Zo komen we tot het POW

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn bouwen samen aan Integraal Riviermanagement (IRM). Via een trechteringsproces werken we toe naar het Programma onder de Omgevingswet voor IRM: de eerste stap naar het rivierengebied van de toekomst. Dit proces kunnen we alleen doorlopen met inbreng van overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en kennisinstellingen.

Ga direct naar het trechteringsproces
brug
sander-weeteling-i_c1Rj0fAmo-unsplash@2x.png

Hoe en met wie?

Voor het opstellen van het Ontwerp POW benutten we alle inbreng die in 2020 en 2021 is geleverd door partneroverheden, belangengroeperingen en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het Beeld op de Rivieren en de Systeembeschouwing Maas en Rijn. In 2022 en 2023 werken verschillende werkgroepen met deskundigen (Rijk, provincies, waterschappen) aan de onderdelen van het POW.

Via de bestaande overlegstructuren van Deltaprogramma’s Maas en Rijn is er tijdens dit proces gelegenheid tot reflectie van partneroverheden en de Adviesgroep Rijn en Klankbordgroep Maas met vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen.

Download de tijdlijn met de hoofdroute van (het POW) IRM

Tijdlijn met hoofdroute POW IRM (versie 14 februari 2023)
Tijdlijn met hoofdroute POW IRM (versie 14 februari 2023).jpg

Burgers en ondernemers

Kort na vaststelling van het POW starten we, naar verwachting in 2024, met de uitvoering hiervan. Onder andere met de uitwerking van integrale maatregelenpakketten voor de in het POW vastgestelde prioritaire gebieden. In deze fase worden individuele belangen zichtbaar. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke gebiedspartners worden bij de gebiedsuitwerkingen dan ook nauw betrokken.

Natuurlijk zijn zij ook van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomsten in 2023, voorafgaand aan de terinzagelegging van het Ontwerp POW en kunnen zij, net als iedereen, reageren op het POW door het indienen van een zienswijze.

Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020
Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020

Trechtering

We verwerken een veelheid aan opgaven, kansen en (rivierkundige) informatie in één integrale visie tot 2050 voor het gehele rivierengebied en een eerste programmering tot 2029.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) hebben we het te onderzoeken gebied, de problematiek en de te bereiken doelen beschreven. Ook lichten we toe hoe we de milieueffecten van mogelijke alternatieven beoordelen.

In de Nota Realistische Beleidsopties (NRB) bepalen we welke beleidsopties voor het behouden of vergroten van de afvoercapaciteit en de toekomstige bodemligging van de rivieren we verder onderzoeken en welke opties niet realistisch of uitvoerbaar zijn en dus afvallen. In het Beeld op de Rivieren (BoR) onderzoeken we welke ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen in de toekomst in het gebied worden verwacht.

Op basis van de informatie uit het BoR en de NRB bepalen we welke kansrijke alternatieven we in het milieueffectrapport (MER) en in de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) willen onderzoeken. Hiervoor halen we bestaande kennis op uit documentatie en bij (gebieds-)deskundigen.

Voorgaande bouwstenen nemen we mee bij de ontwikkeling van het Voorkeursalternatief voor het rivierengebied van de toekomst. We leggen dit vast in het POW voor IRM. In het POW staat ook de werkwijze beschreven hoe we het POW efficiënt willen uitvoeren.

Wendbaar proces

Met de aanpak die we nu voorstaan voor IRM is nog weinig ervaring opgedaan. Het instrument van een Programma onder de Omgevingswet (POW) is nieuw en ook de ambitie om te komen tot één visie voor Rijn en Maas. Het ontwikkelproces is dan ook een verkenningstocht die we met elkaar aangaan. We experimenteren, leren en stellen waar nodig bij.

Documenten

Tijdlijn met hoofdroute van (het POW) IRM

Tijdlijn met hoofdroute IRM (versie 30 januari 2023)