Programmering: prioritaire gebieden en processen

In de prioritaire gebieden gaan we van 2024 tot en met 2029 aan de slag met de uitvoering van het vastgestelde Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM. Ook agenderen we noodzakelijke aanpassingen in beleid en regelgeving en maken we internationale afspraken over het Maas- en Rijnsysteem.

Splitsingspunt IJsselkop in de Rijntakken: hier wordt de verdeling van laagwater en hoogwater deels bepaald. Foto: Siebe Swart luchtfotografie
Splitsingspunt IJsselkop in de Rijntakken: hier wordt de verdeling van laagwater en hoogwater deels bepaald. Foto: Siebe Swart luchtfotografie

Werk in uitvoering

Met projecten als het Rivierklimaatpark IJsselpoort en de Meanderende Maas zijn we al begonnen met de aanpak van het Nederlandse rivierengebied volgens de visie van integraal riviermanagement. Vanuit IRM zijn er daarnaast in 2021 en 2022 15 pilotprojecten opgestart. Parallel hieraan en hiervan lerend ontwikkelen we dus een Programma onder de Omgevingswet (POW) voor Integraal Riviermanagement dat de komende decennia beleidskaders en werkafspraken biedt voor integraal werken aan ons Maas- en Rijngebied.

Prioritaire gebieden IRM

Uit onder andere de Systeembeschouwing van IRM is gebleken dat er in het hele rivierengebied opgaven liggen. In de jaren tot 2050 pakken we dit gefaseerd op. Van 2024 tot en met 2029 gaan we als eerste aan de slag in de gebieden waar de nationale (systeem-)opgaven het meest urgent zijn. In het POW leggen we vast om welke gebieden dit gaat.

Direct na vaststelling van het POW werken we voor deze gebieden de nationale opgaven verder uit in samenhang met regionale en lokale opgaven en kansen. Passend binnen de visie en beleidskaders die we in het POW hebben afgesproken en invulling gevend aan de vijf IRM-thema's waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en waterkwaliteit, bevaarbaarheid en ruimtelijk (economische) ontwikkeling.

Deze verdere uitwerking van de plannen doen we natuurlijk als Rijk en regio samen. Met inbreng van maatschappelijke partijen en belanghebbenden. Afspraken leggen we vast in gebiedsovereenkomsten. De Werkwijze IRM biedt hiervoor de basis.

Prioritaire processen

Naast de aanpak van prioritaire gebieden dragen ook andere inspanningen bij aan het hoofddoel van IRM en de vijf onderliggende IRM-thema’s. In het POW noemen we dit ‘processen’. Het gaat daarbij in elk geval om (inter-)nationale afspraken, bijvoorbeeld over stuwbeheer en grondstofwinning in het zomerbed, en aanpassingen in beleid en regelgeving. In het POW spreken we af welke processen prioriteit hebben.