Plangebied

Dit is IRM

IRM richt zich op Rijks- en regionale opgaven in het Nederlandse Maas- en Rijngebied.

Het plangebied is het gebied waar de opgaven voor IRM liggen en waar, op basis van de gebiedsuitwerkingen, maatregelen genomen kunnen worden voor die opgaven. IRM richt zich op de riviersystemen Maas en Rijn en hun onderlinge samenhang. Zo vormen de volgende wateren het plangebied van IRM:

  • de Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede vanaf de Nederlandse grens tot aan de splitsing van de Beneden Merwede en Nieuwe Merwede bij Boven Hardinxveld-Werkendam
  • de Maas vanaf de grens tot Geertruidenberg
  • de IJssel en het Reevediep tot het Ketelmeer en Vossemeer
  • het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en Lek tot Schoonhoven
  • het Zwarte Water vanaf de Spooldersluis te Zwolle tot het Zwarte Meer
  • de Overijsselse Vecht benedenstrooms van Varsen
  • de Afgedamde Maas

Mogelijk effectgebied

De diverse kanalen (Amsterdam-Rijnkanaal, Maas-Waalkanaal, kanaal van St. Andries, Julianakanaal, Lateraalkanaal, Zuid-Willemsvaart, Twentekanalen en Zwolle-IJsselkanaal) en de Deltaprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en IJsselmeergebied maken geen onderdeel uit van het plangebied. Wel is gekeken naar de effecten van de IRM-beleidskeuzen voor deze gebieden.

Download de kaart met het plangebied van IRM

Stroomgebieden over de grens

De Rijn en Maas beginnen natuurlijk niet pas bij de Nederlandse grens. De IRM-opgaven in Nederland zijn dan ook niet los te zien van de opgaven in onze buurlanden. Zowel een tekort als een overschot aan water in onze rivieren is afkomstig van onze buurlanden. We stemmen de ambities en doelstellingen van IRM en geplande aanpassingen dan ook af in bestaande internationale overleggen.