Programmering IRM

In het Programma onder de Omgevingswet voor IRM, dat we in het voorjaar van 2024 verwachten vast te stellen, staat een eerste programmering van gebieden met urgente (systeem-)opgaven). Ook agenderen we noodzakelijke aanpassingen in beleid en regelgeving, maken we internationale afspraken over het Maas- en Rijnsysteem en nemen we een Kennisagenda op met uit te voeren onderzoeken.

Splitsingspunt IJsselkop in de Rijntakken: hier wordt de verdeling van laagwater en hoogwater deels bepaald. Foto: Siebe Swart luchtfotografie
Splitsingspunt IJsselkop in de Rijntakken: hier wordt de verdeling van laagwater en hoogwater deels bepaald. Foto: Siebe Swart luchtfotografie

Laatst gewijzigd: 13 april 2023

Werk in uitvoering

Met projecten als het Rivierklimaatpark IJsselpoort en de Meanderende Maas zijn we al begonnen met de aanpak van het Nederlandse rivierengebied volgens de visie van integraal riviermanagement. Vanuit IRM zijn er daarnaast in 2021 en 2022 15 pilotprojecten opgestart.

In het kader van ander programma’s als het Nationaal Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 werkt de overheid, samen met maatschappelijke organisaties, al vanuit verschillende (integrale) opgaven in het rivierengebied.

Kortom, we werken dus al volop aan de toekomstige inrichting van het Nederlandse rivierengebied. Daarmee doen we waardevolle kennis en ervaring op, onder andere voor de ontwikkeling van het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM dat de komende decennia beleidskaders en werkafspraken biedt voor integraal werken aan ons Maas- en Rijngebied.

Gebiedsuitwerking

Uit onder andere de Systeembeschouwing van IRM is gebleken dat er in het hele rivierengebied opgaven liggen. In de jaren tot 2050 pakken we dit gefaseerd op. Na vaststelling van het POW in 2024 werken we als eerste in de gebieden waar de nationale (systeem-)opgaven het meest urgent zijn de maatregelenpakketten nader uit. Deze gebieden leggen we vast in een uitvoeringsprogramma dat gelijktijdig met het POW wordt vastgesteld.

We werken de opgaven uit het POW uit in samenhang met regionale en lokale opgaven en kansen. Passend binnen de visie en beleidskaders die we in het POW hebben afgesproken en invulling gevend aan de vijf IRM-functies: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en waterkwaliteit, bevaarbaarheid en ruimtelijk (economische) ontwikkeling.

Deze verdere uitwerking van de plannen doen we natuurlijk als Rijk en regio samen. Met inbreng van maatschappelijke partijen en belanghebbenden. Afspraken leggen we vast in gebiedsovereenkomsten.

Aanpassing van processen

Naast de gebiedsuitwerking dragen ook andere inspanningen bij aan het hoofddoel van IRM en de vijf onderliggende IRM-functies. In het POW noemen we dit ‘processen’. Het gaat daarbij in elk geval om (inter-)nationale afspraken, bijvoorbeeld over stuwbeheer en grondstofwinning in het zomerbed, en aanpassingen in beleid en regelgeving. In het POW spreken we af met welke processen we beginnen.