Vraag en Antwoord Bouwdag Maas | Deel 1 (10 november 2020)

Bouwsessie Beeld op de Rivieren | Bedijkte Maas

In de bouwsessies Beeld op de Rivieren (BoR) bespraken we in verschillende sessies per riviertraject de informatie die we in eerdere werksessies hebben opgehaald. Het doel van deze bouwsessies was om deze informatie aan te vullen en te verifiëren. Ook kwamen de gevonden dilemma’s en knelpunten aan de orde en hoe deze zich onderling verhouden. In een aparte sessie discussieerden we exclusief op het schaalniveau van het volledige riviersysteem. Wat is de betekenis van dilemma’s en knelpunten op lokaal en riviertrajectniveau voor het systeem van de rivier?

Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de bouwsessie over de Bedijkte Maas. De inbreng die is geleverd via de chat nemen we natuurlijk mee met de totale oogst van de Bouwdagen.

Meer informatie over het Beeld op de Rivieren

Heb je een aanvullende vraag? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl

Bekijk alle presentaties van deze Bouwdag

Vraag en Antwoord

 • In mijn beleving hebben we de Adaptieve Uitvoeringsstrategie als bouwsteen aangeleverd aan het Integraal Rivier Management. Daar zit de Barro reservering (retentie nabij Wijchen) niet in. Dus deze komt wat ons betreft niet opnieuw ter discussie te staan

  De ruimtelijke reserveringen zijn gedaan omdat ze op de lange termijn nodig zijn voor de waterveiligheid. Zo lang als de ruimtelijke reservering er staat nemen we deze natuurlijk mee. Op dit moment heeft de reservering geen draagvlak en is daarom ook in de Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas (AUM) niet opgenomen. De AUM richt zich op 2050, waar wij nadrukkelijk verder willen kijken dan 30 jaar in de toekomst. Er moet echter wel duidelijkheid worden verschaft over de toekomst van de reservering zelf: blijft deze staan of gaat de reservering weg.

 • In welke mate wordt er ingespeeld op de droogteproblematiek?

  Voor de Maas zien wij dat het waterverdelingsvraagstuk het grootste lange termijn probleem is. Waterveiligheid heeft van oudsher veel aandacht en is goed geborgd. Voor waterbeschikbaarheid zijn de opgaven recenter en pleiten wij er voor dat er meer water wordt vastgehouden in het regionale systeem. Daarnaast moet verdere erosie van de rivier worden voorkomen, wat namelijk een verder drainerende werking heeft en verdroging verergert. Kortom, er is veel aandacht voor droogte.

 • Wat is nu het meest visionaire van deze visie voor 2050 voor de Bedijkte Maas? Is dit voldoende klimaatadaptief?

  De transitie van landbouw naar natuur of natuur inclusieve landbouw is de meest in het oog springende verandering. Dit is gekoppeld aan het opzetten van grote ecologische corridors langs de rivier. Daarnaast biedt dit veel mogelijkheden voor het creëren van fors meer ruimte voor recreatie. Natuur kan natter worden ingericht, waardoor water langer wordt vastgehouden en daarmee pieken en dalen in de watervraag worden getemperd.

 • Hoe voorziet het programma Integraal Rivier Management in de nationale behoefte aan bouwgrondstoffen, geologisch gezien komen bouwgrondstoffen juist in het rivierengebied voor?

  Delfstoffenwinning is binnen Beeld op de Rivieren nadrukkelijk een van de thema’s. Grondstoffenwinning is noodzakelijk voor de industrie en de bouw. Wij zien het echter niet als doel, maar als middel om natuur te ontwikkelen of waterveiligheid te verbeteren. In de Maasvallei is enkele kleinschalige winning mogelijk. Langs de Bedijkte Maas zijn wat meer mogelijkheden.

 • Verstedelijking Nijmegen-Oss-Den Bosch-Waalwijk: is al iets te zeggen over in hoeverre daar ruimte voor is?

  De verstedelijking op dit traject speelt zich af op wat grotere afstand van de rivier. Alleen bij Den Bosch raakt het direct de rivier. De verstedelijkingsopgave is echter fors en zal met name om meer uitloopgebied vragen en recreatieroutes. Het is dus niet zozeer de verstedelijking zelf die een plek moet vinden langs de rivier, als wel recreatie. Verdere extensivering van landbouwpercelen in de uiterwaarden is dus niet alleen nodig voor natuur, maar juist voor ook voor recreatie.

 • Mooie en duidelijke kaarten. Mij is niet duidelijk of er keuzes zijn gemaakt? Zijn die gemaakt? En zo ja op basis waarvan en welke?

  Wij maken in dit project geen keuzes, maar leggen ze voor als dilemma’s en strategische keuzes.

 • Kwetsbare dijktrajecten en vestingsteden worden genoemd, is er gekeken naar dijkteruglegging?

  Ja, hier is rekening mee gehouden ter plaatse van de Barro-reserveringen. Er is niet gekeken naar mogelijk nieuwe dijkterugleggingen langs de Maas.

 • Ik mis bij afname watertoevoer de kwaliteit van het water voor het innamepunt Brakel?

  Dit is in beeld en opgenomen in de kaart, echter niet duidelijk behandeld tijdens de sessie zelf. Indringing van Waal water en brak water zijn hier aan de orde en komen aan de orde in zowel beeld als tekst.