Zo bouwen we samen aan IRM

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn bouwen samen aan Integraal Riviermanagement (IRM). Dat doen we met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. Lees op deze pagina wanneer jij kunt meebouwen en hoe. Vragen, wensen of ideeën hierover? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl 

Meebouwen is belangrijk

IRM gaat over de toekomst van het Nederlandse rivierengebied. Het doel is te komen tot één gezamenlijke visie voor een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Meervoudig bruikbaar, dat als systeem goed functioneert, duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. En een programma van projecten om deze visie uit te voeren.

We kijken vooruit naar 2050 met een doorkijk tot 2100. De komende jaren leggen we dus de basis voor vele decennia werken aan ons rivierengebied. 

Dat kunnen en willen we natuurlijk niet alleen doen. Met partneroverheden, direct betrokkenen en belanghebbenden en andere experts die vaak al vele jaren werken aan ons rivierengebied brengen we kansen, dilemma’s en knelpunten in kaart. Samen denken we na over oplossingsrichtingen met integrale maatregelenpakketten. Van de maatschappelijke organisaties, eigenaren en gebruikers van het rivierengebied willen we horen waarom dit gebied zo belangrijk voor ze is. En wat ervoor nodig is om deze waarden te behouden of zoveel mogelijk te vergroten. Zodat we het gebied kunnen blijven benutten en ervan kunnen blijven genieten. Uiteraard houden we daarbij rekening met wat haalbaar, maakbaar, betaalbaar en beheerbaar is.

Zij bouwen mee

In deze fase van IRM richten we ons primair op partneroverheden, maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers. Omdat het rivierengebied natuurlijk niet ophoudt bij de Nederlandse grens stemmen we de plannen ook af met onze Duitse en Belgische partneroverheden. 

Gezien het huidige hoge abstractieniveau van ons bouwproces behoren particuliere belanghebbenden en belangstellenden nog niet tot onze primaire doelgroep. Uiteraard is ook voor hen alle informatie toegankelijk en bezinnen we ons op een manier om ook hen op een voor deze fase passende manier te betrekken. We verkennen nu de mogelijkheden van informeren in bezoekerscentra, het ophalen van waarden die bewoners en gebruikers aan de rivieren ontlenen en het instellen van een meedenkend burgerpanel. Zodra de verkenning naar maatregelen op lokaal niveau plaatsvindt en particuliere belangen zichtbaar worden nodigen wij deze doelgroep natuurlijk sowieso uit om in gesprek te gaan. Wanneer dit exact is weten we nu nog niet. 

Ons participatie hoofddoel

Samenwerking en vertrouwen zijn noodzakelijk om op de korte termijn tot het beste resultaat te komen en na het vaststellen van het Programma onder de Omgevingswet  (naar verwachting eind 2023) klaar te staan voor een gezamenlijke planuitwerking en uitvoering. Doordat we met elkaar vanuit verschillende invalshoeken en belangen het gesprek aangaan komen we samen tot een optimaal en integraal Programma onder de Omgevingswet (POW).


Vijf ambities

We hebben zes ambities opgesteld voor het samen bouwen aan IRM en de communicatie hierover:

We zorgen voor de juiste positionering en zichtbaarheid van IRM en vergroten gaandeweg ons bereik.
Hiervoor zetten we onze eigen communicatiemiddelen in zoals de online bouwplaats en de digitale IRM nieuwsbrief. Waar mogelijk zetten we ook de communicatiekanalen van partners in, leveren we een bijdrage via de vakmedia of verzorgen we een bijdrage tijdens bijeenkomsten, symposia etc.

