Eerste beeld ingediende zienswijzen Ontwerp Programma IRM

Nieuws

Van woensdag 31 januari tot en met dinsdag 12 maart kon iedereen reageren op het Ontwerp Programma IRM met nieuw rivierenbeleid en op het onderliggende milieueffectrapport (planMER). Er zijn in totaal 95 zienswijzen ontvangen. Deze reacties helpen ons de plannen en het proces voor het vervolg verder aan te scherpen. In deze nieuwsbrief een eerste globaal beeld van de zienswijzen en een toelichting op hoe we deze de komende tijd verwerken.

Dijken langs de Waal bij Beneden Leeuwen
Dijken langs de Waal bij Beneden Leeuwen

Dit staat er in het ontwerpprogramma

Er is nieuw rivierenbeleid nodig om de rivieren als systeem weer goed te laten werken en ze voor te bereiden op extremer hoogwater en laagwater. Dit nieuwe beleid is de basis om de juiste maatregelen te kunnen nemen richting een toekomstbestendig rivierengebied in 2050. In het Ontwerp Programma IRM staat nieuw rivierenbeleid voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit. Met een eerste inschatting van de hoeveelheid ruimte die nodig is om dit beleid uit te voeren.

Kijk het webinar terug

Op 15 februari jl. lichtten we het ontwerpprogramma en het planMER in een webinar toe en was er uitgebreid de tijd voor vragen. De opname kun je hier terugkijken.

Eerste beeld ingediende zienswijzen

We zijn volop bezig met de verwerking van de zienswijzen. Een eerste beeld:

  • In het algemeen zien we dat er veel waardering is voor het programma waarbij er wel zorgen zijn geuit over het abstractieniveau.
  • Meerdere gemeenten maken zich zorgen over de BKL-reserveringen (reservering ruimte landelijk gebied). Zij hebben het gevoel nu in de wacht te staan bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun gemeente. Zij roepen daarom op tot het laten vervallen van huidige reserveringen of een QuickScan te doen om keuzes over de reserveringen te kunnen faciliteren.
  • Een aantal gemeenten vindt dat de regionale inbreng onvoldoende is meegewogen in het ontwerpprogramma.
  • Verschillende gemeenten uiten hun waardering voor de mate van betrokkenheid bij en de communicatie over het programma.
  • Daar waar IRM zich focust op het hoofdwatersysteem geeft een aantal gemeenten en waterschappen aan deze keuze te snappen, maar vragen ze expliciet om aandacht voor de koppeling met het regionale watersysteem.
  • Vanuit een aantal sectorale, maatschappelijke, branche- en bewonersorganisaties is aangegeven dat er onvoldoende oog is in het programma voor specifieke sectoren of belangen. Bijvoorbeeld de landbouw, delfstoffenwinning, zoetwatervoorziening, drinkwater, reactie, cultuurhistorie of gevolgen van het programma voor specifieke gebieden.
  • Particuliere inbreng is vooral geleverd door het indienen van de voorbeeld-zienswijze die is opgesteld door het Wereld Natuur Fonds. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het manifest Levende Rivieren en wordt gevraagd de inhoud hiervan te betrekken bij het Programma IRM. Daarnaast is door een aantal mensen een min of meer gelijkluidende zienswijzen ingediend over de samenloop van IRM en het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de positie van de landbouw in het rivierengebied.
  • Tot slot zijn er zienswijzen waarin indieners hun teleurstelling uitspreken dat de plannen van IRM nog niet concreet genoeg zijn om mee aan de slag te gaan of om consequenties te kunnen overzien. Ook de vervolgstappen van IRM worden door meerdere indieners als onduidelijk ervaren. Onder andere wanneer ze waarover kunnen meepraten.

Zo verwerken we je reactie

Reacties op het planMER en een onafhankelijk advies van de commissie m.e.r. nemen we mee in het vervolg van IRM. Het planMER zelf wordt niet aangepast. Reacties op het Ontwerp Programma IRM die leiden tot wijzigingen nemen we mee in de vaststelling van het Programma IRM, naar verwachting medio 2024. Op basis van de eerste analyse van de binnengekomen zienswijzen denken we dat de aanpassingen vooral tekstueel zijn om het programma op een beperkt aantal punten te verduidelijken. De meeste reacties gaan over het vervolg van IRM en krijgen daarin ook een plek. In het vastgestelde Programma IRM staat een verantwoordingshoofdstuk welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het Programma.

Alle zienswijzen nemen we op in een zogeheten reactienota. Daarin staat ook hoe we een zienswijze hebben verwerkt en een inhoudelijke reactie op de zienswijze. Heb je een zienswijze ingediend dan ontvang je een brief met in de brief een verwijzing naar waar in de reactienota antwoord wordt gegeven op je zienswijze. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken op de verwerking van je zienswijze of op het definitieve programma.

De reactienota publiceren we op deze website en op www.platformparticipatie.nl/irm. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van deze publicatie.

Vervolg IRM

De komende jaren voeren Rijk en regio binnen IRM nader onderzoek uit om het nieuwe rivierenbeleid concreet te maken. Dit levert ook de informatie op voor de ruimtevraag van IRM in de landelijke Nota Ruimte en de provinciale ruimtelijke agenda’s. IRM levert daarnaast in 2026 inbreng in de herijkte deltascenario’s en de Voorkeursstrategie Rivieren van het Nationaal Deltaprogramma.

Natuurlijk gaat het (integraal) werken aan onze rivieren gewoon door en benutten we de kennis en inzichten uit de praktijk bij het verder ontwikkelen van de plannen voor IRM.

IRM werkt momenteel uit hoe we de komende jaren aan de slag gaan en hoe belanghebbenden en geïnteresseerden hierbij betrokken worden. Op 8 mei a.s. bespreekt de stuurgroep IRM de eindbeelden en aanpak op hoofdlijnen. Daarna werken we het werkplan verder uit (wie doet wat wanneer). Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte en lichten we de plannen toe zodra deze zijn afgerond.

Laatst gewijzigd: 28 maart 2024