Even bijpraten: stand van zaken Ontwerp Programma onder de Omgevingswet IRM

Nieuws

Programmamanager Jan Willem Kamerman blikt in deze stand van zaken terug op de stuurgroep Integraal Riviermanagement (IRM) van 20 april jl., waar de 80-procentversie van het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW) is besproken. Medio juni volgt een uitgebreidere nieuwsbrief, na de volgende stuurgroep van 31 mei. Ook daarover meer in deze editie.

De Nederrijn bij Rhenen
De Nederrijn bij Rhenen


De tijd dringt

Iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij IRM weet: de tijd dringt. We móeten de bodemdaling van onze rivieren zien te stoppen. En in de regio wachten provincies en gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingspartners op beleidskeuzes voor bodem én waterafvoercapaciteit. Die zijn óók nodig om mee te nemen in het complexe ruimtevraagstuk. Natuurlijk stonden deze twee thema’s op de agenda van de stuurgroep van 20 april, waar de 80-procentversie van het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW) is besproken.

Bodem: eerst erosie stoppen, dan doelgericht herstellen

Voor de beleidskeuze bodemligging is voor iedereen duidelijk dat we de bodemerosie zo snel mogelijk moeten stoppen. Na deze eerste stap komen we toe aan het herstellen van de bodem, wat nodig is voor onze natuur, zoetwaterbeschikbaarheid en de scheepvaart.

We gaan in het Ontwerp POW niet opschrijven hoeveel centimeters de bodem dan omhoog moet, maar wel wat nodig is om het riviersysteem goed te laten functioneren en welke doelen we daarmee willen bereiken. Ook beschrijven we waar actie urgent is. Zoals bijvoorbeeld in de Grensmaas en bij het splitsingspunt bij Pannerdensche Kop, waar nu te weinig water naar de IJssel gaat door de gedaalde bodem.

Afvoercapaciteit: bandbreedte waterstand komt in het POW

Dan de beleidskeuze waterafvoercapaciteit. In de 80-procentversie stond dat we als programmateam IRM meer beslisinformatie nodig hebben om de gewenste afvoercapaciteit – en de daarvan afgeleide waterlijn - vast te stellen. Denk hierbij aan de nieuwe klimaatscenario’s die eraan komen dit jaar.

In het PlanMER, dat onderligger is van het POW en dat ook voor 80 procent klaar is, is op basis van een aantal inschattingen een bandbreedte opgenomen voor een boven- en ondergrens voor de afvoercapaciteit om een indruk te geven van wat we in de toekomst kunnen verwachten. De stuurgroep wil graag dat die bandbreedte ook in het POW komt te staan om de toekomstige ruimtevraag voor het rivierengebied te schetsen.

Rivierruimte moet mee in de ‘ruimtepuzzel’

De provincies zijn nú bezig met het leggen van hun ruimtelijke puzzel. De stuurgroep wil - met de kennis van nu - borgen dat vanuit IRM ‘rivierruimte’ meegenomen wordt in die puzzel, naast bijvoorbeeld woningbouw, duurzame energie en de transitie van de landbouw.

We nemen in het POW daarom een indicatie op voor hoeveel ruimte binnendijks en buitendijks nodig is voor een toekomstbestendig rivierengebied, waarin een goed werkend riviersysteem rivierfuncties optimaal kan faciliteren.

Doorkijk richting 100-procentversie

In de stuurgroep is ook de route naar het volledige Ontwerp POW kort besproken. Daarover kunnen we na de volgende stuurgroep op 31 mei meer vertellen, dus nu even in vogelvlucht.

In het POW komt een lijst met opgaven, processen en onderzoeksvragen waarmee we de komende jaren (verder) aan de slag gaan, samen met regiopartners. Kaders voor regionale en (inter)nationale samenwerking horen hierbij.

We maken de samenhang met andere water- en natuurprogramma’s inzichtelijker en schrijven de doorkijk 2050 - 2100 explicieter op. Net als de eerste stappen voor uitvoering van IRM en wanneer we het POW van IRM weer herijken, in samenhang met de herijkingen van het Nationaal Deltaprogramma.

Agenda en volgende stappen


31 mei 2023: informele stuurgroep
We toetsen de aanpassingen uit de stuurgroep van 20 april. We bespreken eerste scenario’s voor de opzet van het uitvoeringsprogramma en ideeën voor de bestuursovereenkomst(en) en delen ook de (verwerking van de) reacties uit de reviewronde van de 80-procentversie Ontwerp POW. Ook bespreekt de stuurgroep het vervolgproces en de stappen naar instemming op het volledige Ontwerp POW.

7 juni 2023: informatiebijeenkomst IRM Den Bosch
Collega’s van overheden en maatschappelijke organisaties die nauw betrokken zijn bij IRM hebben al een uitnodiging in de mailbox voor de IRM-bijeenkomst in Den Bosch. Die praten we bij over de afronding en inhoud van het POW en hoe we verder gaan. Geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse om te komen? Mail dan naar info@bouwplaatsirm.nl.

Medio juni 2023: uitgebreide nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief van medio juni delen we opnieuw de stand van zaken, zoomen in op een aantal onderdelen uit het Ontwerp POW en vertellen meer over de vervolgstappen en besluitvorming.

6 juli 2023: formele stuurgroep
De stuurgroep bespreekt de 90-procentversie, waarna het Ontwerp POW compleet wordt gemaakt.

7 september 2023: formele stuurgroep
De stuurgroep besluit over vrijgave van het Ontwerp POW voor besluitvorming door het Bestuurlijk Overleg Water, waarna het ter inzage wordt gelegd.


Ik hoop je via deze weg voor nu weer even voldoende te hebben bijgepraat. IRM is volop in beweging, dat is ontzettend mooi om te zien!

Hartelijke groet,

Jan Willem Kamerman,
Programmamanager IRM

Laatst gewijzigd: 17 mei 2023