Iedereen die meebouwt heeft eenvoudig toegang tot informatie over proces en inhoud en begrijpt dit en de gemaakte afwegingen.
Centraal in de informatievoorziening staat de bouwplaats IRM en waar nodig ontwikkelen we extra communicatie- en informatiemiddelen. Waar mogelijk en wenselijk lichten we proces en inhoud ook graag toe tijdens bijeenkomsten. Tot slot kan iedereen natuurlijk bij ons terecht met vragen en opmerkingen via onze digitale postbus info@bouwplaatsirm.nl

IRM is van ons allemaal. We zetten ons in om te komen tot gedeeld eigenaarschap. Dat is belangrijk omdat we niet alleen bouwen aan het Programma onder de Omgevingswet, maar ook een stevige basis willen leggen voor integrale samenwerking in de fase daarna.
De kern van ons bouwproces is dus samenwerking. Daarvoor gebruiken we waar mogelijk bestaande overlegstructuren maar organiseren we ook aanvullende sessies en bijeenkomsten. 

Samen maken we de hoofdkeuzes en nemen we de besluiten over de inrichting van het rivierengebied.
Uiteindelijk is de stuurgroep IRM eindverantwoordelijk, maar regionale samenwerkingsverbanden binnen Deltaprogramma’s Maas en Rijn vormen een belangrijk voorportaal.

We benutten de praktijk om van te leren
We richten hiervoor onder andere een Praktijknetwerk IRM in  en bieden in onze middelen een podium om kennis, ervaringen en verhalen te delen.

Zeven uitgangspunten

Om betekenisvol met elkaar het gesprek te kunnen voeren over IRM hebben we de zeven basisregels voor onszelf opgesteld. In willekeurige volgorde zijn dit: 

  1. we zijn duidelijk over waar je wel invloed op hebt, en in welke mate, en waarop niet;
  2. we zorgen voor tijdige, transparante, volledige en duidelijke informatie over de inhoud en het proces;
  3. we organiseren voldoende momenten om belangen, wensen en ideeën op te halen en hierop te reflecteren;
  4. we vertellen wat we met ingebrachte belangen, wensen, ideeën en kennis hebben gedaan en waarom;
  5. we delen nieuwe tussenresultaten waarin we de inbreng hebben verwerkt met de vraag of we dit goed hebben gedaan;
  6. we richten onze processen zoveel mogelijk wendbaar in zodat we deze kunnen bijstellen op basis van bijvoorbeeld nieuwe inzichten en behoeften;
  7. inbreng van betrokkenen en belanghebbenden is waardevol en noodzakelijk voor een optimaal Programma onder de Omgevingswet. We luisteren dan ook met open vizier, wegen alle inbreng zorgvuldig af en zijn transparant in de afwegingen en keuzes die we maken.

Wat vragen we aan jou?

IRM is ook voor ons nog een ontdekkingsreis. En reizen met elkaar is zoveel leuker. Heb je ideeën of juist zorgen over of kritiek op IRM. Schroom dan niet contact op te nemen: info@bouwplaatsirm.nl

De kern van het bouwproces

Samen bouwen we aan deze bouwstenen:

Werksessies, Bouwdagen en de online Bouwplaats vormen de kern van ons bouwproces. Hier komt alles en iedereen samen. Abonneer je op onze nieuwsbrief om en ontvang tijdig de informatie over de voortgang van IRM en de momenten waarop jij kan meebouwen. 

Regionale processen Maas en Rijn

Via de bestaande ambtelijke en bestuurlijke overleggen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn houden we onze collega’s voortdurend op de hoogte, halen we kennis, wensen en ideeën op en reflecteren we op inhoud. Ook bespreken we met elkaar hoe we het bouwen aan bouwstenen  het beste kunnen inrichten en blijven verbeteren.

Werksessies

In voorbereiding op en als opvolging van de Bouwdagen organiseren we werksessies over inhoudelijke onderwerpen als het riviersysteem, waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling, leefomgeving. En onderwerpen als financiering en organisatie (ofwel: de governance). 

We organiseren zowel themasessies om de diepte in te gaan als sessies om verschillende perspectieven en belangen binnen een bepaald thema samen te brengen. Voor de sessies nodigen we gericht een groep mensen uit, passend bij het gespreksonderwerp. 

