Dit is IRM

Plangebied

IRM richt zich op Rijks- en regionale opgaven in het Nederlandse Maas- en Rijngebied.

We voeren het onderzoek naar mogelijke maatregelen uit in het hieronder genoemde plangebied Het effect van ingrepen binnen dit gebied kan doorwerken in een veel groter gebied, het zogenaamde effectgebied. Dit effectgebied is zo groot als tot waar effecten nog merkbaar zijn. Dit kan verschillen per onderzoeksthema.

De volgende wateren vallen binnen ons plangebied:

 • de Maas vanaf de grens tot Geertruidenberg
 • de Afgedamde Maas
 • de Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede vanaf de Nederlandse grens tot aan de splitsing van de Beneden Merwede en Nieuwe Merwede bij Boven Hardinxveld-Werkendam
 • de IJssel tot het Ketelmeer
 • het Pannerdensch kanaal, de Nederrijn en Lek tot Schoonhoven
 • het Zwarte Water vanaf de keersluis Zwolle tot het Zwarte Meer
 • de Overijsselse Vecht benedenstrooms van Varsen
Download de kaart plangebied

Indeling in riviertrajecten

IRM brengt mogelijke oplossingen in beeld in de vorm van een aantal kansrijke alternatieven en beschrijft milieu- en economische effecten. Om dit effectief te kunnen doen brengt IRM het rivierengebied op drie schaalniveaus in beeld.

Het hoogste schaalniveau is het volledige gebied van de grote rivieren. Dat is het schaalniveau van het uiteindelijke Programma onder de Omgevingswet IRM dat we naar verwachting in 2022 afronden. De begrenzing hiervan is beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De rivierkundige waterstandseffecten spelen zich over grote lengtes af en worden daarom op het niveau van deelgebieden – het middelste schaalniveau – beschreven. De effecten op natuur, milieu, landschap en leefomgeving beschrijven we op riviertrajectniveau, het laagste schaalniveau.

We hebben de volgende werkindeling gemaakt van deelgebieden waarmee we de komende tijd aan de slag gaan:

 • Zuidelijke Maasvallei: Eijsden <–> Swalmen
 • Noordelijke Maasvallei: Swalmen <–> Mook
 • Bedijkte Maas: Mook <–> Woudrichem en Geertruidenberg
 • Splitsingspuntengebied: Spijk <–> Driel, Dieren en Nijmegen
 • Waal-Merwede: Nijmegen <–> Werkendam
 • Nederrijn-Lek: Driel <–> Schoonhoven
 • IJssel: Dieren <–> Zwolle
 • IJssel-Vechtdelta: Zwolle <-> Kampen
Download de Werkindeling riviertrajecten

Internationaal

Het ontwikkelen van een Programma IRM kan aanleiding geven om met buurlanden in gesprek te gaan over het gewenste toekomstige rivierensysteem. IRM streeft op dit moment echter geen internationaal bereik na. Vanzelfsprekend zijn de IRM-opgaven in Nederland niet los te zien van de opgaven in onze buurlanden. Zowel een tekort als een overschot aan water in onze rivieren is afkomstig van onze buurlanden. We bespreken de ambities en doelstellingen van IRM en geplande aanpassingen dan ook in bestaande internationale overleggen.