Pilotprojecten

Het werken aan onze rivierengebieden staat natuurlijk niet stil tijdens de ontwikkeling van IRM. Dat biedt een unieke kans om meteen in de praktijk ervaring op te doen.

Bekijk onze pilotprojecten
Dijkverlegging Paddenpol
Dijkverlegging Paddenpol.jpg

Pilotprojecten

Het werken aan onze rivierengebieden staat natuurlijk niet stil tijdens de ontwikkeling van IRM. Dat biedt een unieke kans om meteen in de praktijk ervaring op te doen. Met de pilotprojecten IRM starten projecten die nodig zijn vanuit diverse functies en bouwen we meteen al testend en lerend aan het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. Nieuwe inzichten verspreiden we en benutten we meteen in de praktijk. Kortom, de pilots IRM zijn een cruciaal onderdeel van het bouwproces van het hele IRM.

 • Maasoevers Maastricht

  Verkennen van mogelijkheden voor integrale aanpak van hoogwaterveiligheid en nautische veiligheid met stedelijke vernieuwing en herstructurering.
  Ga naar de pagina

 • Verlagen Dam Lateraalkanaal bij Roermond

  Verlaging en herinrichting van de dam langs het Lateraalkanaal biedt kansen voor hoogwaterveiligheid van Roermond én voor de toeristisch en recreatieve doorontwikkeling van het aanliggende Maasplassengebied.
  Ga naar de pagina

 • Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo

  Samenhangende ontwikkeling waarin de dijkversterkingsopgave, het behoud van het rivierbed, natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en gebiedsontwikkeling samenkomen. Een schoolvoorbeeld van IRM!
  Ga naar de pagina

 • Alem en fort Sint Andries

  Gemeente Maasdriel en een private partij (familiebedrijf Dekker) doen onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling, gericht op natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie en toerisme en duurzame grondstofwinning.
  Ga naar de pagina

 • Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2

  Verbinden van kruisende infrastructuurprojecten aan Maasopgaven
  Ga naar de pagina

 • Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur

  Inzicht krijgen in de invloed van systeemmaatregelen op de Maas op het regionale systeem in samenhang met waterveiligheid, wateroverlast, droogte en verdroging en de lange termijn gebiedsontwikkeling.
  Ga naar de pagina

 • Werkendam

  In Werkendam ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Met de rivier als de rode draad. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding. Werkendam is vanwege haar integrale aanpak één van de negen pilotprojecten van IRM.
  Ga naar de pagina

 • Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

  De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met de gemeenten, het waterschap en lokale partners, waaronder de landgoederen, Natuurmonumenten, LTO en Vitens een MIRT-onderzoek uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Het betreft een brede inventarisatie van de ambities, opgaven en initiatieven die voor deze uiterwaarden voor de komende jaren in beeld zijn. Het Mirt-onderzoek is september ’20 gestart en eind april ’21 zal het inventarisatie onderzoek met een rapportage worden afgerond.
  Ga naar de pagina

 • Dijkverlegging Paddenpol

  Dijkverlegging Paddenpol bevindt zich in de planvormingsfase waarin overheidspartijen het inrichtingsvoorstel verder uitwerken dat bestaat uit een nieuwe dijk, een nevengeul en een laagte in het buitendijks gebied.
  Ga naar de pagina

Pilotprojecten locaties op de Nederlandse kaart
Pilotprojecten locaties op de Nederlandse kaart