrijke stap hebben gezet op weg naar noodzakelijke en omvangrijke ingrepen in ons riviersysteem. Dank voor jullie enorme betrokkenheid en fijne samenwerking! En -bovenal- heel veel succes met de volgende fase(n) IRM!

Jan Willem Kamerman

Laatst gewijzigd: 18 december 2023