De Bouwdagen

De Bouwdagen organiseren we twee à drie keer per jaar voor iedereen die wil meebouwen aan IRM. Digitaal indien nodig, fysiek waar mogelijk. Tijdens deze Bouwdagen komt alles samen: opgaven, thema’s, belangen, werksporen en Maas en Rijn. We presenteren de voortgang van de bouwstenen  en gaan met elkaar in gesprek over volledigheid, samenhang en te maken afwegingen en keuzes. 

Online toets

Na de Bouwdagen delen we de opbrengst, hoe we dit verwerken en welke afwegingen we daarbij maken. Een volgend tussenresultaat plaatsen we op deze online Bouwplaats met de vraag of we volledig zijn, inbreng goed hebben verwerkt en om te en reflecteren op het resultaat. 

Bestuurlijke vaststelling

Wanneer we met elkaar concluderen dat een bouwsteen gereed is vragen we de regionale bestuurders om advies en/of instemming en vervolgens de stuurgroepleden van IRM  om de bouwsteen vast te stellen.

Formele inspraak

Naast het informeel bouwen en reflecteren vragen we naar verwachting in 2022 formele inspraak op de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA). Volgens huidige planning leggen we eind 2023 het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW) met het Milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling (PB) ter inzage voor inspraak. 

Ontmoeten en voortgang en kennis delen

Naast de Bouwdagen organiseren we informatiedagen om je bij te praten over voortgang en de planning en plannen voor de komende maanden. Om te bouwen aan een solide samenwerking en onze kennis te delen en te vergroten organiseren we netwerkdagen en digitale verdiepingssessies. Zoals het in maart 2021 gelanceerde IRM-café dat met veel enthousiasme is ontvangen. 

Wil je je kennis delen op het gebied van integraal werken of over het rivierengebied of één van de IRM-thema’s ? Mail ons dan: info@bouwplaatsirm.nl Dan denken we samen na over een goede vorm.

 

Wendbaar proces

Ons bouwproces is natuurlijk niet in beton gegoten. Tijdens het bouwen kunnen andere behoeften en kansen ontstaan. Daar spelen we graag op in. De informatie die je op deze Bouwplaats vindt, zoals op deze pagina en de bouwstappen en de planning op de bouwstenenpagina’s , passen we aan indien wenselijk of nodig. Via de nieuwsbrief informeren we je over grote wijzigingen. 

Advies

Een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties praat ook mee over IRM in de Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn. Zij zijn adviseurs en een denktank voor het kernteam en de programmateams Maas en Rijn en de stuurgroep IRM, de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn . Ook bewaken ze dat we hun achterban voldoende meenemen in de ontwikkeling van IRM.

De Commissie voor de m.e.r. adviseert de stuurgroep IRM over de inhoud van milieueffectrapporten. 

Planning

De planning op hoofdlijnen voor IRM ziet er als volgt uit (onder voorbehoud): 

Tweede kwartaal 2021: plan van aanpak kansrijke alternatieven (NKA)
  start Systeembeschouwing
  bestuurlijke vaststelling Beeld op de Rivieren en Notitie Realistische Beleidsopties
Derde kwartaal 2021: start bouwen NKA
Eerste kwartaal 2022: terinzagelegging NKA
Tweede kwartaal 2022: bestuurlijke vaststelling NKA
Derde kwartaal 2022: start trajecten Milieueffectrapport (MER) en Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)
Eerste kwartaal 2023: start ontwerptraject Programma onder de Omgevingswet (POW)
  start Notitie Visie en Voorkeursalternatief
Derde kwartaal 2023: vaststelling Notitie Visie en Voorkeursalternatief
  terinzagelegging PoW met MER en Passende Beoordeling
Eind 2023, begin 2024: vaststelling POW

Bouw- en toetsmomenten

In de zomer van 2021 is de opdracht gegund aan een adviesbureau om de komende jaren met ons aan de slag te gaan met de nog op te leveren bouwstenen. In het najaar  weten we op hoofdlijnen wanneer de gezamenlijke bouwmomenten plaatsvinden. Via de nieuwsbrief en op deze Bouwplaats informeren we je daarover. 

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op