IRM geeft met nieuw, breder rivierenbeleid vervolg aan Ruimte voor de Rivier

Nieuws

Van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 kan iedereen reageren op het Ontwerp Programma IRM. In dit programma leggen Rijk en regio met nieuw rivierenbeleid de basis voor een toekomstbestendig rivierengebied waar het veilig en aangenaam wonen, werken en recreëren blijft. Met nieuw beleid voor rivierbodemligging en afvoercapaciteit van de Rijn en Maas beoogt IRM ongunstige ontwikkelingen in het rivierengebied voor onder andere zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en scheepvaart te keren en te anticiperen op mogelijk naderende gevolgen van klimaatverandering met vaker voorkomende periodes met extremer hoog- en laagwater.

Droogte zomer 2018 Ronding Maasband Stein, fotograaf Marc Schols
Droogte zomer 2018 Ronding Maasband Stein, fotograaf Marc Schols

Besluiten in het Ontwerp Programma IRM

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met zeer warme, natte én droge periodes. Wat in het rivierengebied zorgt voor periodes met extreem hoogwater en langduriger extreem laagwater. Om de rivieren hierop voor te bereiden, is nieuw rivierenbeleid gemaakt. Dit staat in het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement, waarop je nu dus kunt reageren.

Het rivierenbeleid is de basis voor (rivier)maatregelen die het Rijk de komende jaren samen met provincies, gemeenten en waterschappen en in samenspraak met maatschappelijke organisaties verder uitwerken en uitvoeren. Dit begint met de aanpak van de steeds verdergaande rivierbodemdaling, door onder meer te stoppen met ontgrondingen in de hoofdgeul van de rivier. Ook moeten we ervoor zorgen dat we de waterafvoer bij hoogwater en laagwater goed kunnen blijven regelen.

Zo zorgen Rijk en regio er zo goed als mogelijk voor dat het veilig wonen en werken blijft in het rivierengebied. Dat rivieren bevaarbaar blijven. Dat de natuur zich kan ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan herstellen. Dat we voldoende zoetwater en drinkwater beschikbaar houden. En dat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Dit vraagt om scherpe keuzes, want de maatregelen die nodig zijn, vragen ruimte. En op sommige plekken méér ruimte - ook binnendijks, aan de landzijde van de rivieren - dan nu is gereserveerd. In het Ontwerp Programma IRM is hiervoor een eerste inschatting gemaakt.

Meer informatie

Op deze website vind je uitgebreide informatie over het ontwerpprogramma. Ook blikken we vooruit op hoe en waarmee we verdergaan binnen IRM na vaststelling van het definitieve programma, naar verwachting medio 2024.

Recente gebeurtenissen onderstrepen de noodzaak van IRM

Met uitzondering van 2021 kenmerken alle zomers vanaf 2017 zich door droogte. 2018 en 2022 prijken in de top tien van droogste zomers in meer dan een eeuw tijd. In de zomer van 2021 vond juist hevige regenval plaats die tot grote schade in Limburg leidde. De wateroverlast gedurende de afgelopen jaarwisseling staat het meest vers op het netvlies. Door klimaatverandering kunnen dit soort gebeurtenissen in de toekomst vaker en heviger voorkomen.

De afgelopen jaarwisseling leidde een samenloop van omstandigheden – hoge rivierafvoer, langdurige regen, hoog peil op de Noordzee en storm – tot een met water verzadigd Nederland. Dat we de hoge rivierafvoeren kunnen verwerken wordt onder andere toegeschreven aan het reeds afgeronde programma Ruimte voor de Rivier. Dankzij dit programma en de dijkversterkingen die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd kan er zelfs aanzienlijk meer water veilig over de grote rivieren worden afgevoerd dan gedurende de jaarwisseling heeft plaatsgevonden.

IRM neemt nu het stokje over waar Ruimte voor de Rivier is geëindigd. Dankzij dit afgeronde programma, Maaswerken en het Hoogwaterbeschermingsprogramma voldoet de hoogwaterveiligheid in Nederland in 2050 aan de wettelijke normen. Ook met de naar verwachting vaker voorkomende en extremere hoogwaterpieken op de Rijn en Maas.

Binnen IRM kijken we nu breder dan Ruimte voor de Rivier en richten we ons ook op maatregelen die nodig zijn vanwege de vaker voorkomende droogte en het laagwater op de rivieren. We onderzoeken daarbij waar extra ruimte nodig is in het rivierengebied. IRM borduurt hierbij voort op de toentertijd vernieuwende aanpak van Ruimte voor de Rivier door aan te haken bij het natuurlijk gedrag van de rivier en diens behoefte aan ruimte.

IRM in vier minuten

Meer weten over waarom IRM nodig is en welke keuzes de overheidspartners maken in het Programma IRM? Bekijk de animatie:


Rijk en regio samen aan de slag met rivierenbeleid

De komende decennia gaan Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in het Maas- en Rijngebied het nieuwe rivierenbeleid samen verder uitwerken en uitvoeren, in samenspraak met maatschappelijke organisaties.

Vanaf 2024 werken we binnen IRM aan maatregelen voor de Rijn en de Maas en gaan we na welke (inter)nationale afspraken nodig zijn. Ondertussen blijven we leren van lopende projecten, waaronder de IRM-pilots, in het rivierengebied. Voor dit traject staat in het Ontwerp Programma IRM een routekaart opgenomen met de te nemen stappen.

IRM levert input voor de herijking van de deltabeslissingen in 2026 en werkt daarbij samen met andere deltaprogramma’s zoals die voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden en Zoetwater. IRM loopt in de pas met het Deltaprogramma en herijkt haar programma ook elke zes jaar.

Laatst gewijzigd: 31 januari 2024