Meebouwen

Met drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn werken we samen aan IRM. Dat doen we niet alleen maar ook met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen.

Samen bouwen
Samen bouwen.jpg

Wil je ook meebouwen?

Brede vertegenwoordiging

Hierbij is zowel een brede vertegenwoordiging uit het hele gebied belangrijk als vanuit alle IRM-thema’s: waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling en leefomgeving.

Wil je ook meebouwen? Meld je dan aan om op de hoogte te blijven en uitnodigingen te ontvangen. Je kunt ons daarnaast ook altijd mailen over de mogelijkheden om mee te bouwen: info@bouwplaatsirm.nl.

Zij bouwen mee aan het rivierengebied van de toekomst

Uitvoerders

Het kernteam IRM trekt de ontwikkeling van het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. Daarnaast hebben we het werk onderverdeeld in een aantal werkgroepen. In het kernteam en in de werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de partneroverheden.

Partneroverheden

Regionale overheden in het rivierengebied en het Rijk werken samen aan IRM. Regionaal doen we dit via de bestaande processen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn. We zoeken ook actief de samenwerking op met gerelateerde overheidsprogramma’s en initiatieven.

De stuurgroep IRM geeft sturing aan het proces en bereidt besluitvorming door de partneroverheden voor. In de stuurgroep zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van de landelijke en regionale partners. Waar nodig geven de regionale stuurgroepen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn advies aan de stuurgroep IRM.

De betrokken overheden zijn natuurlijk niet alleen partner maar ook belanghebbende. Belangen worden onder andere vertegenwoordigd door leden van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn.

Maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers

We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, BLN-Schuttevaer, terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, het Wereldnatuurfonds en de branchevereniging van zand- en grindproducenten Cascade. Ook zijn maatschappelijke partijen vertegenwoordigd in bestaande klankbord-, advies- en dialooggroepen in de Maas- en Rijnregio.

Kennisinstellingen

Er is al veel kennis over de IRM-thema’s. Natuurlijk benutten we deze kennis zoveel mogelijk door deze actief op te halen en conceptbouwstenen te toetsen bij vertegenwoordigers van onder andere universiteiten, onderzoeksinstellingen en ingenieursbureaus.

Particulieren stappen later in

Particuliere belanghebbenden en belangstellenden bouwen vanwege het hoge abstractieniveau van ons bouwproces nog niet mee.

Zij praten mee zodra de verkenning naar maatregelen op lokaal niveau plaatsvindt en hun belangen zichtbaar worden. Wanneer dit exact is weten we nu nog niet. IRM ontwikkelt één van de eerste Programma’s onder de in 2022 in te voeren Omgevingswet. We hebben bij de invulling hiervan dus nog het een en ander te ontdekken. Bijvoorbeeld op welk detailniveau we de maatregelen uitwerken.

Natuurlijk kan iedereen die dat wil gebruikmaken van formele inspraakmomenten, zoals straks met de terinzagelegging van het Programma onder de Omgevingswet.

“Heldere kaders en goed verwachtingsmanagement zijn belangrijk voor een goed participatietraject.”

Meebouwer
IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 11 (bron prov Gelderland)

Bouwproces IRM

Zowel het aantal belanghebbenden en betrokkenen als het programmagebied zijn groot. Om de komende jaren tot een Programma onder de Omgevingswet te komen hebben we een bouwproces ontworpen waarin we iedereen kunnen meenemen.

De kern

De integrale Bouwdagen vormen de kern van ons bouwproces. Hier komt alles en iedereen samen.

We organiseren deze dagen gemiddeld twee keer per jaar voor iedereen die wil meebouwen. Digitaal indien nodig, fysiek waar mogelijk. Op deze dagen presenteren we de voortgang van de bouwstenen en gaan we met elkaar in gesprek over volledigheid en samenhang.

In voorbereiding op en als opvolging van deze Bouwdagen organiseren we kleinschalige expertsessies en zijn er online reactiemogelijkheden. We nodigen voor expertsessies gericht een evenwichtige groep uit waarbij we rekening houden met geografie en voldoende inbreng vanuit alle IRM-thema’s (waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling en leefomgeving).

Op de bouwstenenpagina's op deze website vind je per bouwsteen de bouwstappen uitgewerkt en toegelicht. Deze processen zijn niet in beton gegoten. Gedurende het gezamenlijke bouwproces kunnen andere behoeften en kansen ontstaan.