Groen licht voor pilotprojecten Maas en Adviesgroep Rijn

Nieuws uit de regio

In elke nieuwsbrief IRM brengen we ook nieuws uit het Maas- en Rijngebied. IRM-nieuws en relevante andere ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief: nieuwe gezichten en het werk aan de rivierengebieden gaat natuurlijk gewoon door.

Hoogwater bij Arcen - bron Ger Peeters
Hoogwater bij Arcen - bron Ger Peeters

Heb je relevant nieuws dat je graag wilt delen met de ruim 800 leden van onze IRM-community? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl

Adviesgroep Rijn van start

Eind januari kwam de Adviesgroep Rijn voor het eerst bij elkaar onder het bezielende voorzitterschap van Piet Zoon (zie kader). Hiermee geven we invulling aan de wens van onze regiobestuurders en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving om (weer) een regio-overstijgende klankbordgroep op te richten.

Tijdens verkennende gesprekken en het overleg met het Bestuurlijk Platform Rijn over doel en invulling werd al gauw duidelijk dat we meer behoeften hebben aan een ‘Advies’groep dan aan een ‘Klankbord’groep. Onze vraag aan de Adviesgroep is dan ook om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het Bestuurlijk Platform Rijn over bijvoorbeeld tussenresultaten van IRM, agendapunten en het gezamenlijke bouwproces.

Het eerste overleg bestond uit kennismaken en bijpraten over IRM om iedereen op hetzelfde kennisniveau te brengen. In maart komt de Adviesgroep opnieuw bij elkaar. Dan maken de leden nadere afspraken over hun rol en verantwoordelijkheden. In een volgende nieuwsbrief doen we daar verslag van. Dan stellen de leden zich ook even voor.

Stempel 'IRM-pilot' voor zes projecten langs de Maas

In aanvulling op de eerder toegewezen IRM-pilots langs de Rijn (Werkendam, Havikerwaard en Paddenpol) is tijdens het BO-MIRT op 25 november jl. ook overeenstemming bereikt over de start van zes IRM-pilotprojecten langs de Maas:

  • Maasoevers Maastricht
  • Verlagen Dam Lateraal Kanaal (ter hoogte van Roermond)
  • Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo
  • Alem en fort Sint Andries
  • Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2
  • Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur

De pilotprojecten leveren op korte termijn noties en lessen die behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van de IRM-werkwijze. Anderzijds kunnen we nieuwe inzichten vanuit IRM meteen benutten in de praktijk. Lees meer.
In 2021 kijken we langs de Rijn naar aanvullende pilots voor IRM.

Marjolijn van de Zandschulp - HID  Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Marjolijn van de Zandschulp - HID Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Marjolijn van de Zandschulp

Wisseling Bestuurlijk Platform Rijn

Marjolijn van de Zandschulp begon begin dit jaar als hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zij volgt daarmee vertrokken HID Nelly Kalfs ook op in het Bestuurlijke Platform Rijn en de stuurgroep IRM. Een korte kennismaking:

“In mijn eerste weken als HID Rijkswaterstaat Oost-Nederland heb ik me al snel mogen verdiepen in de belangrijke en mooie opgaven waaraan we als Rijkswaterstaat werken. Het samen tot stand brengen van een fundamenteel nieuw uitvoeringsprogramma voor het rivierbeleid is er hier één van. We staan in Oost-Nederland gezamenlijk voor een grote uitdaging. Natter, droger, warmer en extremer weer maken dat de kans op droogte, wateroverlast en hoogwater en de afwisseling daartussen toeneemt. Bovendien erodeert de rivierbodem, wat in combinatie met de klimaatopgave grote effecten kan hebben op onder andere scheepvaart, natuur en landbouw. De uitdaging en mijn persoonlijke ambitie is het in balans brengen van de rijksopgaven met alle andere opgaven die op en langs de rivieren spelen, zoals scheepvaart, natuur, recreatie, economische ontwikkeling en duurzame energieopwekking. Als planoloog vind ik het belangrijk om opgaven integraal en gebiedsgericht te benaderen en IRM is hier een prachtig voorbeeld van waar ik graag aan meewerk. Wat mij veel energie geeft is het tot stand brengen van resultaatgerichte samenwerkingen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met alle partners aan de slag te gaan en IRM verder te brengen.”

Piet Zoon - voorzitter Adviesgroep Rijn
Piet Zoon - voorzitter Adviesgroep Rijn

“Samenwerken is het sleutelwoord”

Piet Zoon, voorzitter Adviesgroep Rijn

Piet Zoon zei meteen ja toen hem werd gevraagd voorzitter te worden van de nieuwe Adviesgroep Rijn. Piet is geen onbekende in de waterwereld. Recent was hij waarnemend dijkgraaf en was hij als burgemeester betrokken bij Ruimte voor de Rivier. Piet groeide op op Goeree-Overflakkee en maakte de watersnoodramp van 1953 mee. De voltooiing van de Oosterscheldewerken maakte diepe indruk. Vraag je hem of hij water als dreigend ziet dan krijg je een overtuigend nee te horen. Privé is hij nog altijd graag aan het strand te vinden. In zijn werk is water steeds vaker de rode draad. “Water is leidend bij ruimtelijke inrichting.”

Voor de toekomst ziet hij deze inrichting als een dynamisch proces. “Een prachtig spel van talrijke activiteiten die als een lint door het landschap lopen.” Het samenbrengen van de beleidsthema’s en de soms tegenstrijdige belangen in het rivierengebied is complex. Dat is echt de uitdaging voor IRM. Waaraan hij graag een bijdrage levert. Piet staat bekend om het succesvol begeleiden van uitdagende interactieve processen. “Door écht te luisteren en altijd te zoeken naar verbinding.” Overigens ziet hij bij IRM ook de gezamenlijke ambitie waardoor “we er altijd wel uit gaan komen”: een rivierengebied dat voorbereid is op de toekomst.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023