Vraag en Antwoord Bouwdag Rijn | Deel 1 (24 november 2020)

Bouwsessie Beeld op de Rivieren | Waal - Merwede

In de bouwsessies Beeld op de Rivieren (BoR) bespraken we in verschillende sessies per riviertraject de informatie die we in eerdere werksessies hebben opgehaald. Het doel van deze bouwsessies was om deze informatie aan te vullen en te verifiëren. Ook kwamen de gevonden dilemma’s en knelpunten aan de orde en hoe deze zich onderling verhouden. In een aparte sessie discussieerden we exclusief op het schaalniveau van het volledige riviersysteem. Wat is de betekenis van dilemma’s en knelpunten op lokaal en riviertrajectniveau voor het systeem van de rivier?

Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de deelsessie over de Waal - Merwede. De inbreng die is geleverd via de chat nemen we natuurlijk mee met de totale oogst van de Bouwdagen.

Meer informatie over het Beeld op de Rivieren

Heb je een aanvullende vraag? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl

Bekijk alle presentaties van deze Bouwdag

Vraag en Antwoord

 • In hoeverre is deze synthese anders dan voorgaande? Zijn er intussen nieuwe inzichten?

  Het beeld op de rivieren bouwt verder op eerdere onderzoeken en heeft deze gebundeld. Er zijn echter ook nieuwe inzichten verkregen tijdens de werksessies en door het koppelen van bestaande rapporten. Bovenaan staat de waterverdeling, ingegeven door de toegenomen droogte perioden. Oplossingen hiervoor zijn het nuttig gebruiken van water in tijden van overschot en het langer vasthouden van water, met name in de regionale systemen. Daarnaast moet de Lek worden ontzien met hoogwater, wat betekent dat meer water richting de IJssel zal moeten gaan. Dit heeft grote gevolgen voor de rivier en haar inrichting. Tijdens ‘Ruimte voor de Rivier’ is hier overigens ook al op voorgesorteerd. Daarnaast is een ander nieuw inzicht dat de intensieve landbouw in de uiterwaarden niet langer wenselijk is en geheel zal moeten overgaan op natuur inclusiviteit of worden omgezet in natuur. Dit is van wezenlijk belang voor het realiseren van robuuste corridors en gebieden. Voor verdere uitleg verwijzen we naar de Synthese tekst van Beeld op de Rivieren op de website van IRM.

 • Is een nevengeul bij Varik-Heesselt noodzakelijk of een bypass?

  Hier moet nader onderzoek uitsluitsel over geven. Dat is te gedetailleerd voor deze ruimtelijke visie.

 • Op welke locaties wordt delfstoffenwinning op grotere schaal mogelijk geacht?

  Grotere delfstoffenwinning is met name nog mogelijk langs de Waal en delen van de Nederrijn, direct gekoppeld aan natuurontwikkeling of bijvoorbeeld het aanleggen van extra overnachtingshavens. Het is daarmee geen doel op zich, maar een middel. Langs de IJssel zijn enkel kleinere vergravingen mogelijk, vanwege het bijzondere landschap dat zich hier langs de rivier heeft gevormd. Er is al eerder binnen ‘Ruimte voor de Rivier’ voor dezelfde aanpak gekozen.

 • Is er al duidelijkheid over de impact van delfstoffenwinning op de bodemerosie van de rivier?

  Delfstoffenwinning vindt enkel in het winterbed plaats en niet in het zomerbed. Er wordt alleen gebaggerd om de vaargeul op diepte te houden, dit wordt soms afgevoerd of elders in de rivier teruggestort. De bodemerosie wordt dan ook niet door delfstoffenwinning veroorzaakt maar doordat de rivier in een strak keurslijf zit tussen kribben en stortstenen oevers. Door stroming van het water vindt toch erosie plaats van datgene dat nog kan bewegen, namelijk de bodem van de rivier. Deze erodeert en sediment wordt afgevoerd. Hierdoor komt de bodem dieper te liggen.

 • Op welke wijze kun je water vasthouden? Is dit in een plas of binnen een kade? Hoe lang kun je het water vasthouden en wat betekent dat voor het landgebruik?

  Afvoer op de rivier is zo omvangrijk dat dit geen een oplossing is voor laagwaterstanden. Het vasthouden van water moet dan ook niet zozeer in het hoofdwatersysteem worden gezocht, op enkele uitzonderingen na, denk aan de Rijnstrangen. Het gaat met name om het verminderen van de watervraag en voorkomen van afvoerpieken en dan vooral bij het regionale systeem. Dit zal betekenen dat gronden pas later kunnen worden betreden door boeren. Voor natuurgebieden is dit geen probleem. In veenweidegebieden zal het verder draineren daarom eindig zijn. De watervraag stijgt hier enorm in tijden van droogte om oxidatie tegen te gaan.

 • Afvoer op de rivier is zo omvangrijk dat dit geen een oplossing is voor laagwaterstanden. Het vasthouden van water moet dan ook niet zozeer in het hoofdwatersysteem worden gezocht, op enkele uitzonderingen na, denk aan de Rijnstrangen. Het gaat met name o

  We zijn met een LivingLABs omgeving bezig om Droogte oplossingen te prototypen met stakeholders. Hierin nemen we de Linge mee. DaarentegDe waterbeschikbaarheid van de Linge is van groot belang. Dit hebben wij ook zo opgenomen in onze kaart. Dit staat aangegeven bij het innamepunt bij Doornenburg.

 • Energietransitie is al even langs gekomen in de BOR sessies, maar we komen daar klaarblijkelijk niet uit?

  De energie transitie is nog volop in beweging, zoals aquathermie. Op het gebied van zonnepanelen en windturbines is ons standpunt dat dit niet wenselijk is in het winterbed, gezien de opstuwende werking. Daarnaast zijn de ruimtelijke claims hier al erg groot voor recreatie en natuur, welke juist geen baat hebben bij grootschalige energieopwekking.