Vraag en Antwoord Bouwdag Rijn | Deel 1 (24 november 2020)

Bouwsessie Beeld op de Rivieren | Splitsingspuntengebied

In de bouwsessies Beeld op de Rivieren (BoR) bespraken we in verschillende sessies per riviertraject de informatie die we in eerdere werksessies hebben opgehaald. Het doel van deze bouwsessies was om deze informatie aan te vullen en te verifiëren. Ook kwamen de gevonden dilemma’s en knelpunten aan de orde en hoe deze zich onderling verhouden. In een aparte sessie discussieerden we exclusief op het schaalniveau van het volledige riviersysteem. Wat is de betekenis van dilemma’s en knelpunten op lokaal en riviertrajectniveau voor het systeem van de rivier?

Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de bouwsessie over het Splitsingspuntengebied. De inbreng die is geleverd via de chat nemen we natuurlijk mee met de totale oogst van de Bouwdagen.

Meer informatie over het Beeld op de Rivieren

Heb je een aanvullende vraag? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl

Bekijk alle presentaties van deze Bouwdag

Vraag en Antwoord

 • Waaruit blijkt dat tot 2050 de dijkversterkingen afdoende zijn?

  Waterschappen geven aan dat het halen van de waterveiligheidsnormen door dijkversterkingen mogelijk is tot en met 2050. De klimaatscenario’s laten echter met name op de langere termijn (na 2050) zien dat de extremen in het weer groter worden en daarmee ook de afvoer van de rivier grotere pieken en dalen zal vertonen. Dan zijn rivierverruimingen en dijkverleggingen dus noodzakelijk.

 • Wat wordt bedoeld met het creëren van waterbuffers?

  Hier wordt gedoeld op de Rijnstrangen, een gebied waarvan wij zeggen dat deze weer zou moeten dienen als retentiegebied van water en in tijden van droogte op deze manier langzaam water kan afgeven. Dit is ook positief tijdens hoogwater perioden, omdat er meer ruimte is voor water. Hiermee worden pieken en dalen afgevlakt in de waterafvoer. Het bergend vermogen hangt af van de uiteindelijk gekozen uitvoering, maar gezien het oppervlak ervan kan het vrij substantieel bijdragen aan de waterbuffering.

 • Bij Arnhem dreigt door ongebreidelde woningbouw de ecologische flessenhals verstopt te raken. Dat kan toch niet mogelijk zijn?

  De ecologische verbinding in de uiterwaarden staat bij Arnhem onder druk door de intensieve vorm van recreatie. Gezien de verdere verstedelijking zal recreatie hier de primaire functie zijn van het winterbed. Het is echter niet gewenst om te bouwen in het winterbed, enkele op huidige hoogwatervrije gebieden. Onze stelling is dat door extra natuurontwikkeling elders, zoals op de zuidoever van de Boven Nederrijn en langs het gehele Pannerdensch Kanaal de natuur als geheel wordt versterkt. De nauwe doorgang bij Arnhem blijft echter een punt van aandacht.

 • Wat is de extra toegevoegde waarde van het Maas Waalkanaal?

  Het Maas-Waal kanaal vormt de belangrijkste verbinding van de Maas met het Rijnsysteem, met circa 29.000 scheepvaart passages per jaar (bij Lith zijn het er 16.000). Het is daarmee een cruciale verbinding voor schippers.